231 Соціальна робота

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Соціальна робота

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Оцінка навчальних потреб кейс-менеджерів Міжнародної організації з міграції та її виконавчих партнерів в Україні
  (2023) Шестопалова, Катерина; Кабаченко, Надія
  Мета дослідження: зʼясувати навчальні потреби кейс-менеджерів Міжнародної організації з міграції та соціальних працівників її партнерських організацій.
 • Item
  Діяльність благодійних фондів щодо навчання соціальних послуг у громаді
  (2022) Касьян, Юрій; Романова, Наталія
  Мета дослідження: проаналізувати діяльність благодійних фондів щодо надання соціальних послуг у громаді та визначити сучасні тенденції міжсекторальної співпраці.
 • Item
  Соціальна адаптація студентів першого курсу НаУКМА в умовах дистанційного навчання
  (2022) Кріжік, Катерина; Романова, Наталія
  Мета дослідження: з’ясувати особливості соціальної адаптації студентів першого курсу в умовах дистанційного навчання та визначити шляхи подолання існуючих бар’єрів.
 • Item
  Організація надання допомоги людям з деменцією та їх родичам під час війни в Україні
  (2022) Зборовська, Ірина; Гусак, Наталія
  Мета дослідження – описати організацію надання допомоги людям з деменцією та їх родинам під час війни в Україні.
 • Item
  Психічне здоровʼя студентів закладів вищої освіти під час COVID-19
  (2022) Скороход, Христина; Гусак, Наталія
  Мета дослідження: охарактеризувати дослідження, що вивчали стан психічного здоров’я студентів закладів вищої освіти у час пандемії та COVID-19.
 • Item
  Надання соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл.)
  (2021) Грицак, Дмитро; Романова, Наталія
  Мета дослідження – проаналізувати процес надання соціальних послуг в умовах децентралізації на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл.
 • Item
  Фізична доступність громадських будівель та споруд для людей, які використовують крісло колісне
  (2021) Костенко, Катерина; Гусак, Наталія
  Мета дослідження: описати особливості забезпечення фізичної доступності для людей, які використовують крісло колісне.
 • Item
  Функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Україні
  (2021) Мніщенко, Анна; Савчук, Олена
  Мета дослідження: визначити засади функціонування та організації роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для постраждалих від насильства.
 • Item
  Працевлаштування випускників бакалаврських програм школи соціальної роботи Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  (2021) Скалецька, Ольга; Кабаченко, Надія
  Мета дослідження: - визначити які фактори впливають на працевлаштування випускників та які шляхи покращення ефективності отримання першого робочого місця за фахом соціальна робота.
 • Item
  Участь дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в альтернативних формах сімейного виховання, у прийнятті рішень
  (2021) Якнюнас, Єлизавета; Гусак, Наталія
  Мета дослідження: описати зміст та практику участі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийнятті рішень.
 • Item
  Участь дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в альтернативних формах сімейного виховання, у прийнятті рішень
  (2020) Якнюнас, Єлизавета; Гусак, Наталія
  Участь – невід'ємне право кожної дитини, а також інструмент для реалізації прав і забезпечення найкращих інтересів дітей. За даними досліджень, участь має численні позитивні наслідки для дітей, особливо тих, хто позбавлений батьківського піклування та дітей-сиріт. Метою дипломної роботи є описати зміст та практику участі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в альтернативних формах сімейного виховання, у прийнятті рішень. У рамках дослідження було проведено 25 напівструктурованих інтерв'ю та вивчено 3 випадки дитячих будинків сімейного типу. Також аналіз ґрунтується на 22 відповідях дітей, які заповнили анкету “Участь та підлітків в прийнятті рішень”. Дані аналізувалися з використанням тематичного та крос-кейс аналізу. Результати дослідження свідчать про те, що діти, батьки-вихователі та соціальні працівники мають подібне розуміння участі дітей в прийнятті рішень, що стосується збору інформації від дитини та надання їй права вибору. Жоден респондент не визначив участь як невід’ємне право дитини. Було також встановлено, що участь важлива для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт для підвищення самооцінки та впевненості в собі, розвитку навичок прийняття рішень та підготовки до успішного самостійного життя. Ключову роль в реалізації права дитини на участь грають батьки, які, в тому числі можуть обмежувати її з тих чи інших причин. Також аналіз виявив ряд бар'єрів для участі дітей, таких як надмірне навантаження соціальних працівників, нестача персоналу, робота з документацією, модель дитячого будинку сімейного типу як така, а також фактори, що призводять до ефективної участі, такі як довірливі стосунки між дітьми та дорослими.
