Кафедра англійської мови

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 173
 • Item
  Navigating through your speaking out
  (2023) Піроженко, Ірина; Шугай, Алла; Харченко, Оксана
  Даний посібник призначений для розвитку та вдосконалення всіх типів мовленнєвих навичок у студентів вищих навчальних закладів України з різним рівнем підготовки у відповідності до їхніх освітніх потреб в процесі успішного опанування навчальних курсів в межах затверджених бакалаврських програм. Велика кількість вправ на автентичному матеріалі дозволяє опановувати сучасну лексику, розвивати та вдосконалювати навички слухання та говоріння, вести дискусії, аргументувати та структурувати усні висловлювання на запропоновані тематики і практикувати відповідні граматичні структури.
 • Item
  English for Resilience : comprehensive coursebook
  (The National University of "Kyiv-Mohyla Academy", 2023) Fedoriv, Yaroslava; Finogina, Tetiana; Pirozhenko, Іryna
  "English for Resilience" is a comprehensive coursebook designed to enhance English language skills while promoting resilience and motivation. The book is structured into three parts, offering synchronous class activities, independent work, and application of knowledge. The ten units cover various topics, including self-awareness, positive thinking, goal setting, communication, problem-solving, resilience in relationships and the workplace, self-care and well-being. Each lesson incorporates engaging activities such as introductory discussions, surveys, analysing inspirational videos, role-play, vocabulary building activities, and writing tasks. The book provides resources for teachers, including a sample lesson plan, survey questions, and further reading suggestions. It also directly addresses students, offering a collection of engaging activities, projects, and sample answers to enhance their oral and written language skills. Additionally, self-check and final examination questions are included to assess their progress. The book activities are thoughtfully designed to enhance students' vocabulary, listening, speaking, reading, writing, critical thinking, cultural awareness, and confidence in applying resilience skills. Whether used as a primary coursebook for a specifically designed syllabus or as a supplementary resource for other English as a Foreign Language (EFL) courses, it aims to support both students and teachers who face challenging circumstances.
 • Item
  Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт англійською мовою для студентів бакалаврських програм ІІ та ІІІ років навчання спеціальності "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Павленко, Лариса; Федорів, Ярослава; Гусар, Мальвіна; Карапетян, Аліна; Мазін, Дмитро; Павлюк, Наталія; Ушакова, Ірина; Фіногіна, Тетяна
  Наведена в цих Методичних рекомендаціях інформація стосується питань, пов'язаних з процесом написання і захисту курсової роботи відповідно до вимог університету. Надається загальна інформація про курсову роботу, технічні вимоги до оформлення роботи та загальна структура курсової роботи. Крім того, наводяться загальні правила цитування, які важливі для належного документування джерел інформації у тексті роботи. Також описано критерії оцінювання роботи. Використання цієї інформації допоможе студентам розібратися з вимогами оформлення та забезпечити належну якість своєї роботи. Крім того, вказівки щодо захисту та оцінювання роботи також допоможуть студентам підготуватися до остаточного етапу презентації їхньої роботи.
 • Item
  The West vs (Post)Soviet Russia: the ideological enemy’s image in English translations of fiction
  (2022) Rudnytska, Nataliia
  Abstracts of the report of the participant International conference "Translation, Ideology, Ethics: Response and Credibility", 22-24 September 2022, Vilnius, Lithuania.
