038: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Уніфікація цивільного процесуального права в Європейському Союзі.
  (2005) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Статтю присвячено короткому аналізу процесу уніфікації норм цивільного процесуального права в Європейському Союзі. У статті розглянуто історію цього процесу та основні питання, які виника­ли при цьому.
 • Item
  Гносеологічне значення поняття соціальної ситуації для порівняльного правознавства.
  (2005) Тихомиров, Олександр
  Активізація порівняльних досліджень у правознавстві потребує подальшої розробки їх методо­логічних засад. Однією з проблем є пошук предмета порівняння. Для функціонального порівняння таким предметом є соціальна ситуація.
 • Item
  Поняття пенсії у праві соціального забезпечення.
  (2005) Перехрест, Руслан
  У статті розкрито поняття пенсії у праві соціального забезпечення. Зокрема, вказано на особ­ливості історико-правового розвитку цього поняття у науці права соціального забезпечення та ви­значено його характерні риси.
 • Item
  Ювенальна юстиція: правовий захист дітей
  (2005) Мокрицька, Ірина
  Статтю присвячено розглядові проблеми створення ювенальної юстиції в Україні: системи ме­ханізмів захисту прав та законних інтересів дітей під час кримінального судочинства та механізмів боротьби зі злочинністю неповнолітніх.
 • Item
  Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства
  (2005) Матвєєва, Юлія
  У статті поставлено важливу проблему необхідності оцінки ефективності закону ще до його прийняття на стадії розробки проекту. Особливу увагу приділено питанню з'ясування критеріїв для оцінки ефективності нормативного акта, які можуть бути різними в кожному випадку при дослі­дженні дії конкретного закону. Подано певні загальні рекомендації для оцінки дії того чи іншого законодавчого акта.
 • Item
  Правові засади державного регулювання банківської діяльності: огляд законодавства України
  (2005) Кравченко, Наталія
  У статті зроблено огляд чинного законодавства України, яке регулює відносини, що виникають у сфері державного регулювання ринку фінансових послуг, розглянуто законодавчі акти з питань регулювання банківських операцій, які мають ознаки фінансових послуг, фінансового моніторингу та правові засади застосування фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення банківського законодавства.
 • Item
  Особливості Конституції України як джерела трудового права України
  (2005) Костюк, Віктор
  У статті розкриваються особливості Конституції України як джерела трудового права, визна­чаються найістотніші риси Основного Закону як правової основи для формування трудового права України, зокрема, акцентується увага на конституційних трудових правах особи, статусі визначених Конституцією джерел трудового права.
 • Item
  Соціальна культура громадян - основа нової України.
  (2005) Костенко, Олександр
  Автор, застосовуючи сформульований ним принцип соціального натуралізму і спираючись на роз­роблену ним культурно-правову концепцію забезпечення соціального порядку, обґрунтовує висновок, згідно з яким прогрес українського суспільства має відбуватися на основі розвитку соціальної куль­тури громадян.
 • Item
  До проблеми кодифікації українського права (короткий аналітичний огляд історії)
  (2005) Журбелюк, Галина
  У статті досліджено головні етапи розвитку українського національного права та його кодифі­кацію починаючи з часів Київської Русі і до сьогодні. Вказано на важливість успадкування принципів економічної та політичної обумовленості, поступовості й послідовного гуманізму, узгодженості дій та інтеграції, почуття відповідальності.
 • Item
  Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки
  (2005) Дзейко, Ж.
  У статті проаналізовано особливості становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки на прикладі чинних на той час законів та інших джерел права.
 • Item
  Характеристика поняття та основних принципів юридичної практичної діяльності
  (2005) Гусарєв, С.
  У статті розглянуто наукові погляди щодо поняття юридичної практичної діяльності. Проана­лізовано основні характеристики та принципи юридичної практичної діяльності (наукові та норма­тивні).
 • Item
  Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти
  (2005) Вітка, Юлія
  У статті на основі аналізу чинного законодавства України та зарубіжних джерел зроблено спробу висвітлення основ правового статусу таких досить нових для України суб'єктів, як недержавні пенсійні фонди. Питання розглянуто у контексті Цивільного, Господарського кодексів України та Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Item
  Особливості проведення пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи
  (2005) Басиста, Ірина
  Розглянуто проблемні питання проведення пред'явлення для впізнання поза візуальним спостере­женням особи як різновид заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Дано рекомендації щодо дотримання процесуального порядку і застосування тактич­них прийомів при проведенні цього різновиду слідчої дії.
 • Item
  Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин
  (2005) Козюбра, Микола
  У статті аналізуються взаємовідносини між правом, політикою і правосуддям, розкриваються межі деполітизації останнього в умовах зростання політизації справ, віднесених до юрисдикції судів. Особливу увагу приділено з'ясуванню місця правосуддя у політичному процесі в період гострих по­літичних криз, одну з найдраматичніших з яких Україна пережила на рубежі 2004—2005 pp.
 • Item
  Моніторингова система ООН за виконанням договірних зобов'язань: з досвіду України
  (2005) Antonovych, Myroslava
  У статті проаналізовано доповіді України за тринадцять років незалежності всім комітетам ООН, створеним за міжнародними договорами з прав людини, стороною яких є Україна. Узагальнено висновки та рекомендації комітетів ООН урядові України, серед яких необхідність інформування відповідних комітетів про всі кроки, вжиті для імплементації рекомендацій, забезпечення поширення висновків та рекомендацій серед громадськості, організація навчальних програм з вивчення міжнародних договорів із прав людини тощо.