Conceptual Frameworks of the Development of Banking and Insurance Interaction in Modern Conditions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Bazilinska, Olena
Panchenko, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of the article is to reveal conceptual frameworks for further development of the banking and insurance interaction in order to ensure the growth of the value of banking and insurance business on account of the more effective use of their potentials and opportunities. It is noted in the article that banking and insurance interaction is manifested as the provision of insurance services through banking institutions – Banсassurance, the provision of banking services through insurance companies – Assurbanking, the provision of integrated services within financial conglomerates – Allfinanz. In the course of the research, it was determined that the banking channel for the sale of insurance services is the most efficient, and Bancassurance is a system of insurance services sale through the extensive banking network. The necessity and importance of the Bancassurance development, which is actively used in all developed countries, but differs in scale, methods, organizational forms and final financial results, is revealed. This is especially relevant in the context of reforming the regulatory bodies of the state financial market. Within the study, the advantages and disadvantages of Bancassurance and the prerequisites for its development are revealed. Particular attention is paid to the requirements to insurance companies in the process of the Bancassurance implementation. It is noted within the article that the interaction of banks and insurance companies can be carried out at different levels, from the level of the cooperation agreement, agency agreement, banking and insurance cooperation, to the level of the corporate control through the mechanism of mergers and acquisitions and financial supermarket. Within the study the conclusions are made that further development of banking and insurance interaction is conceptually aimed at increasing the role of commercial banks and the formation of "financial supermarkets", in which each customer can meet the needs of bank services, financial consulting, and insurance.
Метою статті є розкриття концептуальних засад розвитку банківсько-страхової взаємодії для забезпечення зростання вартості банківського і страхового бізнесу завдяки більш ефективному використанню їхніх потенціалів і можливостей. У статті зазначено, що банківсько-страхова взаємодія проявляється як надання страхових послуг через банківські установи (Banсassurance), надання банківських послуг через страхові компанії (Assurbanking), надання інтегрованих послуг у межах фінансових конгломератів (Allfinanz). У процесі дослідження з’ясовано, що банківський канал реалізації страхових послуг є найбільш ефективним і Banсassurance (банкострахування) розвивається між двома суб’єктами фінансового посередництва, які мають суттєві відмінності, але в результаті співпраці доповнюють один одного. Розкривається необхідність і значення розвитку банкострахування, яке активно використовується у всіх розвинених країнах, але відрізняється масштабами, методами, організаційними формами і кінцевими фінансовими результатами. Це особливо актуально в умовах реформування органів державного регулювання фінансового ринку. Розглянуто переваги та недоліки банкострахування, а також передумови його розвитку. Особливу увагу приділено вимогам, які висуваються до страхових компаній у процесі реалізації банкострахування. У статті зазначено, що співпраця банків і страхових компаній може здійснюватися на різних рівнях – від рівня угоди про співпрацю, агентської угоди, банківсько-страхової кооперації до рівня корпоративного контролю через механізм злиття і поглинання та фінансовий супермаркет. За результатами дослідження зроблено висновок, що подальший розвиток банківсько-страхової взаємодії концептуально спрямований на підвищення ролі комерційних банків та формування на їхній основі "фінансових супермаркетів", у яких кожен клієнт може задовольнити потреби в банківському обслуговуванні, фінансовому консалтингу та страхуванні.
Description
Keywords
banking and insurance interaction, Bancassurance, insurance companies, banking institutions, complex bank insurance, article, банківсько-страхова взаємодія, банкострахування, страхові компанії, банківські установи, комплексне банківське страхування
Citation
Bazilinska O. Y. Conceptual Frameworks of the Development of Banking and Insurance Interaction in Modern Conditions / O. Bazilinska, О. Panchenko // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2021. - Т. 6, Вип. 1. - С. 14-20. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20