 • Item
  Активне слухання як спосіб підвищення ефективності комунікації у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням у ЗВО
  (2021) Нестеренко, Людмила
  У статті активне слухання розглядається як один із ключових інструментів, спрямованих на вдосконалення комунікації у процесі викладання іноземної мови (на прикладі англійської мови) у системі вищої освіти; охарактеризовані основні психологічні особливості здійснення комунікації в процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та окреслені основні підходи щодо вдосконалення володіння англійською; проаналізовані різноманітні підходи до класифікації видів активного слухання. До основних видів активного слухання віднесені: емпатійне слухання, критичне слухання, пасивне слухання та активне слухання. На основі теоретичного аналізу видів активного слухання та вимог до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО визначені та охарактеризовані основні вимоги до використання активного слухання у процесі викладання іноземної мови. Окреслені переваги дотримання соціально-психологічних (встановлення психологічного контакту; атрактивність; виявлення партнерської позиції; виявлення емпатійності; щирість у спілкуванні) та когнітивно-контекстуальних (поєднання теоретичних та емпіричних матеріалів у момент викладення власної позиції; використання раціональних та емоційних звернень до аудиторії; використання ефекту новизни; дотримання порядку подачі матеріалу; здійснення повторення найбільш важливого матеріалу) вимог у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО. Сформульовані практичні рекомендації щодо використання вербальних та невербальних способів активного слухання. Доведено, що активне слухання сприяє забезпеченню позитивної атмосфери на заняттях з іноземної мови, мінімізації ймовірності конфліктних ситуацій та формуванню поваги й довіри між учасниками освітнього процесу.
 • Item
  Г. К. Честертон як представник англійського католицького відродження і його ставлення до брехні
  (2021) Польщак, Анелія
  Присвячено питанню викриття брехні у творах Г. К. Честертона, передусім у його праці "Ортодоксія". Цей мислитель зосереджується на тому, щоб викрити найсуттєвіші помилки у міркуваннях своїх сучасників, котрі не лише заводять у глухий кут науковий поступ, а й містять у собі загрозу, пов’язану із руйнуванням засад здорового глузду, розуму й духу.
 • Item
  Ідеологічно вмотивована асиметрія в перекладі як основний параметр ідеологічного впливу
  (2022) Рудницька, Наталія
  У статті обґрунтовано поняття ідеологічно вмотивованої асиметрії як основного параметру ідеологічного впливу на переклад. Визначено місце ідеологічно вмотивованої асиметрії в системі перекладацьких асиметрій, описано її види.
 • Item
  Умови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО
  (2022) Нестеренко, Людмила; Мазін, Дмитро; Піроженко, Ірина
  В статті доведено, що рівень психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника є одним із важливих психологічних компонентів викладацької майстерності. На основі аналізу основних професійних характеристик викладача ЗВО та компонентів, що утворюють зміст психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника, визначені та охарактеризовані основні умови вдосконалення психолого- педагогічної культури викладача ЗВО. До цих умов віднесені організаційно-технологічні умови (фізичні умови праці; гігієнічні умови; естетичні умови; матеріально-технічні умови; система заохочень; знання нормативно-правової бази, що регулює та регламентує викладацьку діяльність; знання технологічної та організаційно-управлінської специфіки науково-педагогічної діяльності; тощо) акмеологічні умови (рефлексивно-конструктивні умови, прогностичні умови, проекційні умови, комунікативні та інтеркомунікативні умови), особистісні умови (об’єктивні – вікові особливості; характерологічні, типологічні особливості особистості (риси характеру, схильності, інтереси, психофізіологічні особливості особистості, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки); суспільний вплив на мотиви, що впливають на формування ціннісних орієнтацій, відносин, професійної мотивації та професійної самосвідомості та суб’єктивні – потенціал особистості, у тому числі високі професійно-особистісні стандарти; потреба у самоствердженні, досягненні, потреба у визнанні; робота над собою та самоосвіта (аналіз та перспективна побудова професійного життєвого плану діяльності, самоаналіз, саморозвиток, тощо); та соціокультурні умови (освіта, культурні цінності, моральні цінності, каузальні атрибуції, економічні умови, політична ситуація, етнічні особливості, вплив родини, фактори соціальної групи, соціальне середовище, культурне середовище, управлінське середовище, групова динаміка, сфера професійної діяльності, культурне оточення, тощо). В статті також обґрунтовано, що рівень сформованості психолого-педагогічної культури викладача ЗВО визначає здатність науково-педагогічного працівника мотивувати учасників освітніх взаємодій в системі вищої освіти рухатися до нової мети, спроможність проявляти толерантність та повагу до культурної різноманітності, навички діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Item
  Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови)
  (2022) Мазін, Дмитро; Нестеренко, Людмила
  Статтю присвячено дослідженню способів встановлення психологічного контакту між викладачем та студентами під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. В статті досліджені основні особливості спілкування між учасниками освітніх взаємодій у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови та доведено, що у процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом крім засвоєння іноземної мови, також відбувається передача соціального досвіду, відбувається зміна структури і сутності суб'єктів, що взаємодіють, формуються типи особистостей та вся різноманітність людських індивідуальностей, соціалізуються особистості студентів та викладача. Відтак, спілкування викладача іноземної мови зі студентом виражає не лише суспільну, а й особисту необхідність індивідів один для одного в процесі суспільного відтворення самої людини в усьому багатстві її особистих здібностей, потреб, цінностей та інших характеристик, відбувається процес формування особистості, її свідомості та самосвідомості. У статті обґрунтовано, що в процесі спілкування викладача іноземної мови зі студентом учасники освітніх взаємодій не лише отримують раціональну інформацію, формують способи розумової діяльності, а й за допомогою наслідування і переймання, співпереживання та ідентифікації засвоюють людські емоції, почуття та форми поведінки. На основі аналізу основних сторін (міжособистісної, когнітивної, комунікативно-інформаційної, емотивної та конативної) та видів ((міжособистісне, міжперсональне, довірливе, конфліктне, особисте ділове, пряме (безпосереднє), опосередковане) спілкування, у статті охарактеризовані його основні функції (прагматична, функція формування і розвитку, функція підтвердження, функція об'єднання- роз'єднання, функція організації та підтримки міжособистісних відносин та внутрішньо-особистісна функція). Визначено, що використання емпатії та активного слухання є основними способами налагодження психологічного контакту між викладачем та студентом у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Оскільки використання емпатії та активного слухання у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням створює необхідні переумови для створення позитивної атмосфери на занятті, мінімізує ймовірність конфліктних ситуацій та сприяє формуванню поваги та довіри між учасниками освітнього процесу.
 • Item
  Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО
  (2022) Нестеренко, Людмила
  Статтю присвячено вивченню впливу акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури педагога, задіяного в системі вищої освіти. Охарактеризовано основні структурні компоненти акмеологічних умов розвитку психолого-педагогічної культури викладача ЗВО. До таких умов віднесено: рефлексивно-конструктивний компонент, прогностичний компонент, проєкційний компонент та комунікативний і інтерактивний компоненти. Обґрунтовано, що за умови наявності в структурі діяльності викладача ЗВО акмеологічних умов навички реалістичного планування та уміння ефективно розподіляти час суттєво покращуються. Також викладачі починають краще усвідомлювати власні плани, ставлення та психологічні особливості, утворюється самооцінка, що допомагає формувати реальні для досягнення цілі та завдання, спрямовувати конкретні зусилля у відповідний своїм нахилам та уподобанням напрям, бути самим собою. Також удосконалюється саморегуляція власних емоцій, дій та думок, формуються навички підтримувати позитивний емоційний тонус, зберігати спокій у стресових ситуаціях, проявляти гнучкість під час вирішення складних професійних завдань та творчість тощо. Доведено, що рівень сформованості комунікативних навичок може виступати своєрідним критерієм рівня сформованості акмеологічних умов у структурі професійної діяльності викладача ЗВО. Такі критерії, як неспроможність досягати поставлених комунікативних цілей, непорозуміння з колегами та студентами, невміння ефективно впливати на партнера з комунікації є основними показниками, що характеризують недостатній рівень сформованості акмеологічних умов та в подальшому ведуть до професійного вигорання, депресій та професійних деформацій. У статті доведено, що акмеологічні умови є пріоритетними для розвитку досліджуваного феномену, також визначено їх зміст та вплив на становлення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО. У статті виявлено та проаналізовано основні критерії наявності акмеологічних умов у структурі професійної діяльності викладача вищого навчального закладу.
