Будуємо нову Україну: збірник конференції

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Будуємо нову Україну
  (2015) Ярошенко, Тетяна
  Збірник «Будуємо нову Україну» укладено за підсумками першої конференції Українського Фулбрайтівського кола, що зібрала випускників Програми імені Фулбрайта та інших програм академічного обміну – фахівців у гуманітарній, економічній, природоохоронній та інших сферах знання, управлінців, предстаників бізнесу та громадського сектору. Представлені статті об’єднані спільною метою учасників – докластися до створення платформи демократичної України.
 • Item
  Інтегрування екологічного принципу "забруднювач сплачує" у податкову систему України
  (2015) Токмиленко, Олена
  У роботі представлено огляд фіскальної політики України щодо оподаткування легкових автомобілів приватного користування. Розглянуто європейський досвід оподаткування на основі принципу «забруднювач сплачує» та запропоновано три сценарії реформування збору за першу реєстрацію автомобіля.
 • Item
  Основні підходи до заповідної справи в Україні у зв’язку з євроінтеграцією
  (2015) Парнікоза, Іван
  В українському контексті розглянуто концепції заповідної справи, реалізовані в сучасному світі. Аналізується вплив режиму пасивної охорони – заповідності на популяції рідкісних видів рослин і тварин. Показано позитивний ефект для одних видів і негативний – для інших. Наявне протиріччя знімає принцип Краснітського–Диренкова, який проголошує необхідність розмежування пасивної та активної охорони на різних природоохоронних територіях. Виконанню першого завдання мають слугувати природні заповідники й заповідні зони біосферних заповідників, національних і регіональних ландшафтних парків, другого – інші зони цих заповідників і парків, а також інші об’єкти як-от заказники, пам’ятки природи тощо. Розглянуто також інші необхідні при євроінтеграції заходи щодо природоохоронних територій України.
 • Item
  Actual Problems of Health Protection of Ukrainian Youth
  (2015) Posudin, Yuriy
  The primary health problems of young Ukrainians are induced by poor qualityfast food, alcoholism, and smoking. Because of these addictions, as well asinadequately conceived public policy and the influence of commercial advertising targeting youth, this generation suffers from number of dangerous diseases that in some cases lead to premature deaths.
 • Item
  Вступне слово
  (2015) Карабчук, Дмитро
 • Item
  Організаційно-правова форма юридичної особи: теоретичне поняття та проблеми практичного застосування
  (2015) Снісаренко, Лариса
  У законодавстві кожної країни має бути визначено стандартний перелік організаційно- правових форм юридичних осіб. У статті аналізуються суперечності українського законодавства та практики щодо організаційно-правових форм юридичних осіб та даються пропозиції з його вдосконалення.
 • Item
  Пріоритети енергетичної політики України
  (2015) Суходоля, Олександр
  Досліджено проблеми реалізації енергетичної політики України. Проаналізовано причини нереформованості вітчизняної енергетики та визначено пріоритети енергетичної політики країни у найближчій перспективі.
 • Item
  "Українська криза": міжнародний контекст
  (2015) Городня, Наталія
  The paper studies international dimensions of 2014 «Ukrainian crisis» as a hybrid war of Russia against Ukraine, and a crisis of a global and multipolar world order. It determines new world trends and challenges to the international system, presented by the Russian aggression.
 • Item
  Чинник філософії прагматизму у період демократичної модернізації
  (2015) Поліщук, Ніна
  The article is focused on the priorities of philosophy of pragmatism that permits to see it as a constructive agency of democratic modernization. An intellectualization of social practices, cultural politics, self-critical reflection, democratic ends and means, compromise vs combating antagonism are pertinent to the matter. As an instrument of the intellectual/practical mediation pragmatism feeds ground of social hopes and their realization.
 • Item
  Новітній розвиток української державності: деякі теоретичні міркування
  (2015) Стрельцов, Євген
  In the article there issues of the development of the Ukrainian statehood in the new period of its social and legal functioning are examined.
