Конституційні засади нормативного регулювання судового збору в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Бурий, Владислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено порівняльному аналізу положень Конституції України та Закону України "Про судовий збір". Наведено аргументи, що Конституція України встановлює аксіологічну основу для нормативного регулювання інституту судового збору та поряд із цим визначає відповідні категорії справ, доступ до судового захисту в котрих не повинен мати значних обмежень або й не мати таких зовсім, а саме у справах щодо: оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; захисту права власності; захисту честі та гідності і ділової репутації; вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту та інших. Наголошено на положеннях Конституції, що передбачають необхідність реформування наявної концепції нормативного регулювання судового збору, зокрема змін у частині доступу до апеляційного та касаційного оскарження з прогресивної на регресивну ставку. Також виокремлено судовий збір у конституційній юстиції, що обґрунтовано особливою процесуальною та сутнісною природою конституційної скарги. Зроблено висновок, що Конституція України передбачає максимальну індивідуалізацію визначення розміру судового збору як щодо визначення окремих категорій справ із полегшеним доступом, так і відповідного кола суб’єктів, що повинні бути звільнені від сплати судового збору.
This article presents a comparative analysis of the provisions of the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine "On Court Fees". The author emphasizes that the Constitution of Ukraine establishes an axiological basis for the legal regulation of the court fees and, at the same time, defines the relevant categories of cases, access to judicial protection in which should not be the subject to significant restrictions or should not be limited at all, namely in the cases of: challenging the decisions, actions or omissions of public authorities, local governments and officials; protection of the right to own property; protection of honour and dignity and business reputation; free access to the information about the state of the environment, the quality of food and household items, and others. The court fee in the constitutional justice is also singled out, which is substantiated by the special procedural and essential nature of the constitutional complaint. The author disputes the possibility of implementation of the court fee for filing a constitutional complaint, the doubtfulness of which is explained by the normative form of the constitutional complaint that does not provide a direct review of the court decision. Emphasis is placed on the provisions of the Constitution, which support the need to reform the existing concept of regulation of court fees, in particular the change in access to appeals and cassation appeals from progressive to the regressive court fee rate. It is emphasized that the Law of Ukraine "On Court Fees" does not fully comply with the Constitution of Ukraine. It is concluded that the Constitution of Ukraine provides the individualization of the amount of court fees that should depend on the stage of the proceedings, the category of the case, and the relevant range of entities that should be exempt from the court fees.
Description
Keywords
конституційне право, конституційні гарантії, судовий захист, стаття, court, judiciary, judicial protection, human rights, rule of law
Citation
Бурий В. О. Конституційні засади нормативного регулювання судового збору в Україні / Бурий В. О. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2020. - Т. 6. - С. 12-17.
Collections