019: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на перебіг гемолітичної анемії
  (2001) Запорожець, Т.
  Стаття присвячена вивченню впливу комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на перебіг гемолітичної анемії, викликаної сірчанокислим фенілгідразином. Дія хімічного гемолітика фенілгідразину сприяла розвиткові анемії. Гемоліз еритроцитів проходив з участю активних форм кисню при підвищенні кисеньактивуючої дії нейтрофілів та підвищенні у крові концентрації білірубіну. Введення комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну посилювало дозрівання клітин еритроїдного ряду за рахунок гіперплазії та можливо мітозу пронормобластів і базофільних нормобластів. У периферичній крові підвищився вміст гемоглобіну, нормалізувались процеси фагоцитозу та дихального вибуху нейтрофілів. Prospects of Development Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR) in Ukraine.
 • Item
  Сучасний стан і перспективи використання ГІС-технологій в агросфері й агроекологічній освіті
  (2001) Шевченко, Я.; Білявський, С.
  Наведена інформація про особливості вдосконалення і перспективи використання в агросфері сучасних геоінформаційних систем (ГІС): при веденні державного земельного кадастру, формуванні агроекологічних банків даних, організації ефективного управління виробництвом, складанні різних агроекологічних карт та організації агроекологічної освіти.
 • Item
  Інформаційне забезпечення екологічного управління
  (2001) Картавцев, О.
  Стаття присвячена аналізові інформаційних систем підтримки прийняття рішень у галузі екологічного управління.
 • Item
  Перспективи впровадження в Україні Реєстру надходження та поширення забруднювачів
  (2001) Боголюбов, Володимир; Картавцев, О.
  Розглянуто особливості впровадження Реєстру надходження та поширення забруднювачів (РНПЗ), а також подано основні положення концепції проекту РНПЗ в Україні.
 • Item
  Вміст важких металів на моніторингових ділянках біосферного заповідника "Асканія-Нова"
  (2001) Цвей, Я.; Широконос, А.; Феденко П., П.; Звягінцев, С.
  Examination of heavy metal content was carried out on control plots in biosphere sanctuary "Askania-Nova" in soil depth 0—10 sm, and 90—100 sm that had nearer contact with parent rock. Results of investigation represent that plant cover haven't significantly affected on total heavy metal content. There wasn't deference between various plots of virgin land of Velikiy Chapelskiy Slid. Examination of total heavy metal content is the main part of environment monitoring.
 • Item
  Національний природний парк "Голосіїв". Проблеми забруднення довкілля пирогівським полігоном твердих побутових відходів
  (2001) Замостян, В.; Ісаєв, С.; Кундеревич, Н.; Михайленко, П.
  На території Національного природного парку "Голосив" розташовано об'єкт, який інтенсивно забруднює ґрунти, ґрунтові та поверхневі води органічними і неорганічними ре­човинами, солями важких металів тощо. Аналізуються порушення, допущені при влашту­ванні спочатку звалища, потім сховища депонованих твердих побутових відходів, а також наслідки для довкілля.
 • Item
  Біоіндикація радіоактивного забруднення територій методом аналізу стерильності пилку
  (2001) Вишенська, Ірина; Сом, О.
  Проведено порівняльне дослідження стерильності пилку дикорослої рослини Erigeron podolicus Bess., зібраної на ділянках зони відчуження ЧАЕС, що розрізняються за рівнем радіоактивного забруднення. Отримані результати свідчать про значне перевищення частки стерильного пилку у рослин із забруднених ділянок. Висновується можливість використання стерильності пилку як одного з біоіндикаційних показників радіоактивного забруднення територій.
 • Item
  Деякі особливості теорії біосфери
  (2001) Калінін, М.
  The beginning of the theory of biosphere is related to 1875, when E. Zyuss introduced that term for determination the whole living matter of the Earth. In 50 years after that V. I. Vernadskiy presented the theory of biosphere, in which the living matter stand out as a global geochemical factor. This teaching is based on deep analyze of datas, which natural history had at one's disposal. Some of them became old, but at the same time new scientific advances, explaining new species of the theory of biosphere appeared.
 • Item
  Адвентивна фракція синантропної флори Київської агломерації
  (2001) Яворська, О.; Мосякін, Сергій
  The annotated "List of alien plants of the Kiev region" (in the tabular form) and main results of the analysis of the alien fraction of the urban flora are presented.
 • Item
  Зміна стану дихання, аеробної продуктивності та працездатності в процесі багаторічної спортивної підготовки
  (2001) Радзієвський, П.; Закусило, М.; Диба, Т.; Касян, Т.
  The submitted opportunity to work in research institute at National University of physical education and sports of Ukraine and to take part in structure of complex scientific brigades at modular teams USSR and Ukraine in different kinds of sports has enabled on an extent over ten years to observe and to survey system of breath of the highest qualification sportsmen, the materials of results of these researches and are stated in clause. History of physical culture, the materials saved by physiology of sports, do not leave doubt that the long-term regular sports preparation influences a condition of system of breath of the sportsmen, expands its functionalities.
