106: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Підходи до оцінки ризиків зникнення раритетних видів рослин
  (2010) Бурлака, М.
  Запропоновано короткий огляд прямих та непрямих підходів до оцінки ризиків зникнення видів, розкрито їх особливості, переваги та недоліки. Вказано пріоритети у використанні різних методів для різноманітних цілей, зокрема для управлінських рішень, виявлення загроз популяціям видів тощо.
 • Item
  Порівняльний аналіз структурно-функціональних показників екосистем м. Києва
  (2010) Альошкіна, Уляна
  Проаналізовано основні типи екосистем м. Києва: лісові (листяні, хвойні), лучні, водні та урбоекосистеми за структурно-функціональними показниками накопичення біомаси (B), продукції (NP) та деструкції або «дихання» (R). В цілому, найбільші значення NP/B, R/B мають водні та лучні екосистеми як найбільш продукційно динамічні. У лісових екосистемах переважає накопичення біомаси. Штучні урбоекосистеми здатні підтримувати свою структуру тільки за рахунок значної дотації енергетичних.
 • Item
  Фітоіндикаційна та синтаксономічна оцінки угруповань з участю Daphne Cheorum L.
  (2010) Расевич, Василь
  Висвітлено синтаксономічну та екологічну специфіки угруповань за участі D. cneorum L. Встановлено, що цей раритетний, занесений до Червоної книги України (2009) вид, на території України трапляється в межах невеликої кількості угруповань, які належать до трьох класів рослинності, та має вузьку екологічну амплітуду зі значною фрагментацією його оселищ. З’ясовано, що степові та лісові оселища виду не перекриваються за показниками більшості провідних екологічних факторів.
 • Item
  Популяції Leucoum Vernum L. (Amaryllidaceae) на східній межі ареалу
  (2010) Мельник, В. І.; Батонченко, В.; Діденко, С.
  Наведено результати вивчення географічного поширення, умов місцезростань та сучасного стану популяцій рідкісного, внесеного до Червоної книги України (2009) виду Leucojum vernum (Amaryllidaceae) на східній межі ареалу.
 • Item
  Методичні аспекти визначення енергетичного запасу лісової підстилки
  (2010) Вишенська, Ірина; Жовтенко, А.; Дідух, Яків
  Проведено аналіз різних методик відбору зразків лісової підстилки для визначення її запасів у лісах різного типу. Порівняльне дослідження із визначення запасу органічної речовини у підстилці соснового та дубового лісів методом відбору за допомогою шаблону 50х50 см та циліндром діаметром 15 см показало,що метод відбору за допомогою циліндра зручніший та надійніший.
 • Item
  Вплив умов культивування на каталазну активність штаму Corynebacterium Ammoniagenes УКМ АС-732
  (2010) Фуртат, Ірина; Куниця, Наталія
  Досліджено вплив складу середовища та умов культивування на каталазну активність Corynebacterium ammoniagenes УКМ Ас-732 у динаміці росту культури.
 • Item
  Експериментальні підходи до розробки діагностичної тест-системи із застосуванням ембріональних антигенів
  (2010) Симчич, Т.; Караман, О.; Потебня, Г.; Воєйкова, І.; Дідківська, Л.; Діденко, Г.
  Виявлено, що в сироватках крові тварин з різними модельними пухлинами є антитіла, здатні перехресно реагувати з ембріональними протеїнами курки (ЕПК).
 • Item
  Палінологічні характеристики відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини (Україна)
  (2010) Безусько, Людмила; Мосякін, Сергій; Безусько, Алла; Богуцький, А.
  Проаналізовано та узагальнено матеріали палінологічних досліджень відкладів верхнього плейстоцену Подільської височини. Отримані результати розглянуті в контексті їх застосування для цілей паліностратиграфії, палеоботанічних, палеокліматичних, палеоекологічних та фітогеографічних реконструкцій пізнього плейстоцену як дослідженої території, так і регіону Волино-Поділля.
