019: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Класова самоідентифікація населення України
  (2001) Бродська, С.; Оксамитна, Світлана
  Стаття присвячена аналізу соціально-класової самоідентифікації населення України на підставі результатів репрезентативного соціологічного опитування. Переважна більшість населення визнає свою належність до певного класу, загальний перелік яких є сумішшю назв класів і верств, характерних як для радянського суспільства, так і для розвинених західних країн. Найважливішими чинниками класової самоідентифікації є рівень освіти, рід занять і доход. Зафіксовано суттєві відмінності щодо інтерпретації середнього класу та належних до нього соціально-професійних спільнот з боку представників влади і пересічних громадян.
 • Item
  Information regarding drug use with respect to AIDS prevention
  (2001) Semyghina, Tetyana; Kabachenko, Nadiya
  In this article the AIDS situation in Ukraine is described. Since nearly 80 per cent of HIVinfected persons are drug users, the methods that have been recommended by European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA) on estimating drug use and risk taking behaviour are reviewed. Some conclusions on applicability of these methods and discussion on further steps on elaboration of research project on drug issues/phenomenon with respect to national AIDS prevention strategies in Ukraine have been presented.
 • Item
  Моделі конфігураційно-частотного аналізу: математичний анонс
  (2001) Бова, Андрій
  Конфігураційно-частотний аналіз (КЧА) є статистичним методом, що дає змогу відповісти на питання про типову чи атипову поведінку. На підставі порівняння спостережуваних та очікуваних частот КЧА визначає патерни змінних як тип або антитип. В КЧА непропорційно велике (або мале) значення частот у багатовимірних таблицях сполучення виявляється на підставі критерію Пірсона хі-квадрат або біноміального критерію. У представлених матеріалах подані такі моделі КЧА: КЧА першого порядку, предик- торний КЧА, КЧА вісьової симетрії та модель лонгітюдного КЧА. Більшість моделей шансів КЧА можуть бути представлені у термінах логлінійних моделей.
 • Item
  Міграція-заміщення в Україні
  (2001) Садовий, Є.
  У статті розглядається міграція-заміщення як найімовірніший шлях вирішення назріваючої демографічної кризи в нашій державі. Внаслідок низької інтенсивності народжуваності та від'ємного сальдо міжнародної міграції в Україні, як і в більшості розвинутих індустріалізованих країн, складається ситуація, коли стає все більшою частка літніх людей та виникає нестача осіб працездатного віку.
 • Item
  Самоідентифікація у суспільстві кризи: випадок "човників"
  (2001) Погоріла, Н.; Коржов, Г.
  This paper is focused on the problem of social self-identification in Ukraine of the transformation period. The problem is considered on the example of people engaged in the reselling of the consumer goods, which were brought or smuggled from abroad. These people are colloquially called «challengers». The article is based on the five in-depth interviews, which were conducted by the authors, when they work in migration project, supervised by Claire Wallace from the Institute for Advanced Social Studies sponsored by Jubilee Fund of the Austrian National Bank in 1995. The main finding of this analysis is a empirical documentation of the differentiation, which emerge in self-identification and business strategies of «challengers» that according to the opinion of the authors can spill over into differentiation of the today's «challengers» into professional traders and those, who find themselves in re-selling business occasionally, mainly using it as survival strategies, and soon will be driven out from this are of activity by more successful competitors.
 • Item
  Неформальна економічна активність : спроба оцінки її масштабів в Україні
  (2001) Білоскурський, О.
  Як у побуті, так і в промовах громадських діячів України часто використовуються такі поняття як тіньова економіка, нелегальна економіка і т. п. У статті зроблено спробу оцінити розміри та поширеність неформального сектору економіки України, базуючись на даних кількісних соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології. Також у роботі наводиться опис того, що, власне, ми можемо визначати як неформальний сектор економіки.
 • Item
  Посткризова громадська думка: реалії сьогодення
  (2001) Панченко, А.