 • Item
  Працевлаштування випускників бакалаврської програми Школи соціальної роботи Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  (2020) Скалецька, Ольга; Кабаченко, Надія
  Дане дослідженні, розкриває актуальну та мало досліджувану тему в Україні — працевлаштування випускників бакалаврської програми за спеціальністю соціальна робота. У даному дослідженні було зосереджено увагу на працевлаштуванні саме випускників Школи соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія» і мало на меті визначити які фактори впливають на працевлаштування випускників, та які шляхи покращення ефективності отримання першого робочого місця за фахом соціальна робота. Перший розділ складається із опису правових гарантій випускників ВНЗ та факторів їх працевлаштування. Також, даний розділ визначає досвід працевлаштування випускників за фахом соціальна робота в Україні та США. Другий розділ описує методологію проведення дослідження. Третій розділ визначає інструменти, які використовують випускники ШСР та чинники, що впливають на працевлаштування, а також, практичні рекомендації щодо успішного працевлаштування за фахом. Четвертий розділ складається із обговорення результатів дослідження. За результатами роботи зроблено висновки та практичні рекомендації для покращення ефективності отримання першого робочого місця за фахом соціальна робота.
 • Item
  Функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Україні
  (2020) Мніщенко, Анна; Савчук, Олена
  Вступ: домашнє насильство в Україні має характер соціально небезпечного явища, у зв’язку з чим на рівні державної політики було здійснено ряд заходів. Внесено зміни до національного законодавства у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті, удосконалено систему реагування на випадки насильства та надання послуг. На фоні даних змін, у 2018 році було затверджено Типове положення про мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, після доведення їх ефективності в Донецькій та Луганській областях. Пілотні мобільні бригади працювали в ситуації гуманітарної кризи, що відповідало баченню мети та основних завдань їхньої діяльності, прийнятих міжнародною гуманітарною спільнотою. Тоді як імплементовані в національне законодавство мобільні бригади мають змінений функціонал, завдання та мету і належать до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, які функціонують на всій території держави. Тому мета даного дослідження полягає у визначені засад функціонування та організації роботи мобільних бригад. Методи дослідження: авторкою було обрано якісну стратегію дослідження, завдяки якій було розкрито складові функціонування мобільних бригад. Теоретичним підґрунтям виступав структурний функціоналізм, в контексті якого мобільні бригади можна розглядати як механізм в структурі реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Враховуючи обрану парадигму, в досліджені використовувалась теорія систем, в межах якої мобільні бригади – це один з механізмів надання підтримки постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Для збору емпіричних даних було проведено 10 інтерв’ю з одним експертом, п’ятьма керівниками та 4 членами мобільних бригад. Результати: аналіз отриманих даних на основі проведених інтерв’ю свідчить про те, що мета створення та функціонування пілотних мобільних бригад та націоналізованих є відмінною, що вплинуло на розуміння поняття мобільних бригад та формулювання завдань. Не зважаючи на те, що перелік послуг, які можуть надавати мобільні бригади є визначеними національним законодавством, існують значні відмінності в роботі, про які зазначали респонденти. Також було виявлено, що забезпечення функціонування мобільних бригад є недостатнім. Це стосується як матеріально-технічної бази так і методичного підґрунтя – виділених бюджетних коштів недостатньо для оптимального функціонування, а відсутність затверджених форм для професійних записів фахівці, ускладнюють роботу. Однак, респонденти бачать подальшу перспективу розвитку даної служби.Висновки: мобільні бригади соціально-психологічної допомоги з 2018 року – це спеціалізована служба надання підтримки в системі реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Яка має як переваги так і ряд обмежень, продиктованих відносною новизною даної моделі, відсутністю відповідного фінансування та неврегульованою методичною підтримкою та забезпеченням діяльності мобільних бригад. Водночас розвиток системи надання соціальних послуг, перегляд підходів до реалізації даної моделі, а також розробка та затвердження уніфікованого методичного забезпечення, в комплексі з відповідним рівнем фінансування забезпечить оптимальне функціонування мобільних бригад та якісне надання послуг постраждалим.
