018: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Психолого-педагогічні проблеми політичної освіти молоді
  (2000) Жадан І.
  У статті представлено результати досліджень лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної психології АПН України, на основі яких можна скласти певне уявлення про актуальний стан громадянської свідомості молоді. Акцентуючи увагу на деяких суто психологічних проблемах становлення політичної освіти в Україні, автор пропонує власне бачення концептуальних підходів до її формування.
 • Item
  Як розбудовувати громадянську освіту в Україні?
  (2000) Тягло, О.
  У статті доводиться, що систематична громадянська освіта стає нині необхідною умовою для успішного переходу до демократії. Розглядається підґрунтя та сучасні умови розвитку системи демократично спрямованої громадянської освіти в Україні. Акцентовано на тому, що громадянська освіта є в основному справою громадянського суспільства за підтримки уряду. З'ясовано кілька базових принципів громадянської освіти порівняно з минулим комуністичним "політичним просвітництвом ". Наголошується на тому, що розвиток критичного мислення необхідний для сучасної громадянської освіти. Описано та розроблено різні спроби введення критичного мислення в українські освітні заклади.
 • Item
  Синергетика про військову політику сучасної держави
  (2000) Смолянюк, В.
  he article analyzes military policy of modern state as complex combination of organized and self-organized processes. The author employs synergetics as basis for deep analysis of military policy.
 • Item
  Нелегальна міграція і транспортування мігрантів через територію України
  (2000) Клинченко, Т.
  This article is a detailed abstract of the scholar report about the international research implemented by the team of Ukrainian scholars in cooperation with Polish and Hungarian colleagues initiated by the International Organization for Migrations in 1998. The special attention was devoted to the character, scale of such a kind of international illegal busyness as illegal migration and transportation of migrants, to legal aspects of the counteraction to illegal migration and transportation of people through the territory of Ukraine. According to international experience the complex of recommendations was formulated about the actions on a matter of prevention of illegal migration and transportation of migrants, as well of their adaptation in Ukraine.
 • Item
  Ethnic Conflicts: Typology, Causes and Forms of Manifestation
  (2000) Matsievsky, Yurii
  У статті проаналізовано мало вивчені питання, що існують у галузі етнічного конфлікту. Передусім, це стосується типології, динаміки та форм маніфестації конфлікту. Для типології етнічних конфліктів запропоновано системний підхід, де за критерій взято характер відносин поміж етнічними групами у політичній системі. Теоретичні положення підкріплюються прикладами українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни.
 • Item
  Ідеал - ідеологія: тандем чи патологія в суспільстві?
  (2000) Корнієнко, В.
  In clause the necessity of existence for a society of such values as a political ideal and national ideology is conceptually proved. Are considered connection between a political ideal and state ideology as a general system basis of public dialogue.
 • Item
  Роль територіального фактора у виборах (на прикладі України 1990-1994 років)
  (2000) Костенко, Р.
  The article is dedicated to the role of regional (territorial) factors in political processes. In the article author describes some aspects of influence of political, economical and geographical "subfactors " upon political elections in Ukraine during 1991—1994. Also complex regional factor includes influence of such factors as ethnical and social structure of population. The research shows that the role of regional factors during elections is significant. As the author states, most peculiarities of result of elections were caused by influence of the regional factors. The complexity of described phenomenon is caused by mutual influence of different factors that act in political process. The phenomenon of regional factors needs further and deeper research.
 • Item
  Громадянське суспільство і демократія: проблема взаємозалежності розвитку
  (2000) Скрипнюк, О.
  The article analyses the ideas of wellknown western and Ukrainian scientists — politologists and lawyers concerning the problem of interaction between the public institutions and state authorities in societies in the transition period. Under the condition of democracy deficit this process is rather contradictory and it threatens to twin democratic power into the hostage of corporate interests. Under these circumstances pluralistic democracy requires the effective legal mechanism of interaction between the state and public institutions, active public participation in the democratic process, the limitation of state power by human rights and freedoms and thus reaching concensus between the state and the public.
 • Item
  "Державна політика" та "публічна політика": варіант перехіднoго періоду
  (2000) Дем'янчук, Олександр
  Розглядається різниця між термінологією і суттю понять "державна політика " і "публічна політика ". Обговорюється, якою мірою практика реалізації публічної політики в посткомуністичних країнах відповідає теоретичним вимогам і потребам суспільних трансформацій на шляху до демократії. Порівняння теоретичної схеми ієрархії управління реалізацією політики зі звичною адміністративною структурою в посткомуністичних країнах свідчить, що брак участі громадських організацій суттєво обмежує ефективність політики при розробці плану дій, залученні необхідних ресурсів та оцінці результатів політики.
 • Item
  Законодавче забезпечення парламентської відповідальності уряду
  (2000) Павленко, Р.
  The mechanism of parliamentary responsibility of the government is a key element of inter-power relationships under the separation of powers, especially in transition regimes. Recent development of the constitutional doctrine and practice led to the elaboration of several legislative clauses, aimed at both the accountability and stability of the government. For the sake of improvement of the efficiency of relationships between the parliament and government in Ukraine, a number of amendments, incorporating the mentioned clauses, should be made to current Ukrainian legislation.
 • Item
  Сутність "ревізії" марксистського вчення Е. Бернштейном
  (2000) Федорченко, В.
  У статті описано сутність ревізії марксистського вчення, проведеної E. Бернштейном. З огляду на зміни, які відбулися в розвитку капіталістичного суспільства у другій половині XIX ст., Бернштейн пропонував переглянути основні положення марксизму і внести зміни як у теорію, так і в програму діяльності соціал-демократичної партії, що відповідно і зробив з позиції філософії неокантіанства та ідеології лібералізму.
 • Item
  Розвиток ленінських режимів: від трансформації до дегенерації
  (2000) Кутуєв, Павло
  The article offers an account of developmental stages of Leninist regimes. It is suggested that Leninist regimes undergo the following distinct adaptive stages — transformation, consolidation, and inclusion. The latter stage purpose was to accom - modate new, more complex social and cultural environment to regime 's demands. Regime's inability to resolve the tension between party cadre and citizen resulted in "Leninist extinction " and disappearance of Leninism as an alternative life style.
 • Item
  Гармонія індивідуалізму та колективізму як передумова демократичного врядування
  (2000) Ржевський О.
  In the article the problem of harmony between collectivism and individualism is reviewed. A conclusion about that such harmony is an indispensable condition of achievement of human happiness as a maximum form of Space organization was made.