Фінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектами: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

dc.contributor.advisorЛук’яненко, Ірина
dc.contributor.authorШестаков, Дмитро
dc.date.accessioned2019-12-27T11:53:54Z
dc.date.available2019-12-27T11:53:54Z
dc.date.issued2019-12-27
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2019. Розкрито сутність фінансового інструментарію управління інноваційно-інвестиційними проектами в процесі фінансово-економічного регулювання, що ґрунтується на інтеграції та адаптованості методів, інструментів та важелів, які застосовуються відповідними фінансовими інститутами, до динамічних умов соціально-економічного розвитку країни, що забезпечить підвищення результативності впливу фінансової політики на нього, формування інвестиційної привабливості економіки та створення відповідних умов для підвищення її конкурентоспроможності з урахуванням суспільно-економічних й інституційних складових розвитку фінансової системи. Удосконалено методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості проектів з різним ступенем інноваційності, які на відміну від наявних дозволяють визначити можливості створення інновації через поетапну імплементацію та реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів шляхом врахування управлінської гнучкості, оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості з застосуванням методів реальних опціонів, мультиплікаторів та зворотної індукції; механізм прийняття стратегічного рішення щодо інвестування капіталу у потенційно привабливий інноваційно-інвестиційний проект з урахуванням ризиків управління інвестиційними ресурсами шляхом удосконалення підходів до оцінки проекту, мінімізації розкиду результатів прогнозованої рентабельності проекту та моделювання інвестиційних потоків; положення щодо оцінки управлінської гнучкості, її впливу на інвестиції та можливості визначення їх справедливої вартості шляхом інтеграції методу тестування гіпотез та методу мультиплікаторів у даний процес. Дістало подальшого розвитку узагальнення та систематизація досвіду застосування фінансових інструментів управління інноваційно-інвестиційними проектами у країнах із розвинутою та трансформаційною економікою, зокрема в частині стимулювання інноваційної діяльності; підходи до фінансового оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням методу зворотної індукції та методу реальних опціонів для прийняття стратегічних рішень щодо інвестування коштів у розробку інноваційного продукту, які на відміну від наявних базуються на врахуванні оцінки невизначеності та ризиків притаманних процесу створення інновації на всіх стадіях; інституційні засади фінансового інструментарію управління інноваційно-інвестиційними проектами із врахуванням динамічності соціально-економічного розвитку країни під впливом глобалізаційних процесів.uk_UA
dc.description.abstractThesis for a candidate degree in economy: specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. – Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2019. The essence of financial instruments of management of innovation-investment projects in the process of financial and economic regulation is revealed, based on the integration and adaptation of methods, instruments and levers used by the respective financial institutions to the dynamic conditions of socio-economic development of the country, which will provide an increase in the impact of financial policy impact on it, formation of investment attractiveness of economy and creation of appropriate conditions for enhancing its competitiveness social, economic and institutional components of the financial system development. Methodological bases of estimation of investment attractiveness of projects with different degree of innovativeness are improved. Unlike the available ones, they allow to determine the possibilities of creation of innovation through step-by-step implementation and realization of innovation-investment projects by taking into account managerial flexibility, optimization of the structure of capital values and optimization of the structure of capital values. multipliers and reverse induction; a mechanism for making strategic decisions on investing capital in a potentially attractive investment and investment project, taking into account the risks of managing investment resources by improving approaches to project evaluation, minimizing the spread of projected profitability of the project and modeling investment flows; provisions for assessing managerial flexibility, its impact on investment, and the ability to determine their fair value by integrating the hypothesis testing method and the multiplier method into the process. There has been further development of generalization and systematization of the experience of using financial instruments for managing innovative investment projects in countries with advanced and transformational economies, in particular in terms of stimulating innovation activity; approaches to financial evaluation of innovation-investment projects, taking into account the induction method and the method of real options for making strategic decisions on investing funds in the development of an innovative product, which, unlike the available ones, are based on the estimation of uncertainty and risks inherent in the process of innovation creation; Institutional principles of financial instruments for managing innovation-investment projects, taking into account the dynamics of socio-economic development of the country under the influence of globalization processes.en_US
dc.identifier.citationШестаков Д. Ю. Фінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектами : кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису / Шестаков Дмитро Юрійович ; [наук. кер. Лук'яненко Ірина Григорівна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Докторська школа ім. родини Юхименків. - Київ : [б. в.], 2019. - 252 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16857
dc.language.isoukuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectінноваціяuk_UA
dc.subjectінноваційний проектuk_UA
dc.subjectфінансові інвестиціїuk_UA
dc.subjectфінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектамиuk_UA
dc.subjectфінансове управлінняuk_UA
dc.subjectреальні опціониuk_UA
dc.subjectуправлінська гнучкістьuk_UA
dc.subjectдисертаціяuk_UA
dc.subjectinnovationen_US
dc.subjectinnovative projecten_US
dc.subjectfinancial investmentsen_US
dc.subjectfinancial instruments for managing innovation investment projectsen_US
dc.subjectfinancial managementen_US
dc.subjectreal optionsen_US
dc.subjectmanagerial flexibilityen_US
dc.subjectthesisen_US
dc.titleФінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектами: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукuk_UA
dc.title.alternativeFinancial instruments for managing innovation and investment projects: thesisen_US
dc.typeThesisuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Shestakov_dysertatsiia.pdf
Size:
3.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: