003: Історія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  З матеріалів до "Українського дипломатарію XVI-XVIII ст."
  (1998) Мицик, Юрій
  Довготривале підколоніальне становище України негативно відбилося і на розвитку української історичної науки. Про це вже не раз писалося й говорилося і тому вкажемо тут лише на величезну відсталість України і в галузі археографії, конкретніше в галузі публікації джерел до історії України. Особливо це стосується періоду існування українських козацьких держав: Запорозької Січі і Гетьманщини. У даному випадку колонізатори прагнули стерти пам’ять про існування незалежної Української держави у минулому, замовчували й фальсифікували історію державотворення в Україні, не зупиняючись і перед репресіями щодо непокірних дослідників.
 • Item
  Походження самурайського стану в середньовічній Японії
  (1998) Рубель, Вадим
  Японія — загадкова країна. На перший погляд вона сприймається лише як складова частина великої далекосхідної цивілізації, засновником і лідером якої протягом тисячоліть був Китай. Дійсно, значне поширення конфуціанства та китайського за походженням варіанту буддизму, ієрогліфічна писемність, багатовікове панування у державних ділових паперах китайської мови— все це споріднює Японію з Китаєм, Кореєю, В’єтнамом.
 • Item
  Локальні дослідження та національна історія: проблема синтезу
  (1998) Кучменко, Елеонора
  Відомо, що однією із функцій історіографії як науки є програмування подальших досліджень. Оцінюючи історіографічну ситуацію, яка відбиває нові тенденції у світовій історичній науці, вітчизняні історики можуть зробити деякі практичні висновки і визначити нагальні завдання в дослідженні різних хронологічних періодів та областей громадянської історії. Для цього необхідно, по-перше, звернути особливу увагу на ті проблеми, які викликають наукову полеміку, і запропонувати свою інтерпретацію, максимально й ефективно використовуючи накопичений в закордонній історіографії фактичний матеріал і нові методи дослідження.
 • Item
  З історії чехословацьких планів щодо України наприкінці 1918 р.
  (1998) Кірсенко, Михайло
  Швидке піднесення визвольного руху та поразки на фронтах Першої світової війни прискорили розклад архаїчної Габсбурзької монархії. Останній спалах ейфорії в її урядових колах після укладення Брестського миру виявився нетривким і не відвернув загальної катастрофи, незважаючи на вивезені з окупованої України 42 тис. вагонів збіжжя, борошна, худоби, цукру, яєць тощо. Бракувало палива й промислової сировини, розладнався транспорт, лютували пошесті, насувалася примара голоду. Примусові ж реквізиції продовольства та карткова система розподілу виявилися неспроможними виправити становище й лише поглиблювали невдоволення трудящих мас.
 • Item
  Міжнародна діяльність православної церкви в Радянській Україні
  (1998) Шліхта, Наталія
  Питання міжнародної діяльності церкви є досить складним і далеко не однозначним. З одного боку, легко звинувачувати церковних діячів у співробітництві з радянською владою, називаючи церкву “радянським агентом” на міжнародній арені, з іншого — не треба оминати увагою позитив виходу з ізоляції, в якій опинилася православна церква у перші післявоєнні роки.
 • Item
  Культурно-просвітницький рух як одна з форм опору політиці русифікації України в 60-80-х рр.
  (1998) Бажан, Олег
  Одним з важливих напрямків національного піднесення, самоусвідомлення народу була велика та багатогранна культурницька і просвітницька діяльність, яку протиставляли процесу русифікації України кращі представники української інтелігенції. Боротьба за рідну мову, культуру, повернення народу незаслужено забутих імен завжди залишалась тією ареною, на якій кувались політичні погляди і програми, загартовувався і мужнів авангард національного руху.
 • Item
  З історії збереження історико-культурної спадщини України: діяльність Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва
  (1998) Григор'єва, Тетяна; Денисенко, Галина
  Ініціатором створення Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва виступило Історичне наукове товариство Нестора- Літописця, що діяло при Київському університеті. На одному із своїх зібрань, обговорюючи питання про стан у Києві пам’яток давньоруського періоду, члени товариства дійшли висновку про необхідність вжити термінових заходів по їхній охороні й збереженню. За дорученням товариства його голова Ю. А. Кулаківський звернувся за допомогою до генерал-губернатора Київської, Подільської і Волинської губерній Ф. Ф. Трєпова, котрий підтримав ініціативу вчених, організував і провів ряд засідань науковців Києва, що займалися дослідженням вітчизняної історії, та представників наукових товариств.
 • Item
  Діяльність польського студентського товариства "Філареція"
  (1998) Степанович, Євгенія
  Процес національного самоусвідомлення на Україні, розпочатий у першій половині XIX ст., мав вплив на прошарки населення різних національностей, що проживали на Україні. Для консолідації української дворянсько-буржуазної інтелігенції неабияке значення мав рух польської студентської молоді, що започаткувався в 60-х роках XIX ст. і з особливим піднесенням розгорнувся наприкінці дев’ятнадцятого та початку двадцятого століття. Серед таємних польських національних товариств XIX ст. одним з активних, після “Полонії” та “Корпорації”, була “Філареція”.
 • Item
  Києво-Могилянська академія правовий статус
  (1998) Хижняк, Зоя
  Києво-Могилянська академія — перша вища школа України — відіграла важливу роль не лише у вітчизняній історії, а й справила великий вплив на духовне життя інших слов’янських народів. Ось чому вона привертала й продовжує привертати увагу українських та зарубіжних дослідників — істориків, філософів, мовознавців, фахівців з історії культури, релігії, суспільної думки, мистецтва тощо.
 • Item
  Києво-Могилянська академія і Гетьманщина
  (1998) Гаєцький, Юрій
  Від початків свого існування Києво-Могилянська академія потребувала матеріальної опіки й охорони Запорозького війська та гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (1616—22). Сагайдачний розумів велику вагу цієї школи та жертвував великі суми грошей з козацької скарбниці на її підтримку. Він також записав усіх козаків до Братства та залишив малий гарнізон у Києві для охорони школи від напасти з боку місцевої адміністрації. Після смерті в 1622 р. Сагайдачний залишив велику частину майна у своєму заповіті на потреби школи і тим зробив прецедент для своїх наступників.
 • Item
  Джерела до історії київського землеволодіння та рукописна карта Київщини 40-х років XVII ст.
  (1998) Люта, Тетяна
  Історія українського землеволодіння протягом довгого часу її дослідження вченими-істори- ками минулого — М. С. Грушевським, М. Ф. Владимирським-Будановим, В. Б. Антоновичем та багатьма іншими була достатньо з’ясована з погляду юридично-правового та політико-адміністративного. Проте історія землеволодіння окремих регіонів, так само як і історія земель в цілому в контексті окремого порайонного дослідження України була припинена ще в 20-х роках нашого сторіччя.
 • Item
  З джерел архіву Замойських до історії України і Молдавії XVI-XVII ст.
  (1998) Мицик, Юрій
  Хоча в нинішній незалежній Українській державі відбувається стрімкий ріст зацікавленості науковців історичним минулим нашої Батьківщини, однак даний процес охопив далеко не всі періоди і проблеми української історії. До таких можна віднести й історію взаємовідносин України з її сусідами на півдні та південному заході у 15—18 ст., тобто з Османською імперією і її тогочасними васалами— Молдавією, Валахією, Трансільванією (Семигородом), Кримським ханством та ногайськими ордами.
 • Item
  Особовий та етнічний склад запорожців і реєстрових
  (1998) Щербак, Віталій
  Важливе місце в процесі дослідження формування козацтва належить з’ясуванню особового та етнічного складу, оскільки людина завжди стояла в центрі будь-якого суспільного процесу. Надзвичайно актуальними ці питання є при вивченні козацького стану, який увібрав до себе вихідців з різних верств української людності та представників інших народів. Тим більше, що, утвердившись у привілейованому становищі з середини XVII ст., козацтво фактично репрезентувало перед світом український етнос. Відповідно й українці дістали назву “козацької нації”.