 • Item
  Семіотика суб'єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст.
  (2022) Лівицька, Інна
  Дослідження культурних дискурсів місця проживання й топосу людини оприявнює цілий ряд комунікативних практик: від вербалізованого зображення топосу, формулювання локації та напрямків, дороговказів, символічної репрезентації тварин, топографічної лексики, способів візуалізації оточення тощо. Об’єктом уваги постає семіотичний потенціал "етно-фізичної номенклатури", що передбачає застосування культурологічного підходу до ландшафту як ціннісно-важливого виміру суб’єктності.
 • Item
  Translations of Ukrainian diaspora in Brazil: nation-building, ideological context and activism
  (2022) Rudnytska, Nataliia
  The article pioneers a survey of literary translations by representatives of the Ukrainian diaspora in Brazil since WWII. The translation activity is studied within the broad historical, political, and ideological context; the research combines a socio-historical perspective with an empirical study of the translation flows and agents. Due to mass political emigration of Ukrainians in the 20th century, translation was used by emigrants to preserve and develop the Ukrainian language, literature and culture that did not have normal conditions for existence in the USSR, and to give voice to the Ukrainian writers who could not have their works published in their country. The role of literary translation in Ukrainian nation-building grew due to translators’ activism and collaboration of the diaspora in different countries as well as with translators in the Ukrainian SSR. A unique role in presenting the Ukrainian literary polysystem in its entirety to the world community belongs to the Ukrainian-born citizen of Brazil Vira Selianska.
 • Item
  Contesting Ukrainian Nationhood: Literary Translation and the Russian-Ukrainian Conflict
  (2022) Rudnytska, Nataliia
  The use of literary translations as an ideological weapon in the Cold War era has received considerable attention from translation scholars. However, the same tendency in today’s world remains underestimated, and research tends to be limited to political and media discourse. This paper examines the use of literary translations in the contemporary RF for contesting Ukrainian nationhood, fueling anti-Ukrainian sentiment and providing public support for the Russian military aggression against Ukraine. The research combines analysis of translated texts with examining factors that influence (non)translation and reception of works highlighting Russian-Ukrainian relations. The study focuses on translations of works by Taras Shevchenko, Nikolay Gogol and Oksana Zabuzhko and the Russian public debate concerning the role of literary translations in the Russian-Ukrainian conflict.
 • Item
  Психологічні аспекти застосування елементів комунікативних тренінгів у процесі викладання професійно-орієнтованої англійської мови
  (2022) Нестеренко, Людмила
  Статтю присвячено визначенню особливостей використання комунікативних тренінгів у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням. В статті наведені найбільш поширені типи комунікативних взаємодій в системі вищої освіти (вертикальні, горизонтальні, формальні, неформальні, контрольовані, неконтрольовані). Запропоновано визначення комунікативної компетентності викладача іноземної мови. Визначено, що комунікативна компетентність викладача англійської мови є унікальним соціально-психологічним механізмом, що забезпечує створення умов для ефективної комунікації з іншими учасниками освітніх взаємодій в системі вищої освіти та виступає ефективним інструментом для успішної адаптації до швидкозмінного освітнього середовища, що забезпечує можливість ефективної взаємодії в подальшому. Доведено, що викладач англійської мови з високим рівнем комунікативної компетентності має добре сформовані навички активного слухання, уміння встановлювати зворотній зв’язок та високий рівень емпатії. Проаналізовано вплив комунікативної компетентності викладача іноземної мови на якість побудови стосунків між учасниками освітніх взаємодій. У статті також висвітлено переваги застосування психологічного інструментарію, визначено вимоги до застосування комунікативних тренінгів у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням та окреслено основні методичні принципи їх використання.
