Тенденції розвитку сучасних національних спільнот Європи в контексті IV промислової революції та процесів глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Єрємєєв, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемі розвитку національних спільнот у Європі в контексті впливу явищ IV промислової революції (Industry 4.0) та глобалізації, які взаємно обумовлюють одне одного. Вплив цих явищ на національні спільноти об’єднаної Європи має неоднорідні наслідки. У контексті глобалізації, тісно пов’язаної з Industry 4.0, а також феноменів антиглобалізму та євроскептицизму як реакції на неї виокремлено тенденції розвитку національних спільнот у державах сучасної Європи. У країнах Західної Європи переважно спостерігається процес фрагментації національних спільнот. У країнах Центрально-Східної Європи, що перебували у сфері впливу СРСР і стали членами ЄС і НАТО на межі ХХ та ХХІ ст., реакцією на глобалізацію та євроінтеграційні процеси стало зростання впливу євроскептичного та антиглобалістичного націоналізму. В Україні, яка зазнає агресії з боку РФ, розглядає країни ЄС і НАТО як союзників, недостатньо інтегрована в процеси глобалізації та IV промислової революції, тенденції до національного відродження мають переважно єврооптимістичний характер, не породжують скептичного ставлення до глобалізації. Доведено, що IV промислова революція та глобалізація, що взаємно обумовлюють одна одну, формують передумови до послаблення ролі національних держав як на міжнародній арені, так і у сфері внутрішньополітичного розвитку. Суспільні зміни, спричинені цими процесами, викликали явище антиглобалізму та євроскептицизму в країнах ЄС і є чинником коригування глобалізаційних процесів. Поруч із регіональним сепаратизмом політичні спільноти в Західній Європі, які прагнуть відокремлення, все ж залишаються в глобальних і наднаціональних структурах. Україна також виявляє прагнення до національного відродження, спрямованого на дистанціювання від минулого та долучення до передових країн IV промислової революції, зберігаючи відкритий, інклюзивний характер і підтримуючи європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Description
The article is dedicated to the issue of the development of national communities in Europe in the context of the influence of the Fourth Industrial Revolution and globalization, which mutually influence each other. The impact of these phenomena on the national communities of unified Europe has diverse consequences. In the context of globalization closely linked to Industry 4.0, as well as the phenomena of antiglobalism and Euroscepticism as reactions to it, the trends in the development of national communities in modern European states are highlighted. In Western European countries, the predominant process observed is the fragmentation of national communities. In Central and Eastern European countries that were under the influence of the USSR and became members of the EU and NATO at the turn of the 20th and 21st centuries, the reaction to globalization and Euro integration processes resulted in the rise of Eurosceptic and anti-globalist nationalism. In Ukraine, facing aggression from Russia and considering EU and NATO countries as allies, insufficient integration into the processes of globalization and the Fourth Industrial Revolution leads to predominantly Euro-optimistic tendencies in the trends toward national revival, without fostering skepticism towards globalization. It is demonstrated that the Fourth Industrial Revolution and globalization, mutually influencing each other, create conditions for weakening the role of national states both on the international stage and in the sphere of domestic political development. Social changes resulting from these processes have given rise to antiglobalism and Euroscepticism in EU countries, acting as corrective factors for globalization processes. Alongside regional separatism, political communities in Western Europe seeking separation remain within global and supranational structures. Desiring national revival through distancing from the past and integration with advanced countries of the Fourth Industrial Revolution, Ukraine maintains an open, inclusive character, supporting European and Euro-Atlantic integration.
Keywords
IV промислова революція, глобалізація, антиглобалізм, євроскептицизм, національна спільнота, стаття, Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0, globalization, anti-globalism, euroscepticism, national community
Citation
Єрємєєв О. С. Тенденції розвитку сучасних національних спільнот Європи в контексті IV промислової революції та процесів глобалізації / Олександр Єрємєєв // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 11-21.