Вип. 20. Археологічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Замість передмови: Археологія та молодь. Любов без взаємності
  (2005) Залізняк, Леонід
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 20, тематична серія - "Археологічні студії".
 • Item
  Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр.
  (2005) Залізняк, Леонід; Товкайло, М.; Кухарчук, Ю.
  У статті публікуються та інтерпретуються з культурно-історичних позицій ранньонеолітичні матеріали, добуті за три роки розкопок археологічною експедицією Національного університету "Києво-Могилянська академія" біля с. Добрянка на Черкащині.
 • Item
  Історія дослідження суспільства прильодовикових мисливців на бізонів у 80-90-х роках ХХІ ст.
  (2005) Федорченко, О.
  У статті розглянуто питання історії вивчення суспільства степових мисливців плейстоцену у 80-90-х роках XX ст. та на початку XXI ст.
 • Item
  Трипільська культура і міф про сонцесяйну Аратту
  (2005) Відейко, Михайло
  Тисячоліттями міфи творилися у народній свідомості. Нині ми спостерігаємо, як до цього, раніше таємничого процесу міфотворчості, долучилися цілком конкретні люди, імена яких стають відомими, а їх творчість знаходить багатьох прихильників. Міфи завжди залишаються яскравою поетичною конструкцією, яка твориться та функціонує за власними правилами. Історія, в тому числі археологія, як наукова дисципліна із властивими їй методами і засобами пізнання, постачає людству факти про його минуле. Одне доповнює інше. Але вибір між: міфом та історією може і має бути свідомим.
 • Item
  Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи
  (2005) Рижов, Сергій; Шумова, Валентина
  Статтю присвячено історії вивчення трипільської культури. Дається відповідь на питання: що таке трипільська культура, яке місце посідає вона у просторі первісної історії України і про що свідчить понад віковий досвід її вивчення.
 • Item
  Кам'яні навершя булав доби енеоліту та бронзи (на основі колекції Національного музею історії України)
  (2005) Сорокіна, Світлана
  Знахідки булав на пам'ятках енеоліту та бронзового віку здавна привертали увагу дослідників. У наукових колах панує тенденція розглядати їх як символічні об'єкти, що позначають владні відносини. У статті описано колекцію булав, що зберігається у Національному музеї історії України і запропоновано можливі інтерпретації цього виду археологічних знахідок.
 • Item
  Мотив або сигнал? (До пояснення функцій давніх звукових інструментів)
  (2005) Панковський, В.
  У статті розглянуто групу своєрідних археологічних об'єктів з пам'яток періоду пізньої бронзи. Здійснено експериментальну перевірку поширених гіпотез про їх призначення (свистки, деталі флейтових інструментів).
 • Item
  Аріо-кельто-італські зв'язки (за лексичними даними)
  (2005) Конча, Сергій
  Аналізуються ексклюзивні лексичні збіги між індоарійською, кельтською та латинською мовами. Всупереч поширеному погляду на ці лексеми як на пережиток спільноіндоєвропейськоі доби обґрунтовується думка про більш пізнє їх походження і поширення через арійсько-центральноєвропейські контакти ІІІ-ІІ тис. до н. е.
 • Item
  Фігурні штампи в орнаментуванні чорноліської кераміки Середньої Наддніпрянщини
  (2005) Пефтіць, Дмитро
  Питання формування старожитностей чорноліського типу належить до ряду найбільш дискусійних проблем пізньобронзового-ранньозалізного часу українського лісостепу. Виникнення деяких технік декорування тісно пов'язане з особливостями цього процесу, їх детальний розгляд є кроком до вирішення означеної проблематики.
 • Item
  Підземні поховальні споруди курганів скіфів (за матеріалами Дніпро-Молочанської степової області)
  (2005) Болтрик, Юрій
  У статті розглянуто комплекс підземних поховальних споруд курганів скіфів, до яких належать: основні гробниці, могили залежних осіб з різним майновим рівнем та допоміжні ями або катакомби для розміщення майна головного небіжчика. Підземні поховальні споруди розвивалися за схемою: ями - ями з нішами - прості катакомби - катакомби з двома синхронними входами - катакомби з довгими дромосами. Для поховань знаті першої половини V ст. до н. є. характерні великі квадратні в плані ями. Цей шар поховань відповідає часу Геродота і тому збігається з його описом похоронного ритуалу скіфів. До кінця V ст. до н. є. ями змінюються катакомбами простих форм, що протягом IV cт. ускладнюються.
 • Item
  Про датування однієї з груп сарматських поховань з люстерками у Північному Причорномор'ї
  (2005) Дяченко, О.
  У статті проаналізовано групи сарматських поховань II cт. дo н. е. - середини II ст. н. е. з круглими, пласкими, неорнаментованими люстерками на території Північного Причорномор'я. На основі порівняльного аналізу комплексів ІІ-І cт. до н. є. та І - середини II ст. н. є. виділено три варіанти відповідних пам'яток, що мають більш вузьку дату.
 • Item
  До історії вивчення херсонеського Пантеону
  (2005) Шевченко, Тетяна
  Статтю присвячено історії дослідження (на основі археологічних, епіграфічних та нумізматичних джерел) основних божеств Херсонеса Таврійського з часу заснування поліса до початку римського періоду.
 • Item
  Про суспільно-політичний устрій германських племен на території України у першій половині І тис. до н. е.
  (2005) Рейда, Роман
  Статтю присвячено історіографії наукових поглядів на проблему суспільно-політичного устрою германських племен на території сучасної України.
 • Item
  Історія дослідження контактів між Київською Руссю та Волзькою Булгарією
  (2005) Андрійчук, С.
  Стаття є стислим нарисом історіографії контактів між Київською Руссю та Волзькою Булгарією. Аналізується історія та сучасний стан опрацювання нумізматичних джерел. З'ясовується рівень опрацювання конкретного археологічного матеріалу стосовно виявлення змісту та географії комунікаційних шляхів історико-економічних зв'язків між Руссю та Волзькою Булгарією.
 • Item
  До хронології кераміки Києва другої половини ХІІІ ст.
  (2005) Оногда, Олена
  У статті аналізуються основні проблеми, пов'язані з розробкою мікрохронології кераміки післямонгольського часу, сучасний стан дослідженості питання. Узагальнюються відомі на сьогодні об'єкти із керамічним матеріалом з розкопок у м. Києві, датовані другою половиною XIII ст., а також відомості про типологічні особливості керамічних виробів цього періоду.
 • Item
  Походження українців. У лещатах імперських міфів
  (2005) Залізняк, Леонід
  Національна історія будь-якого народу починається з народження її суб'єкта. Однак на 14-му році незалежності українська наука ще не утвердила в суспільній свідомості українців загальновизнаної концепції україногенези. Ця ключова проблема лишається в лещатах імперських історичних міфів, між Сціллою давньоруської народності та Харібдою священної трипільської Аратти.
 • Item
  Повернення із забуття. Постаті української археології (життєпис Т. Мовчанівського та І. Іванцова)
  (2005) Гнидюк, Ольга
  Статтю присвячено огляду яситтєвого шляху та наукової діяльності видатних вчених Івана Іванцова та Теодосія Мовчанівського, чиї імена донедавна було викреслено з історії вітчизняної науки.