 • Item
  Деякі підсумки розкопок городища на острові Мала Хортиця (Байда)
  (1998) Пустовалов, Сергій
  Поява укріплених поселень є однією з найважливіших ознак встановлення державності. Перші городища виникають на території України вже у трипільській культурі. Так, на поселенні Жванець-Щовб знайдено вал та рів; у Коза- ровичах— два рови, кількома валами та ровами було укріплено поселення Костешти-ІІ. Нарешті, саме планування великих трипільських поселень типу Майданець- кого вказує на те, що окремі кільця жител, крім усього іншого, виконували також і роль оборонних споруд.
 • Item
  Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва : до питання про східно-західні впливи на Україні в XVI-XVII ст.
  (1998) Галенко, Олександр
  Парадокси козацької ідеології та проблема східного впливу в лицарській символіці українського козацтва.
 • Item
  Економічний розвиток Лівобережної України XVI - першої половини XVII ст.
  (1998) Балабушевич, Тетяна
  Історико-географічний регіон Лівобережжя розташований, як випливає з назви, на лівому березі Дніпра. За сучасним адміністративно-територіальним поділом до нього входять Полтавська, Чернігівська області України, а також частина території Брянської області Росії: регіон Мглина, Стародуба, Почепа. З півночі на Поліссі він межує з білоруською та російською етнічними територіями, зі сходу — з історико-географічним регіоном Слобожанщини, на півдні— з Запорожжям або, як її стали називати наприкінці XVIII ст., Новоросією.
 • Item
  Протистояння Ганзи зростанню торгової конкуренції в XV ст.: перші ознаки кризи
  (1998) Подаляк, Наталія
  Ганза — торгово-політичне об’єднання з понад 160 міст Північної і частково Центральної Німеччини — існувала з середини XII до середини XVII ст. і відіграла значну роль в економічному, політичному і культурному розвитку Європи, торгівля якої була охоплена численними ганзейськими підрозділами та філіями. Особливе місце в системі Г анзи посідали розташовані вздовж балтійського узбережжя вендські міста Любек, Росток, Вісмар та інші, які протягом XIII—XIV ст. зуміли створити не тільки досить міцний територіальний конгломерат, а й стати ядром Ганзи. Проте на початку XV ст. час розквіту, коли Ганза могла диктувати умови цілим державам і тримати в своїх руках монополію торгівлі у північних країнах, почав безповоротно відходити в минуле.
 • Item
  Семантичний аспект дослідження скульптурних пам'яток Надчорноморщини доби енеоліту-бронзи
  (1998) Довженко, Надія
  Підвищений інтерес до пам’яток духовної культури прадавньої України, що виразно окреслився в сучасній науковій та публіцистичній літературі, значною мірою пов’язаний з дослідженнями таких глобальних проблем, як менталітет, його ґенеза та роль в складанні етнокультурних спільнот та етносів.1 Пам’ятками духовної культури Надчорноморщини другої половини IV— першої половини II тис. до н.е., які за більшістю лінґвістичних, археологічних та культурних гіпотез пов’язуються з племенами індоєвропейської спільноти, надається в цьому аспекті особливе значення як носіям-творцям перших європейських цивілізацій.
 • Item
  До проблеми картографування новорічної обрядовості
  (1998) Курочкін, Олександр
  Потенційні можливості етнічного картографування у вивченні традиційної духовної культури частіше декларуються, ніж реалізуються на практиці. Момент “пробуксовки” пов’язаний не так із складністю самої методики, як із об’єктивною трудомісткістю дослідження на стадії збирання матеріалу, його систематизації, аналізу та публікації. Як правило, картографічні студії тривають роками і десятиліттями й здійснюються організованими зусиллями цілих наукових колективів.
 • Item
  Китаїв і літописний Пересічень
  (1998) Вортман, Дмитро
  Краєзнавцям добре відомий Китаївський археологічний комплекс на південній околиці сучасного Києва. Ця цікава пам’ятка, елементами якої є городище, селище та курганний могильник, є залишками давньоруського міста й, на думку багатьох дослідників, ототожнюється з літописним Пересіченем.