014: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Історія української "Руїни" очима російського історика: рецензія на монографію: Яковлева Т. "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст. Причини і початок Руїни"
  (1999) Горобець, Віктор; Чухліб, Тарас
  Рецензія на монографію: Яковлева Т. "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни"(К.: Основи, 1998. - 448 с.)
 • Item
  Рецензія на монографію Т. Яковлевої "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни" (К.: Основи, 1998. - 448 с.)
  (1999) Болгарова, Марина
  Рецензія на монографію Т. Яковлевої "Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни" (К.: Основи, 1998. - 448 с.)
 • Item
  Незнаний документ до історії Києво-Могилянської Академії
  (1999) Мицик, Юрій
  Цією статтею розпочинається публікація унікального джерельного комплексу з історії Національно-визвольної війни. У діаріуші польного гетьмана Радзивілла є документ, який проливає світло па ситуацію в Києві під час підготовки українського війська до Берестецького походу. У ньому міститься інформація про у монастрої ченців і студентів Києво-Могилянського колегіуму у 1651р.
 • Item
  З дипломатичної документації Б. Хмельницького та І. Виговського
  (1999) Мицик, Юрій
  У даній статті розглядається проблема публікації корпусу документів гетьманів України Б.Хмельницького та І.Виговського, аналізується незнана раніше група кореспонденції даних осіб, визначається їх місце серед інших документальних джерел та їхні інформативні можливості, подаються тексти 16 архівних документів.
 • Item
  До питання розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні в кінці XIX- на початку XX ст.
  (1999) Вергунов, В.; Коваленко, Н.; Сайко, О.
  Процес розвитку дослідної справи з питань сільського господарства в Україні має давні корені. У статті висвітлено історичні та економічні передумови створення мережі сільськогосподарських дослідних установ в Україні, головні напрями їхньої діяльності у XIX-на початку XX століття.
 • Item
  Основні форми і методи атеїстичної пропаганди в Українській РСР наприкінці 50-х-на початку 60-х років
  (1999) Шліхта, Наталія
  Стаття присвячена аналізу атеїстичної пропаганди як одного з основних аспектів антирелігійної політики в Українській РСР у 50-х - 60-х роках. Попри масштаби проведення, різноманітність використовуваних форм і методів боротьби з "релігійними пережитками", атеїстична пропаганда не змогла стати тим інструментом дієвого контролю над населенням, яким, на думку партійних ідеологів, вона повинна була стати.
 • Item
  Українська Гельсінська група: легальна форма протистояння тоталітарному режимові в УРСР
  (1999) Бажан, Олег
  У статті головну увагу зосереджено на висвітленні легальних форм опору української інтелігенції тоталітарному режиму в сфері національної політики, а також реакції на них з боку владних структур. Автор ставить за мету розкрити роль Української Гельсінської групи в консолідації опозиційного руху в 1970-х роках в Україні, показати ставлення прогресивної світової громадськості до проблем української нації і свобод громадян в Україні.
 • Item
  Іван Огієнко та його сучасники
  (1999) Тюрменко, Ірина
  У статті розглядаються стосунки І.Огієнка з представниками української інтелігенції, їх аналіз засвідчив, що І. Огієнко прагнув до об 'єднання національної еліти на ниві державного, культурного та наукового життя.
 • Item
  Україна і польсько-чеські відносини 1918-1920 років
  (1999) Кірсенко, Михайло
  Під час Першої світової війни український національно-визвольний рух скеровувався проти Російської імперії та орієнтувався на Центральні Держави, тоді як чехи, їх Національна Рада і легіони у Сполучених Штатах і країнах Антанти прагнули зруйнувати Австро-Угорщину. Київ і Прага так і не змогли порозумітися, коли восени 1918 р. Західноукраїнська і перша Чехословацька республіка стали наступницями Австро-Угорщини. Взаємні зазіхання поляків і чехів на Тєшинську Силезію, словацькі Спиш і Ораву зробили Варшаву і Прагу суперниками. Прага співчувала опорові українців польській навалі у Східній Галичині. Коли Україну було загарбано Радянською Росією, а почасти Польщею, то притулок втікачам надала Чехословаччина, мало не єдина держава, де українці на той час мали змогу вижити і зберегти самобутність.
 • Item
  Угорська культура в середині XIX- на початку XX ст
  (1999) Лукач, Б.
  У статті йдеться про основні риси та напрямки розвитку угорської культури під впливом "весни народів". Автор, аналізуючи витоки і особливості становлення угорської освіти і різних жанрів мистецтва, досліджує важливі етапи розвитку національної самосвідомості.
 • Item
  До історії українських військових рангів XVII-XX ст.
  (1999) Гломозда, Костянтин
  Військові традиції європейських армій поєднують у собі як суто власні засади коленої країни, так і спільні для всіх, мало не обов 'язкові. Особливе місце серед військових традицій посідає система військових рангів. Статтю присвячено висвітленню особливостей історичного розвитку системи військових посад і рангів в українському козацькому війську XVII ст., західноукраїнських та наддніпрянських військових формуваннях доби Визвольних змагань 1917-1920 pp. на тлі загальноєвропейських принципів функціонування подібних систем.
 • Item
  Земельна власність Києво-Печерського монастиря в Києві та його околиці в XVI - першій половині XVII ст.
  (1999) Люта, Тетяна
  Стаття присвячена проблемам історії земельної власності Києво-Печерського монастиря у XVI — першій половині XVIIcm. , у період розвитку соціальних та національно-релігійних конфліктів в Україні. Локалізація маєтків монастиря, його боротьба за розширення володінь в Києві та в межах "Київського трикутника" під час діяльності уніатської митрополичої адміністрації є предметом досліджень автора.
 • Item
  Стосунки українського та донського козацтв як фактор польсько-козацьких відносин XVI - першої половини XVII ст.
  (1999) Брехуненко, В.
  У статті досліджується вплив козацької вісі Дніпро -Дон на козацько-польські стосунки. Визначено місце українсько-донських відносин у політичних розрахунках українського козацтва. Показано, що українські козаки розглядали Військо Донське як важливий фактор своїх змагань з Польщею. Вони активно використовували в своїх інтересах Дон як недосяжну для Варшави територію та ще один шлях для виходу в море. Під час козацьких війн 1625, 1630, 1637—1638 pp. українські козаки прагнули заручитися збройною підтримкою донців, а також запорожців, які в той час перебували на Дону.
 • Item
  "Графська чвара" і позиція Ганзи
  (1999) Подаляк, Наталія
  Стаття присвячена з ясуванню перебігу і характеру подій "графської чвари" - одного з найгостріших міжнародних конфліктів європейської історії XVI ст., метою якого була боротьба за торгове переважання на Балтиці. Наслідком протидії Ганзи і скандинавських країн став вихід на історичну арену нових самостійних дерзісав і банкрутство середньовічних принципів ганзейської привілейованої торгівлі.
 • Item
  Найдавніші "кам'яні баби" України та проблеми їх етнокультурного вивчення
  (1999) Довженко, Надія
  У статті основну увагу звернено на висвітлення особливостей комплексного дослідження поховань з кам'яними статуарними пам'ятками степових племен доби енеоліту. Автор ставить за мету розкрити роль статуарних нам 'яток як важливого етнокультурного чинника в поховальному обряді індоєвропейського середовища прадавньої степової України.