018: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Ситуація з дотриманням прав пацієнта у наркологічних стаціонарах (на прикладі Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія")
  (2000) Шарко, В.
  Права людини у перехідний період — за останні роки ця тема неодноразово порушувалася у ЗМІ та обговорювалась на різних рівнях. Численні випадки порушень прав та свобод людини і громадянина в Україні вказую ть на те, що у ча си становлення громадянського суспільства держава не завжди зда тна гаранту в а ти пересічному громадянинові захист відрізного роду посягань і дуже часто останній має покладатися виключно на себе. Тож наскільки складніша ситуація у тих, хто за певних життєвих обставин не в змозі самостійно відстоювати свої права. Результатам дослідження правового забезпечення нарко- та алкоголезалежних осіб під час лікування їх у вітчизняних стаціонарних установах присвячена ця стаття.
 • Item
  Діяльність Клубного дому м. Києва як форми громадської психіатрії
  (2000) Бондаренко, Н.
  The article summarizes research that was aimed at the investigation of the development stages of the Clubhouse model and its meaning for the social functioning of people with mental health problems. The research took place in October 1999 — April 2000. Investigation gave a chance to study and describe the peculiarities of the development process for the first time as well as analyze the dynamics of its changes as a result of the intervention. Also the researcher proposed methods for the dissemination of the system of Clubhouses in Ukraine.
 • Item
  Розвиток в Україні системи опіки дітьми з особливими потребами
  (2000) Яскал, Л
  The article covers historical background of the development of institutional care of children with special needs and orphans in Ukraine. It analyses modern situation in this sphere on the base of statistical data and studies implemented by specialists in social work, psychology, sociology, pedagogic and medicine.
 • Item
  Фізичне насильство щодо жінок у сім'ї
  (2000) Захожа, Вікторія
  The article is devoted to the analysis of a situation with violence, which is faced by women in their families (by partners we consider the men, with which women are in the registered or not registered marriage). The history of occurrence of sociological researches of family violence is examined, and the situation in modern Ukraine is analyzed on the basis of national empirical research
 • Item
  Професійна ідентичність у соціальній роботі
  (2000) Грига, Ірена
  Розглянуто поняття "професійна ідентичність" в контексті соціальної роботи різних країн. Проаналізовано походження проблем професійної ідентичності в Україні. Показані особливості зміни професійної ідентичності викладачів та студентів магістеріуму, слабкі та сильні моменти професійного дрейфу.
 • Item
  Номінальна шкала особистісних якостей: актуальність та методика побудови
  (2000) Марцинків, А.
  Sociological research of the society members' attitudes towards the traits of the human personality give the possibility to make some inferences about the set of values which are cultivated in the particular society. The article presents algorithm of construction of the nominal scale of the value-positive personality traits as an instrument for the sociological research of the value orientations towards personality traits. The issue of topicality of the above research from the point of view of the last tendencies in the development of the sociological theory is also considered in the article.
 • Item
  The influence of political talk radio on the political attitudes of different segments of the american audience
  (2000) Leukhina, A.
  Проводиться порівняльний аналіз демографічних характеристик постійних та нерегулярних слухачів політичних радіо-ток-шоу. Автор розглядає причини і мотивації слухачів, які беруть участь в таких програмах, на основі теорії прямого впливу й теорії задоволення споживача. Автор показує особливості впливу на аудиторію в залежності від тривалості та періодичності прослуховування політичних радіо-ток-шоу-програм
 • Item
  Методологічні особливості якісних методів
  (2000) Бондар, В.
  Статтю присвячено особливостям застосування якісних методів в емпіричній практиці соціологічних досліджень. Автор торкається відмінностей у програмах досліджень якісними та кількісними методами, а також звертає увагу на специфіку використання неформалізованого інтерв 'ю.
 • Item
  Економічні системи індустріальних суспільств: порівняльний аналіз
  (2000) Маслій, Л.
  Хоча економічна теорія і практика країн Західної Європи та СІЛА перебувають на вищому щаблі розвитку, ніж у країнах колишнього соцтабору, програми, орієнтовані на допомогу економіці цих країн, виявились не такими ефективними, як цього можна було очікувати. Причина — неста ча інформації та брак методологічного підходу до аналізу економічної структури та економічних процесів. Лише в результаті порівняння можна запропонувати ефективні організаційні та операційні зміни, які б покращили функціонування економічної системи. Порівняльне дослідження економік є важливим внеском до економічної теорії, оскільки створює необхідні передумови для подолання обмеженості економічного мислення в питаннях теорії та практики, що ґрунтується на досвіді замкнутої економічної системи.
 • Item
  Наукова спадщина Гюстава Лєбона і його вплив на розвиток психологічних теорій в соціології
  (2000) Панченко, А.
  This article is dedicated to the brilliant French sociologist G. LeBon, whose scientific heritage even now not well known over the territiry of the former USSR. The article proves that he was a founder of the social psychology and the psychology of the masses; also the article describes the LeBon's scientific contribution in sociology.
 • Item
  Стадії розвитку або стадії занепаду? Соціологічний аналіз еволюції ленінських режимів
  (2000) Кутуєв, Павло
  У статті проаналізовано стадії розвитку ленінських режимів та стверджується, що ці режими проходять такі етапи адаптації до свого середовища, а саме: трансформацію, консолідацію та інтеграцію. Остання фаза намагалась примирити нове, складніше соціальне і культурне оточення з вимогами режиму. Неспроможність розв 'яза ти конфлікт між партійними кадрами та "громадянами" і призвела до зникнення ленінізму як аль тер- нативного стилю життя.
 • Item
  Cultural tradition and socio-economic dynamics: weberian perspective on capitalism and modernity in Ukraine
  (2000) Kutuev, Pavlo
  The essay is seeking to defend centrality of Weber's comparative-historical sociology of modernity and capitalism in general and its validity to concerns of post-Leninist Ukraine in particular. The paper addresses the question wha t the conditions are which preclude the development of rational capitalism in Ukraine and finds the answer in the influence of broadly defined cultural tradition.