 • Item
  The state of depression and our language
  (2022) Husar, Malvina
  This article investigates the connection between the mental state and the speech product analysing the lexical material of poems by Lesia Ukrainka through the matrix of linguistic markers for depression. It demonstrates how the frequency of this or that word-trigger usage indicates the main mental problems of the person.
 • Item
  Когнітивні схеми інавгураційних промов американських президентів ХХІ століття
  (2022) Зернецький, Павло; Кучерова, Олена
  У доповіді окреслено особливості моделювання когнітивних схем інавгураційних промов президентів США початку ХХІ століття. Зосібна визначено типові когнітивні схеми та розглянуто подальші перспективи генологічних досліджень інавгураційних промов.
 • Item
  Жанрові характеристики освітніх текстів
  (2022) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  Тези оглядають жанрові особливості побудови освітніх текстів рівнів С1–С2, що відповідають просунутому та професійному рівню володіння англійською мовою. Тексти добирали з підручників відповідного рівня, що використовуються для викладання на факультеті германської філології НаУКМА на третьому році навчання згідно зі стандартами CEFR. Окрім аналізу когнітивної спрямованості дискурсів, стаття розглядає семантичну побудову текстів та визначає їхні жанрові характеристики. Автори також пропонують класифікацію освітніх текстів відповідно до їхньої когнітивно-комунікативної спрямованості.
 • Item
  Retranslating Skovoroda’s Conversation on Happiness into English: Language and Cultural Challenges
  (2022) Moiseyenko, Olena; Mazin, Dmytro
  The article focuses on Hryhorii Skovoroda’s philosophical dialogue dedicated to the nature of human and happiness as a bright example of a harmonious fusion of philosophical ideas and individual style. A comparative analysis based on a hermeneutic approach helped to assess the equivalency in representing the lexical, syntactical, and emotional levels of the reconstructed Ukrainian version of Skovoroda’s dialogue via English translation, and thus contribute to clarifying the reliable strategies of translating a chronologically remote text of philosophical discourse. The research stresses the importance for a translator of philosophical works of Hryhorii Skovoroda to thoroughly consider the contextual meaning, inseparability of the concepts and style, and unique syntactic and emotive patterns of the source text confl ating explicit and implicit semantics. In addition to deep understanding by translators of key philosophical terms, charged with contextual connotations, an equivalent translation of philosophic texts also demands suffi cient knowledge of the related historical, cultural, and linguistic background to ensure a comprehensive perception of the intended senses and vectors of the mental activity by a reader.
 • Item
  Some aspects of speech acts theory as applied to Initial Public Offering texts
  (2021) Serhiienko, Lesia; Maliuha, Oleksandr
  The article investigates different types of speech acts found within Initial Public Offering texts. The most evident dimensions of variation in which illocutionary acts are different one from another are analyzed. The peculiarities of speech act types, their illocutionary points, direction of fit and conditions of satisfaction are researched.
 • Item
  Використання діяльнісного підходу до вивчення продуктів письмового мовлення медіафахівця
  (2021) Крилова-Грек, Юлія; Корніяка, Олександр
  У статті охарактеризовано ‒ на підставі міждисциплінарного підходу до дослідження діяльності медіафахівця ‒ триступеневу схему комунікації: "суб’єкт-об’єкт-суб’єкт", в якій медіафахівець виступає як головний суб’єкт взаємодії, а сучасна аудиторія − і як об’єкт, і як суб’єкт комунікації. Розглянуто мету, завдання та особистісні настановлення комунікатора при оперті на аналіз продуктів його письмової діяльності ‒ текстів, які є незмінною константою, доступною для дослідження. Обґрунтовано доцільність розгляду діяльності медіафахівця як інформаційно-комунікативної за своєю сутністю. Така діяльність має здійснюватися з урахуванням низки зовнішніх факторів: демографічних чинників, мовленнєво-мовних параметрів; політичного устрою, соцісоціальної структури суспільства; культурних та ментальних особливостей членів соціуму.