 • Item
  Палеоботанічні та радіохронологічні дослідження відкладів озера Болотне (Україна, Волинська область)
  (2001) Безусько, Людмила; Безусько, Т.; Ковалюх, М.
  In this article detailed palynolological characteristics and the series of radiocarbon data for Holocene deposits from Lake Bolotne are presented. The reconstruction of the picture of plant cover changes on the territory of Tyriisky district of Volyn region during last 5700 years was carried out.
 • Item
  Екополітика: аспект природних ресурсів
  (2001) Мовчан, Ярослав
  The retrospective context and use of natural resources practice in connection with current state of environment and natural resources are investigating. The components of developing ecopolicy are presented. The variant of methodology on managerial, institutional and scientific approaches in resolving of conservation and un-exhustible using the natural resources problems are proposed.
 • Item
  Оцінка ймовірності коінфікування вірусами Рослин
  (2001) Дем'яненко, Ф.; Будзанівська, І.; Поліщук, В. П.
  У статті наведено відомості про розповсюдженість 15 найшкідливіших вірусів на території України, які збирали протягом чотирьох років. Спираючись на дані жатста- тистики, проаналізовано деякі залежності між складовими ценозів. Показано підходи до обрахунку ймовірності сумісного інфікування рослин вірусами штрихуватої мозаїки ячменю (ВІПМЯ), вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ) та вірусу смугастої мозаїки пшениці (ВСМП). Зроблено висновки щодо особливостей циркуляції вірусів та її корреляцй з характеристиками середовища. Показано можливі шляхи прогнозування та попередження епіфітотій.
 • Item
  Особливості впливу протипухлинних вакцин (серія ІЕПОР), виготовлених за різними технологіями, на ефекторні реакції специфічного і неспецифічного імунітету
  (2001) Савцова, З.; Усач, О.; Воєйкова, І.; Юдіна, О.; Леонов, Ю.; Новіченко, Н.; Шляховенко, В.; Потебня, Г.
  Наведені відомості про ефективність та вплив на лімфоцити — ефектори протипухлинного імунітету вакцин, виготовлених з клітин аутологічної пухлини шляхом їх обробки фільтратом середовища росту Вас. subtilis АБ-56, лектиновою фракцією такого фільтрату або протеолітичними ферментами мікробного походження. Визначено особливості дії виготовлених за різними технологіями вакцин та проаналізовано зв'язок їх імунологічних ефектів з протипухлинною і антиметастатичною активністю.
 • Item
  Антигенна спорідненість Corynebacterium flavescens та Corynebacterium terpenotabidum з іншими видами непатогенних коринебактерій
  (2001) Михальський, Леонід; Фуртат, Ірина; Ногіна, Т.
  За результатами імуноферментного аналізу та розрахунку коефіцієнта антигенної спорідненості (R) встановлено, що досліджені штами непатогенних коринебактерій мають спільні родові антигени, проте розрізняються за ступенем антигенної спорідненості. Найбільш близькими були представники видів С. glutamicum і С. terpenotabidum, менш спорідненими з останніми були види С. vitaeruminis, С. flavescens і С. variabile, тоді як С. ammoniagenes і Corynebacterium sp. УKM Ac-719 значно відрізнялись від інших досліджених видів.
 • Item
  Вплив коротколанцюгової похідної сполуки вітаміну Е на структурно-функціональний стан плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов експериментального атеросклерозу
  (2001) Мхітарян, Л.; Кучменко, О.; Донченко, Галина; Кузьменко, І.
  The results of research of influence of vitamin E derivative with the shortened side chain to C6 on the structural and functional state of cardiomyocytes plasma membranes under the experimental atherosclerosis are given. There are arranged the antioxidation properties, normalization influence on the lipid structure and on the functioning of Na+, K' ATPase of vitamin E derivative under the experimental atherosclerosis. All of these can witness of enough high membranes protective action of vitamin E derivative with C6 in the side chain on the cardiomyocytes under the experimental atherosclerosis.
 • Item
  Методи аналізу та моделювання просторової структури білків
  (2001) Одинець, К.; Корнелюк, О.
  У статті розглянуто методи комп'ютерного аналізу і моделювання просторової структури білків. Описано використання серверів Internet та "локальних" програм при комп'ютерному моделюванні. Запропоновані підходи до аналізу гомологічних послідовностей, візуалізацїї просторових структур, моделювання структури за гомологією, мінімізації вільної енергії, молекулярної динаміки, взаємодії макромолекул. Вказані Web-адpecu понад 110 серверів і програм.
 • Item
  Актуальні аспекти палінологічних досліджень боліт України
  (2000) Безусько, Алла; Безусько, Людмила
  This article generalizes the results of palynological studies of bog deposits of Ukraine. Most perspective ways of further delelopment of bog deposits palynology for paleobotanical, paleoclimatic and environmental purpoces are reviewed.