121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Інженерія програмного забезпечення

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Пряма та обернена задача ранжування альтернатив за сукупністю показників
  (2021) Безштанько, Володимир; Франчук, Олег
  Робота присвячена прямій та оберненій задачі ранжування альтернатив. У межах роботи сформульовано та розв’язано пряму та обернену задачі. Перший розділ присвячено прямій задачі ранжування альтернатив за сукупністю показників. Сформульовано пряму задачу, розглянуто відомі методи її розв’язання, обґрунтовано вибір модифікованого методу ELECTRE III для виконання задачі ранжування. Другий розділ присвячено оберненій задачі ранжування альтернатив. У межах розділу сформульовано обернену задачу та описано алгоритм оптимізації розв’язку оберненої задачі. Третій розділ присвячений дослідженню роботи алгоритмів. Наведено приклад роботи прямої та оберненої задач. Досліджено роботу алгоритмів за різних умов.
 • Item
  Development of a methodology for using microservice architecture in the construction of information systems
  (2021) Zhylenko, Oleksii; Cherkasov, Dmytro
  In this work will be defined what is microservice architecture, the most important quality attributes and system level requirements. We will gather guidelines grouped by quality attributes that should be used to reduce in future total cost of ownership system under develop. Created methodology will be used in synthetic Java project to demonstrate it on real example.
 • Item
  Дослідження методу аналізу ієрархій для задач з великою кількістю альтернатив
  (2021) Якимчук, Соломія; Франчук, Олег
  В магістерській роботі досліджено фундамент і практичний механізм реалізації методу аналізу ієрархій, а також наведено алгоритм роботи методу для великої кількості альтернатив. Метод аналізу ієрархій прийнято вважати загальною теорією вимірювання, він застосовується для виведення шкал відносин як з дискретних, так і безперервних парних порівнянь в багаторівневих ієрархічних структурах. Порівняння можна провести на основі реальних величин або можливих, що відображають можливі вподобання. Метод знаходить широке застосування в задачах, пов'язаних з прийняттям багатокритеріальних рішень, стратегічне планування, прогнозування та навіть в задачах вирішення конфліктів, і призначений для аналізу нелінійних структур, які застосовуються для виконання як дедуктивного, так і індуктивного виводу без використання силогізму.
 • Item
  Програмна система дослідження слабоструктурованих задач багато-критеріальної оптимізації
  (2021) Тригуб, Роман; Франчук, Олег
  Серед багатокритеріальних задач прийняття рішень, що особливо часто виникають напрактиці, актуальними залишаються задачі вибору альтернатив. Математично такі задачі описуються набором альтернатив, для кожної з яких задаються значення певних показників (критеріїв). Розв’язком такої задачі вважається альтернатива, яка має найкращі (засукупністю) значення критеріїв, які в загальному випадку відрізняються різною вагомістю. Існуючі на сьогодні програмні продукти розв’язання наведеного класу задач обмежуються лише знаходженням найкращої альтернативи, тоді як запропонована програмна система крім вирішення цієї нетривіальної задачі ще дозволяє розробити для будь-якої з "програвших" альтернатив рекомендації (так би мовити "настанови до дій"), дотримання яких дозволить їй стати найкращою. Алгоритм, який генерує ці інструкції є основним науковим результатом роботи, а його реалізація у вигляді програмної системи – основним практичним результатом. Зауважимо, що для обраної користувачем альтернативи програмна система згенерує в певному сенсі "інтелектуальний" список рекомендацій, виконання якого дозволить даній альтернативі перемогти. Під "інтелектуальністю" розуміється формування таких інструкцій для даної альтернативи, які б, з одного боку, потре- бували якомога менше зусиль (змін) альтернативи в порівнянні з її попереднім станом, та,зіншого, цих зусиль (змін) вистачалобдлятого, щобданаальтернатива стала найкращою. Розроблена програмна система має універсальний характер, може застосовуватися в різноманітних сферах людської діяльності для розв’язання складних задач багатокритеріальної оптимізації.
 • Item
  Теоретичні й прикладні аспекти аналізу даних великої розмірності
  (2021) Шаповал, Олександр; Глибовець, Микола
  В рамках даної роботи проведено огляд теоретичних та практичних аспектів даних великої розмірності, проаналізовано поняття якості даних та приклади сучасних механізмів їх забезпечення розроблена архітектура програмного застосунку для оцінки якості даних в системі для обробки та зберігання маркетингових матеріалів на базі хмарних технологій
 • Item
  Паралельний SVD алгоритм для трьохдіагональної матриці на відеокарті з використанням архітектури Nvidia CUDA
  (2021) Семилітко, Микола; Малашонок, Геннадій
  Дана робота пропонує реалізацію паралельного алгоритму SVD на відеокарті з використання архітектури Nvidia CUDA для роботи з великими матрицями. Для цього було досліджено роботу послідовного алгоритму, розроблена модель паралельного алгоритму на Java, який враховує особливості роботи відеокарти і реалізовані та протестовані алгоритми для відеокарти з використанням різних типів пам’яті відеокарти, які можна використовувати в програмах на Java та С/C++.
