Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У цій статті автор висвітлює одну з форм залучення європейського досвіду біблійних студій, реалізованого в Київській духовній академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Уперше предметом дослідження є критико-бібліографічні огляди та рецензії професорів КДА на праці іноземних біблієзнавців, що містять результати їхнього критичного осмислення досвіду раціоналістичного та ортодоксально-апологетичного трендів закордонних біблійних студій, а також увиразнюють пошуки ідейних та методологічних союзників для зміцнення православної біблійно-апологетичної позиції. Автор наголошує значущість розглянутих критико-бібліографічних публікацій, що стали своєрідним індикатором залучення київського духовно-академічного біблієзнавства до світового науково-богословського простору. Широта тематичного кола рецензованих праць, регулярність і частота появи оглядів та рецензій стала одним із показників рівня інтенсивності професійної комунікації в духовно-академічному середовищі. Вона демонструвала міру сприйняття київськими академістами актуальної у світі проблематики; способи реагування на методологічні й ідейні виклики; рецепцію тих чи тих дослідницьких і герменевтичних моделей. На підставі здійсненого аналізу автор робить спробу окреслити певні етапи еволюції зазначеного жанру впродовж 1860-х – початку 1900-х рр. Серед основних структурних компонентів корпусу оглядів та рецензій у статті виокремлено огляди старозавітних та новозавітних досліджень у таких тематичних компонентах, як ісагогіка, богослов’я та екзегеза, історична критика, текстологія, вивчення біблійних мов, географія та археологія, історія та хронологія, релігійна та культурна компаративістика. У тематиці оглядів і рецензій автор знаходить своєрідне віддзеркалення суттєвих моментів розвитку європейської біблійної науки.
In this article, the author explores one of the avenues through which the experiences of the European biblical studies were implemented in the Kyiv Theological Academy (КТА) in the second half of the 19th and early 20th centuries. For the first time, the critical bibliographic reviews of biblical research works written by foreign scholars are being examined as a genre. In the comments and reviews made by the KTA professors, we observe a critical analysis of the experiences related to rationalistic and orthodox apologetic trends as represented in foreign biblical studies, as well as a quest for conceptual and methodological allies in support of the Orthodox biblical apologetic perspective. These critical reviews represent a valuable asset indicating that the Kyiv theological academic studies had been incorporated in the global dimension of academic biblical studies. The broad range of subjects addressed in the reviews as well as their regularity and frequency testify to intensive professional communication within the theological academic community. In addition, the texts demonstrate the degree the Kyiv academics perceived the global issues and trends, the responses of scholars to methodological and conceptual challenges, and their perception of various hermeneutical models. The article specifies the stages in which the genre of review evolved from 1860s to early 1900s. From the key structural elements of the entire body of reviews and critical articles, the author distinguishes reviews of the Old Testament and New Testament studies in such thematic areas as isagogics, theology, exegesis, historical criticism, textual criticism, study of biblical languages, geography, archeology, history, chronology, and comparative studies of religion and culture. The subject areas of the reviews and critical articles specifically indicate significant development in the European biblical studies.
Description
Keywords
Біблія, біблійні студії, наука, богослов’я, європейський контекст, Київська духовна академія, стаття, Bible, biblical studies, academic research, theology, European context, Kyiv Theological Academy
Citation
Головащенко С. І. Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2018. - Т. 1. - С. 79-90.