020 (1): Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Михайло Брайчевський - український ініціатор поєднання історії та кібернетики
  (2002) Саутін, В.
  Стаття присвячена використанню комп'ютерних технологій в історичному дослідженні. Розглядаються пропозиції українського історика М. Брайчевського щодо введення математичної освіти для істориків, а також: висвітлюється різниця між: українськими та іноземними підходами щодо використання перфокарт та «архаїчних» комп'ютерів в історичному дослідженні. Як результат порівняльного аналізу в статті висвітлюються математичні та комп'ютерні методи, що повинні сприйматись лише як допоміжний матеріал, а їхнє впровадження в науково-дослідницький процес має відповідати реальним проблемам.
 • Item
  Михайло Брайчевський: імплікативна філософія та філософія часу
  (2002) Агеєв, В.
  У статті розглядається світоглядна позиція та, одночасно, науковий метод Михайла Брайчевського - «імплікативна філософія», досліджуються його історіософські погляди - концепція циклічної зміни історичних епох, відтворення старих парадигм філософії на якісно новому рівні.
 • Item
  Імплікативна філософія Михайла Брайчевського
  (2002) Брайчевський, С.
  Статтю присвячено світоглядній системі Михайла Брайчевського, яку він називав «імплікативною філософією». Описуються основні компоненти цієї системи та їхні загальні характеристики.
 • Item
  Суспільно-політична діяльність М. Ф. Біляшівського
  (2002) Дідух, Людмила
  У статті розглядається суспільно-політична діяльність відомого вченого та громадського діяча М. Ф. Біляшівського як депутата І Державної Думи, що поклала початок його політичній кар'єрі, а також його робота уповноваженим Київського комітету Всеросійського союзу міст у період Першої світової війни.
 • Item
  Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI - перша половина XVII ст.)
  (2002) Задорожна, О.
  Статтю присвячено магнатському роду Горностаїв, окремі представники якого сповідували кальвінізм і виступали світськими сеньйорами стосовно протестантських громад у своїх маєтностях. Особлива увага звертається на громади в Київському воєводстві.
 • Item
  З матеріалів до історії Києво-Могилянської академії
  (2002) Мицик, Юрій
  Стаття присвячується публікації архівних документів, які стосуються історії Києво-Могилянської академії у XVII-XVІІI ст., наводяться біографічні довідки про не знаних раніше викладачів та студентів цього університету.
 • Item
  Біля витоків вивчення етногенезу слов'ян
  (2002) Карплюк, Г.
  У статті, присвяченій пам'яті видатного історика й археолога М. Ю. Брайчевського, окреслено основні напрямки у висвітленні слов'янського етногенезу авторами ХІІ-ХІХ cт. Робиться спроба загалом змалювати та проаналізувати основні напрямки в історіографії щодо ролі археологічних досліджень у вивченні життя слов'ян.
 • Item
  Культурна спадщина Київської Русі на сторінках журналу "Київська Старовина" (історико-археологічний аспект)
  (2002) Буряк, Н.
  Статтю присвячено пам'яті видатного історика і археолога М. Ю. Брайчевського. Розглядаються питання з історіографії досліджень у галузі історії та археології доби Київської Русі, погляди істориків XIX cm. з питання про час та місце хрещення князя Володимира.
 • Item
  До питань про виникнення давньоруських міст: літописний ромен
  (2002) Сухобоков, О.
  Проблема виникнення міст Київської Русі на теренах сучасної України посідала одне з чільних місць у багатогранній науковій творчості М. Ю. Брайчевського. Його світлій пам'яті присвячую свою невеличку розвідку щодо виникнення і ранньої історії давньоруського міста Ромен (нині м. Ромни - райцентр Сумської області).
 • Item
  Південний Крим за античними джерелами і легенда про таврів
  (2002) Кравченко, Е.
  У статті, присвяченій пам'яті визначного українського археолога М. Ю. Брайчевського, розглядаються основні проблеми кола дослідження писемних джерел, зокрема, в аспекті дослідження свідчень античних письменників архаїчного, класичного й елліністичного періодів Античної Греції та Північного Причорномор'я про негрецьке населення Південно-Західного Криму.
 • Item
  Про елементи оксивської культури у матеріалах зарубинецького могильника Вишенки
  (2002) Пачкова, С.
  Статтю присвячено питанню взаємозв'язків племен зарубинецької та оксивської культур на прикладі матеріалів могильників Вишенки та Прущ-Гданський-10.
 • Item
  Венеди в контексті української історії
  (2002) Приходнюк, О.
  У статті йдеться про відношення історичних венедів до етногенезу українського народу.
 • Item
  Культура карпатських курганів і черняхівські старожитності
  (2002) Вакуленко, Л.
  У статті розглядається етнокультурна ситуація, що склалася в пізньоримський час у Східнокарпатському регіоні. Особлива увага приділяється питанню взаємовідносин між творцями черняхівської культури і культури карпатських курганів, території яких межують між собою.
 • Item
  Учений, громадянин, особистість
  (2002) Кухарчук, Ю.
  У статті висвітлюються маловідомі сторінки життя Михайла Брайчевсъкого - не лише археолога, історика, філософа, мистецтвознавця і художника, а й визначного громадського діяча, людини високої духовності й моралі.