Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Россоха, Володимир
Плотнікова, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Надмірна централізація влади у межах існуючої системи й технологій державного управління "зверху–вниз" виявилася однією з причин стагнації економіки й занепаду сільських територій. Нагальною необхідністю стало створення стимулів для територіального економічного розвитку, формування системи державного управління на засадах децентралізації, розширення повноважень місцевих органів влади, громадського управління й самоврядування. Відпрацювання організаційно-економічного механізму територіально-самоврядного і галузевого управління комплексним розвитком регіону змінює модель суспільства й відкриває широкі можливості для розвитку Інститутів самоорганізації населення. Дослідження побудовано з використанням методів аналізу й синтезу тенденцій сільського розвитку, законодавчого забезпечення управління регіонального розвитку, динаміки формування об’єднаних територіальних громад, групування громад за критерієм чисельності населення, проблем управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади, розвитку сільських територій на засадах реалізації концепції "Родова садиба". Визначені на законодавчому рівні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні й організаційні основи державної політики територіального розвитку передбачають розширення повноважень органів місцевого самоврядування для використання внутрішнього потенціалу регіонів й посилення ними відповідальності за результати соціально-економічної та екологічної діяльності. Проте самоуправління й самоврядування залишаються малоефективною ланкою в системі публічного управління, оскільки нині соціальне самопочуття, трудова й політична активність сільського населення знаходиться на пасивно-очікуваному рівні. В управлінських кадрах виникають труднощі в розподілі та адмініструванні бюджету громади, стратегічному баченні перспектив і механізмів забезпечення розвитку громад. Зазначені проблеми значною мірою розв’язує впровадження Концепції "Родова садиба", на основі якої на сільських територіях формуються родові поселення й форма громадського управління. Досвід функціонування родових поселень та публічного управління життєдіяльністю населених пунктів в умовах децентралізації влади й адміністративно-територіальної реформи окреслює перспективний шлях відродження та багатофункціонального розвитку сільських територій.
Excessive centralization of power within the existing system and technologies of state administration "from top to bottom" was one of the reasons for the stagnation of the economy and the decline of rural areas. An urgent need was the creation of incentives for territorial economic development, formation of a system of public administration on the principles of decentralization, and extension of powers of local authorities, public administration and self-government. The development of organizational and economic mechanism of territorial self-government and branch management of complex development of the region changes the model of society and opens wide opportunities for the development of institutions of self-organization of the population. The research is based on the methods of analysis and synthesis of trends in rural development, legislative provision of regional development management, dynamics of formation of united territorial communities, grouping of communities by population criterion, problems of rural development management in conditions of decentralization of power, development of rural territories on the basis of the implementation of the concept "Family farm". The legal, economic, social, environmental, humanitarian and organizational foundations of the state policy of territorial development, determined at the legislative level, provide for the extension of powers of local self-government bodies to use the internal potential of the regions and increase their responsibility for the results of social and economic, environmental activities. However, self-government and self-government remain an ineffective element in the system of public administration, since today the social well-being, labour and political activity of the rural population are at a passively-expected level. Management personnel have difficulties in allocating and administering the community budget, strategic vision of prospects and mechanisms for community development. These problems largely solve the implementation of the Conception "Family Farm", on the basis of which generic settlements and forms of public administration are formed in the rural territories. The experience of the functioning of generic settlements and public life management of settlements in conditions of decentralization of power and administrative-territorial reform outlines a perspective way of revival and multifunctional development of rural territories.
Description
Keywords
сільські громади, самоврядування, розумна громада, соціальна згуртованість, адміністрування, родова садиба, родове поселення, стаття, administration, ecological villages, family homesteads, family homestead settlement, rural communities, self-governance, smart-community, social cohesion
Citation
Россоха В. В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / Россоха Володимир, Плотнікова Марія // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. - 2018. - Вип. 4. - С. 41-53.