Порівняльний аналіз впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Горбачук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена монетарному аналізові найближчого зовнішньоекономічного середовища України, яке є не тільки переходом від централізованої економіки до ринкової, а й завжди важливим для різноманітних досліджень мостом між цивілізаціями та культурами. Ключові монетарні аспекти цього мосту залишаються маловивченими тому, що більшість націй, які утворюють його, стали проводити самостійну монетарну політику лише в останнє десятиріччя минулого тисячоліття. Порівнюються основні макроекономічні характеристики кривих LM рівноваг грошового ринку в Україні та десяти сусідніх державах.
The paper is devoted to monetary analysis of the nearest external economic environment of Ukraine which is comprising not only a transition from centralized economy to market one, but also, always important for various research, a bridge between civilizations and cultures. The key monetary aspects of that bridge remain hardly investigated due to the fact the most of nations which make up it started conducting independent monetary policy only from the last decade of past millennium. The main macroeconomic characteristics of LM curves for money market equilibria in Ukraine and the neighboring countries are compared.
Description
Keywords
порівняльний аналіз, ВВП, монетарна політика, Україна
Citation
Горбачук В. М. Порівняльний аналіз впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах / В. М. Горбачук // Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2001. - Т. 19, ч. 2. - C. 351-355.