 • Item
  Особливості будови чоловічих статевих клітин і результативність екстракорпорального запліднення
  (2010) Бараш, Олексій; Зукін, Валерій; Білько, Надія
  Причиною безпліддя подружньої пари у майже половині всіх випадків є чоловічий фактор. Лікування пар з чоловічим непліддям є складним і комплексним питанням сучасної репродуктології. Для покращення ефективності лікування таких пацієнтів було розроблено метод IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection), що дозволяє проводити морфологічний відбір сперматозоїдів для запліднення in vitro на збільшенні до ×6300. Ретроспективний аналіз довів ефективність застосування IMSI при важких патологіях сперматогенезу. Отримані дані можуть стати підґрунтям для визначення критеріїв включення пацієнтів в програми допоміжного запліднення in vitro з використанням IMSI.
 • Item
  Хромосомна локалізація інтрогресій у геномі ліній Triticum Aestivum/Aegilops Speltoides, стійких до борошнистої роси
  (2010) Єфіменко, Тетяна; Антонюк, Максим
  За результатами аналізу електрофоретичних спектрів білків інтрогресивних ліній м’якої пшениці, пов’язаних походженням з видом Ae. speltoides та стійких до борошнистої роси, встановлено гомеологічну належність притаманних їхньому геному інтрогресій.
 • Item
  Фенотипний поліморфізм за ознакою воскова осуга серед представників підтриби Triticinae
  (2010) Шпильчин, Віталій; Антонюк, Максим; Терновська, Тамара
  Успадкування ознаки наявність/відсутність воскової осуги на рослині досліджено із застосуванням штучних амфідиплоїдів м’якої пшениці та створених на їх основі інтрогресивних ліній, які демонструють у низці послідовних генерацій зміну прояву ознаки
 • Item
  Перспективи використання системного планування у заповідній справі в Україні
  (2010) Тарасова, Олена
  В Україні планується розширення мережі заповідних територій до 2015 року з 5 до 10,4%. Однією з перспективних методик створення природоохоронних територій є системне планування, що широко використовується з 90-х років ХХ ст. у Австралії, Південній Африці та Великобританії. Найрозповсюдженішими інструментами, що супроводжують цю методику, є програмне забезпечення просторової пріоритизації Zonation та Mаrxan. У статті розглянуто принципи методики системного планування природоохоронних територій, інструменти цієї методики та особливості даних, необхідних для впровадження методики СП. Розроблено рекомендації щодо застосування системного планування природоохоронних територій в Україні.
 • Item
  Особливості функціонування кровотвірних клітин-попередників при хронічному мієлоїдному лейкозі та лейкемоїдних реакціях нейтрофільного типу у культурі in vivo та in vitro
  (2010) Борбуляк, Ірина; Дягіль, Ірина; Дяченко, М.; Білько, Надія; Білько, Денис
  Мієлопроліферативні захворювання виникають у результаті непластичної трансформації гемопоетичної стовбурової клітини. На сьогодні накопичено багато даних щодо характеристики трансформованих стовбурових клітин при лейкозах, проте механізми прогресії захворювання та резистентності до лікування все ще вивчені не достатньо. Лейкемоїдні реакції можуть виникнути під час різних патологічних станів та характеризуються схожими до мієлопроліферативних захворювань показниками складу клітинного мозку та периферійної крові, проте ніколи не трасформуються у ту неоплазію, на яку схожі. Надзвичайно актуальною нині залишається і розробка методів розрізнення мієлопроліферативних захворювань (зокрема хронічного мієлоїдного лейкозу – ХМЛ) від лейкемоїдних реакцій. Тому метою цього дослідження було проаналізувати функціональну активність гемопоетичних клітин-попередників при хронічному мієлоїдному лейкозі та лейкемоїдних реакціях нейтрофільного типу різного ґенезу в культурі клітин in vivo та in vitro. Отримані дані свідчать про те, що здатність до утворення колоній у клітин-попередників осіб, хворих на ХМЛ, є достовірно вищою від показників при лейкемоїдних реакціях. Результати культуральних досліджень потенційно можуть мати також і диференціально-діагностичне значення