Стадії оперативно-розшукової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Тіхонов, Сергій
Василинчук, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Удосконалення нормативно-правового регулювання стадій оперативно-розшукової діяльності завжди було в центрі уваги як правоохоронців, так і вчених, що актуалізує проведення ґрунтовних наукових досліджень. Визначення та аргументація розподілу оперативно-розшукової діяльності на стадії, шляхів удосконалення в розрізі сучасних змін до нормативно-правових актів зумовлює актуальність цієї статті. Мета статті полягає у виробленні та оприлюдненні рекомендацій, змін і доповнень до норма- тивно-правових актів з удосконалення стадій оперативно-розшукової діяльності. Під час дослідження застосовано комплекс наукових методів: системний, формально-догматичний (юридико-технічний), порівняльно-правовий, аналіз, синтез, індукція та дедукція. Вивчено спеціальну літературу, положення Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінального процесуального кодексу України, судову практику, проведено консультації з експертами. За результатами дослідження представлено цілісне уявлення про українську модель стадій оперативно-розшукової діяльності, розкрито її зміст. Стадія оперативно-розшукової діяльності – це певний період, етап, у процесі якого уповноважені оперативні підрозділи відповідно до вимог нормативно-правових актів проводять пошук і фіксацію інформації про кримінальні правопорушення, досконало перевіряють отриману оперативну інформацію, здійснюють оперативне провадження та оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства. За результатами проведеного дослідження запропоновано: удосконалити оперативно-розшукове законодавство шляхом визначення підстав для проведення оперативно-розшукових заходів до постановлення ухвали слідчого судді; оперативного супроводження кримінального провадження; передбачити проведення оперативно-розшукових заходів в особливих умовах, де суб’єкти оперативно-розшукової діяльності можуть проводити оперативно-розшукові заходи без ухвали слідчого судді стосовно особи, місця або речі, що перебувають на тимчасово окупованій території або території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; передбачити можливість продовження строків ведення оперативно-розшукових справ до 5 років для всіх суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в оперативних провадженнях щодо фіксації інформації про особливо тяжкі злочини. Перспективи подальших досліджень убачаються в розробленні інформаційно-аналітичного забезпечення стадій оперативно-розшукової діяльності.
Improvement of normative legal regulations of stages of operational investigative activities always was in the center of attention as authorities, as scientists. This makes actual the conducting of fundamental research. The definition and argumentation of the distribution of operational investigative activities at the stage, the ways of improvement in terms of modern changes to regulatory and legal acts, justifies the relevance of this article. The purpose of the article is to develop and publish recommendations, changes and additions to the normative and legal acts with improvement the role of the prosecutor during conducting operative-search cases by units that do operational investigative activities. During the research, we used a complex of scientific methods: systemic, formal-dogmatic (legal-technical), comparative-legal, analysis, synthesis, induction and deduction. Special literature was studied, the Law of Ukraine "On the Operational Investigative Activities," Criminal Procedure Code of Ukraine, practice of judgement, and also we consulted with experts. After the research, a holistic view of the Ukrainian model of the stages of operational investigative activities was presented. The stage of operational investigative activities is a period during which the authorized operational units in accordance with the requirements of regulatory and legal acts search for and record information on the verification of a criminal offense, upgrade the acquisition of operational information, conduct operational proceedings and operational-investigative support of criminal proceedings in order to fulfill the tasks of operational investigative activities and criminal justice. Based on the results of the conducted research, it is proposed to improve the operative investigative legislation by determining the grounds for conducting operational investigative measures prior to the issuance of the decision of the investigating judge; operational support of criminal proceedings; to provide for the carrying out of operational investigative measures in special conditions, where the subjects of operational investigative activities can carry out operational investigative measures without a decision of the investigating judge in relation to a person, place or thing located in a temporarily occupied territory or a territory where state authorities are temporarily not exercise their powers; for all subjects of operational investigative activities in operational proceedings regarding the recording of information on particularly serious crimes, it is advisable to provide for the possibility of extending the terms up to 5 years. Prospects for further research should be the development of information and analytical support for the stages of operational investigative activities.
Description
Keywords
оперативно-розшукова діяльність, оперативні підрозділи, оперативно-розшукові заходи, оперативне провадження, оперативне супроводження, стадії оперативно-розшукової діяльності, стаття, operational investigative activities, operational units, operational investigative measures, operative proceedings, operational support, stages of operational investigative activities
Citation
Тіхонов С. В. Стадії оперативно-розшукової діяльності / Тіхонов С. В., Василинчук В. І. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2022. - Т. 9-10. - С. 37-44. - https://doi.org/10.18523/2617-2607.2022.9-10.37-44
Collections