 • Item
  Міжрегіональні поділи в Україні та деякі принципи публічного врядування
  (2015) Колодій, Антоніна
  The paper deals with the questions regarding the internal factors of regional divisions and split in Ukraine and the ways of overcoming and preventing them in the future by means of public policy and governance. Attention is paid to such principles of public governance as deliberation, horizontal public coordination, cultural pluralism, decentralization and subsidiarity, national integration on the basis of societal culture, prioritizing of cultural and educational policy.
 • Item
  Державне управління – від філософії до менеджменту
  (2015) Дем'янчук, Олександр
  Стаття вміщена у збірнику "Будуємо нову Україну", укладеному за підсумками першої конференції Українського Фулбрайтівського кола, що зібрала випускників Програми імені Фулбрайта та інших програм академічного обміну – фахівців у гуманітарній, економічній, природоохоронній та інших сферах знання, управлінців, предстаників бізнесу та громадського сектору від 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ
 • Item
  Людський розвиток в аграрному секторі економіки: оцінка, проблеми та перспективи
  (2015) Чайка, Тетяна
  Обґрунтовано необхідність оцінки перспектив розвитку аграрного сектору еко- номіки з урахуванням світового досвіду. Запропоновано методику розрахунку індексу людського розвитку в аграрному секторі економіки України, який ґрунтується на узагальненому показнику Human development index. Визначено особливості розрахунку індексу за такими групами показників: умови праці працівників; рівень освіти штатних працівників; рівень життя та матеріальний добробут працівників, їх ефективність праці.
 • Item
  Інтеграційні процеси у світовій лісовій, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості: еволюція, наслідки та можливості використання досвіду для України
  (2015) Максимець, Олена
  Висвітлено сучасні тенденції, форми та методи, галузеві особливості інтеграції підприємств. Здійснено аналіз світового досвіду інтеграційних процесів та розглянуто основні мотиви, передумови, цілі й принципи інтеграції у лісопромисловому комплексі. Виявлено можливості використання інтеграційних процесів у лісопромисловому комплексі в Україні.
 • Item
  Євроінтеграційна політика реформування аграрного сектору економіки України
  (2015) Щербина, Сергій
  Висвітлено проблемні питання реалізації політики держави з метою визначення стратегічних орієнтирів європейської інтеграції агропродовольчого комплексу України та впровадження системного підходу до організації державного регулювання якості та безпечності харчових продуктів відповідно до вимог Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність реформування агропродовольчого комплексу України у контексті євроінтеграції.
 • Item
  Трансформаційні зміни у податковій політиці щодо пореформеного аграрного сектору економіки України
  (2015) Дема, Дмитро
  The paper deals with the application of the fixed agricultural tax on tax policy in agriculture. The emphasis is laid on its positive and negative aspects. The author notes that such tax system can be applied particularly for small business in agriculture.
 • Item
  Економічні реформи та імпорт інститутів
  (2015) Онегіна, Вікторія
  Процес економічних реформ досліджено через підходи нової інституціональної економічної теорії. Запровадження нових економічних механізмів під час реформ розглянуто як імпорт інститутів. Визначено умови ефективного імпорту інститутів.
 • Item
  Стимулювання росту експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств за умов глобалізації
  (2015) Школьний, Олександр
  Наявність конкурентних переваг у вітчизняних підприємств агропродовольчої сфери свідчить про необхідність розвитку регуляторних механізмів, спрямованих на посилення глобальних маркетингових позицій аграрних формувань. Сприяти ескалації економічного потенціалу останніх може надання спеціалізованих консультативних послуг з експортною орієнтацією.
 • Item
  Глобальна культура споживання як якісна характеристика соціально-економічного добробуту
  (2015) Шамборовський, Григорій
  Досліджено сучасні соціально-психологічні теорії поведінки споживачів. Автор проаналізував класові й альтернативні підходи до визначення мотивації, вибору та прийняття рішень споживачів в умовах глобалізації. Висвітлено особливості розвитку глобальної культури споживання та її роль у формуванні соціально-економічного добробуту країн на початку ХХІ ст.
 • Item
  Розроблення системи підвищення економічної стійкості підприємства на основі соціальних стратегій розвитку підприємства
  (2015) Левицький, Віктор
  The concepts of «economic sustainability» and «social development strategy» are considered in the article. Determined the main structural elements of these categories, grounded relationship between them and system for improving economic sustainability based on social enterprise development strategies.