 • Item
  Фізична доступність громадських будівель та споруд для людей, які використовують крісла колісні
  (2020) Костенко, К. О.; Гусак, Наталія
  Вступ: Забезпечення фізичної доступності громадських будівель та споруд це не тільки можливість самостійно та безперешкодно пересуватися, це й прояв забезпечення базових прав людини, що гарантовані Конвенцією ООН для людей з інвалідністю. Однак фізична доступність громадських будівель та споруд є актуальною для більшої кількості людей, які теж потребують фізичної доступності. Йдеться про представників маломобільних груп населення, що також потребують фізично доступного середовища. Поряд із фізичною доступністю розглядають й інші види доступності, проте фізична доступність є значно ширшою, що доводить її універсальність.Методологія: це якісне дослідження, що передбачало опитування шляхом напівструктурованого інтерв’ю людей, які використовують крісла колісні та експертів, які працюють у сфері фізичної доступності. Інструментом збору даних були два гайди напівструктурованих інтерв’ю. Також у дослідженні була використана інтеграційна модель доступності парків. У межах даної моделі вивчалася доступність громадських будівель та споруд крізь призму одного із вимірів, а саме фізичного. Для комплексного вивчення фізичної доступності громадських будівель та споруд, був використаний метод аналізу документів, а саме Державних будівельних норм України. Результати: результати отриманих даних показали, що розуміння фізичної доступності серед людей, які використовують крісла колісні та експертів схожі між собою та доводять, що фізична доступність передбачає безперешкодне пересування, дотримання прав людини та можливість відчувати себе на рівні із іншими людьми. Також, результати дослідження показали основні критерії фізично доступних громадських будівель та споруд для людей, які використовують крісло колісне та продемонстрували основні труднощі, що стоять на шляху до забезпечення фізичної доступності громадських будівель та споруд.Обговорення: дане дослідження дає можливість у подальшому вивчати фізичну доступність використовуючи інтегровану модель доступності громадських парків та інші виміри, що передбачені цією моделлю. Також, дослідження піднімає питання, що стосуються інклюзивного прийняття рішень у сфері забезпечення фізичної доступності для людей, які використовують крісла колісні. Дослідження показало, що на шляху до забезпечення фізичної доступності стоїть низка перешкод, тому існує можливість вивчати перешкоди більш глибоко та шукати шляхи вирішення для підвищення рівня фізичної доступності громадських будівель та споруд.
 • Item
  Надання соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл.)
  (2020) Грицак, Дмитро; Романова, Наталія
  В Україні відбуваються зміни у наданні соціальних послуг, які пов’язані з процесом децентралізації. А саме: відбувається передача значної частини повноважень, фінансових ресурсів та відповідальності від центральних органів виконавчої влади до об'єднаних територіальних громад. У процесі формування повноважень з надання соціальних послуг в ОТГ можуть виникати труднощі, виявлення і аналіз яких дозволить пришвидшити та вдосконалити процес надання соціальних послуг. Мета дослідження- проаналізувати процес надання соціальних послуг в умовах децентралізації на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл. Завдання дослідження: проаналізувати теоретичні засади соціальної роботи та системи надання соціальних послуг; визначити моделі практики надання соціальних послуг в умовах децентралізації на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл.; виявити основні проблеми та недоліки функціонування означених моделей практики надання соціальних послуг; розробити рекомендації щодо удосконалення процесу надання соціальних послуг в умовах децентралізації для ОТГ м. Буча Київської обл. Об'єкт дослідження- соціальні послуги в умовах децентралізації. Предмет дослідження- надання соціальних послуг в умовах децентралізації на прикладі ОТГ м. Буча Київської обл. Методологія дослідження. Якісне дослідження під час якого проведено телефонні напівструктуровані інтерв'ю з 18 респондентами та проаналізовано соціальний паспорт ОТГ м. Буча. Обсяг роботи становить 67 сторінок, на яких представлено 7 таблиць і 2 додатки. В дослідженні розкрито теоретичні аспекти надання соціальних послуг в громаді, проаналізовано процес надання соціальних послуг в ОТГ м. Буча.
 • Item
  Діяльність національних асоціацій соціальних працівників
  (2018) Білоус, Ольга; Гусак, Наталія
  Дипломна робота на здобуття академічного звання магістра за спеціальністю "Соціальна робота". Мета роботи – описати діяльність національних асоціацій соціальних працівників.
 • Item
  Права людей з інтелектуальною недостатністю, що користуються послугами психоневрологічних інтернатів в Україні
  (2013-07-05T12:50:46Z) Чернишевська, Людмила; Грига, Ірена
  Кваліфікаційна робота на здобуття академічного звання магістра гуманітарних наук. Мета магістерської роботи: вивчення стану дотримання прав людей з інтелектуальною недостатністю, що користуються послугами психоневрологічних інтернатів України.