  Кризові явища є невід'ємною складовою еволюції суспільства з давніх часів. Нещодавні терористичні акти в Сполучених Штатах тільки підтверджують той факт, що і в сучасному нам світі кризи в суспільстві є фактором, який спричиняє громадську думку діяти за законами кризових ситуацій, які, звісно ж, відмінні від функціонування громадської думки в інший «мирний» час. У статті розглядається один з аспектів громадської думки, а саме її посткризова складова. Наведено класифікація типології криз в різних типах суспільств та основні механізми формування та функціонування посткризової громадської думки, як то темпоральні, куль- туральні, масові, елітні та інші.
 • Item
  Деякі аспекти аналізу механізму контролю масс-медіа в Україні
  (2001) Русин, Г.
  Стаття обговорює соціополітичні умови функціонування масс-медіа в незалежній Україні. Використовуються дані інтерв'ю з журналістами та практиками ЗМІ задля підтвердження тези про те, що держава проголосила війну журналістам для гарантування ефективного контролю над ними.
 • Item
  Перетин концепцій соціальних змін Т. Парсонса та І. Валлерстайна
  (2001) Гончаренко, О.
  Поєднання макро- та мікрорівнів — один із основних напрямів тенденції до синтезу в сучасній соціології. Макротеорія, компоненти якої останнім часом використовуються для спроб синтезу, зустріла також перехід на «надмакрорівень» аналізу, що уособлює собою світ-системний аналіз. У статті робиться спроба встановити логічні, змістовні зв'язки між концепцією соціальних змін в одній з класичних макротеорій — структурному функціоналізмі Т. Парсонса, та в світ-системному аналізі, чим вирішується питання можливості й окреслюються ймовірні контури синтезу загальної концепції змін на основі обох теоретичних напрямів.
 • Item
  Українська постленінська трансформація з точки зору світ-системного аналізу
  (2001) Кутуєв, Павло
  Стаття прагне проаналізувати констеляцію внутрішніх і міжнародних факторів, що завели зусилля з трансформації українського суспільства у глухий кут і призвели до результату, що має руйнівний вплив на всі суспільні сфери та групи населення. Стаття також досліджує обґрунтованість основних припущень «тран- зитології» і намагається оцінити їх релевантність до аналізу соціально-політичних реалій постленінської України. Дослідницька стратегія, що застосовується у статті, прагне поєднати світ-системну перспективу з підходом, який надає центральної ваги державі та з класичною соціальною і політичною теорією задля аналізу постленінської суспільно-політичної трансформації.
 • Item
  Випадкова демократія. Успіх та невдача демократичних переходів у Східній Європі та колишньому СРСР
  (2001) Хас, Д.; Немчинова, Т.
  Стаття аналізує процес виникнення та консолідації демократії. Ми наголошуємо на важливості балансу структури, організації та дискурсу. Порівняння стратегій переходу, громадянського суспільства і типу режиму показує, що зміна за допомогою переговорів та парламентська система є більш сприятливими для демократії, ніж президентський режим та розрив влади.
 • Item
  Президентські вибори 1999 року в Україні: просторовий аналіз
  (2001) Хініч, М.; Хмелько, В.; Ордешук, П.
  The article is devoted to a metric multidimensional spatial analysis of the 1999 Ukrainian presidential election. Using data from a nation-wide pre-election poll, we estimate the spatial positions of the eight leading candidates along with respondent ideal points in that same space. Our conclusions are that although we see the same substantive issues reflected in these estimates as in the 1998 parliamentary contests (nationalism and attitudes toward market reform), and although, again as in 1998, both the Western and Eastern halves of the country agree largely in their perceptions of the candidates' relative positions (with the usual and expected biases in overall preferences), the spatial recovery here seems considerably less «stable» than in 1998. We also find differences in candidate relative positions that seem inexplicable in terms of the substantive issues that dominated the 1998 contests. We attribute these differences to the fact that in 1999, respondents relied to a far greater extent than they did in 1998 when evaluating the alternatives before them on factors other than «spatial issues» — notably, the idiosyncratic characteristics of the candidates.