На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі "Труды Киевской духовной академии" (1860–1917)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Справі Бейліса" (1911–1913) присвячено велику кількість досліджень. Однак питання про те, яку роль у ній відігравали представники Київської духовної академії (КДА), порушується лише епізодично й мимохіть. Вважаючи, що вже відомі факти та наявні дані потребують глибшого осмислення, автор пропонує розглянути їх у дещо ширшому часовому та тематичному контексті. Йдеться про прояснення дискурсу, в межах якого формувалося ставлення представників КДА як до "справи Бейліса", так і до "єврейського питання" в цілому. З цією метою проаналізовано публікації, що з’являлися на сторінках журналу "Труды Киевской духовной академии" упродовж усіх років його існування в дореволюційній Росії (1860–1917). Розвиваючи думку іншого дослідника, який вважає, що "справа Бейліса" стала унікальним випадком християнсько-юдейського діалогу, автор статті показує, що закладенню підвалин для цього діалогу сприяли дослідження, які впродовж багатьох років здійснювала ціла низка представників КДА, зокрема Андрій Хойнацький, Федір Орнатський, Василь Певницький, Афанасій Булгаков, Дмитро Богдашевський, Олександр Воронов, Микола Стеллецький, Віктор Іваницький, Григорій Малеванський, Яким Олесницький та ін. Наявність подібного досвіду, а також прекрасне знання європейського та світового контексту дали змогу таким представникам інтелектуальної спільноти КДА, як Олександр Глаголєв та Павло Тихомиров, зробити вагомий внесок у встановлення християнсько-юдейського діалогу безпосередньо в рамках "справи Бейліса".
“Beilis affair” (1911–1913) is one of the most resonate events in Kyiv of the early 20 th century. It was a subject of a huge number of investigations. However, a special analysis of the role that the members of Kyiv Theological Academy community played in this affair has not been made yet. Facts and data available require further reflections and deeper interpretations. For this, both a time span and a thematic content should be expanded. Thus, the author tries to reveal the specifics of the discourse wherein the members of the community were predisposed to interpret both “Beilis affair” and “Jewish question” as a whole. The materials published in “Kyiv Theological Academy Studies” journal throughout all years of its existence in pre-revolutionary Russia (1860–1917) constitute the main source of information. In the study, the author tries to widen another researcher’s idea that “Beilis affair” became a unique case of the dialogue between Christians and Jews. The article shows that the foundations for this dialogue had been created in the previous years by many Kyiv Theological Academy community members, such as Andrii Khoinatskyi, Fedir Ornatskyi, Vasyl Pevnytskyi, Afanasii Bulhakov, Dmytro Bohdashevskyi, Olexandr Voronov, Mykola Stelletskyi, Viktor Ivanytskyi, Hryhorii Malevanskyi, Akym Olesnytskyi, and others. This experience as well as perfect knowledge of the European and world context, which the members of Kyiv Theological Academy intellectual community such as Olexandr Hlaholiev and Pavlo Tykhomyrov had, enabled them to make a real impact on the establishment of the dialogue between Christians and Jews in particular in the “Beilis affair”.
Description
Keywords
Київська духовна академія, справа Бейліса, антисемітизм, християнство, юдаїзм, стаття, Kyiv Theological Academy, Beilis affair, antisemitism, Christianity, Judaism
Citation
Менжулін В. І. На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі "Труды Киевской духовной академии" (1860–1917) // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – Том 1. – К.: НаУКМА, 2018. – С. 65–78.