 • Item
  Development of CI / CD platform deployment automation module for group software development
  (2021) Ivanov, O; Cherkasov, Dmytro
  In the presented work we reviewed the main CI/CD principles and delivery workflow. We provided definition and benefits for each of part of the CI/CD. Latter we covered definition of CI and CD. Provided tools analysis and narrowed audience for expected module. We have chosen the platform base and picked up clouds for developing solution. After that we developed modules for automatics deployment into cloud as easiest for user as possible and created all necessary scripts with ability to integration in bigger system or launching out of the box. In the end test runs were done for every script and compared result and difficult of managing. Based on achieved results we provided the feedback.
 • Item
  Розпізнавання обличчя з використанням нейронних мереж
  (2021) Гетьман, Максим; Франчук, Олег
  У даній дипломній роботі розглянуто нейронні мережі, їхні типи, сфери застосування. Розглянуто алгоритм розпізнавання обличчя з використанням нейронної мережі. У першому розгляді детально розглянуто що таке нейронна мережа, які є типи та як нейронні мережі навчаються. У другому розділі детально описано алгоритм розпізнавання обличчя. У третьому розділі наведена програма імплементація алгоритму із другого розділу.
 • Item
  Моделювання за допомогою DDD та архітектурні патерни
  (2021) Гавришко, Ярослав; Франчук, Олег
  Дана дипломна робота зосереджена на Domain-driven design, підходу до розробки програмного забезпечення, архітектурних моделей і стилів. При аналізі патернів в контексті Domain-driven design, досліджується сумісність та можливість поєднання даного патерну та Domain-driven design. Зразкову систему представлено як побудовану на принципах Domain-driven design і використанні описаних архітектурних патернів та стилів.
 • Item
  Розробка 3d гри з використанням машинного навчання
  (2021) Стахурський, Дмитро; Ющенко, Юрій
  Метою даної роботи є створення прототипу 3d гри, використовуючи при цьому сучасні інструменти для розробки, та механіки актуальні на сьогоднішній день. Прототип гри також передбачає реалізацію ворожих персонажів з використанням елементів машинного навчання та симуляції штучного інтелекту. В процесі розробки гри, крім того заплановано ознайомитися та використати архітектурний патерн Finite State Machine. У тому числі заплановано ознайомитися з роботою анімаційних та графічних компонентів, і роботи ігрових двигунів в цілому. Також передбачається використання зовнішніх сервісів, для зберігання даних про ігровий процес користувача.
 • Item
  Реалізація алгоритму передачі стилю на основі нейронних мереж
  (2021) Нгуєн, Сан Бинь Ванович; Бучко, Олена
  Мета курсової роботи написати застосунок, на вхід якого подається зображення з деяким стилем (наприклад витвір образотворчого мистецтва) та відео в реальному часі, а на виході отримати стилізоване відео. Застосунок працює на iPhone смартфонах. Розглянуто методи покращення нейронного алгоритму, наведені переваги і недоліки різних реалізацій моделі. Створення моделі відбувалося за допомогою PyTorch та Create ML. Для створення застосунку використо- вувалися системні бібліотек від Apple.
 • Item
  Алгоритм двовимірного пакування прямокутників з метаструктурою
  (2021) Мусіяка, Олександр; Глибовець, Андрій
  Алгоритми двовимірного пакування прямокутників у зону, обмежену прямокутником мають широке використання для вирішення найрізноманітніших практичних задач. Мотивація для створення нового алгоритму полягає у тому, що прямокутники це зазвичай абстракція якогось фізичного об’єкта, що має певний набір інших властивостей окрім власних розмірів. Це породжує додаткові обмеження та метрики, що досить часто потрібно оптимізувати. Метрики та обмеження є функцією взаємного положення та орієнтації об’єктів, проте при щільному пакуванні їх неможливо довільно переміщувати один відносно одного. Досить часто обчислення метрики вимагає значних витрат обчислювальних ресурсів що робить недоцільним або навіть неможливим обчислення метрики на кожному кроці процесу знаходження рішення задачі. Іншим аспектом, що утруднює оптимізацію метрики на етапі пошуку рішення з задовільною ефективністю є складність бізнес логіки програмного забезпечення, що визначає саму функцію, яка підлягає оптимізації. Інтеграція бізнес логіки, що може досить часто змінюватися з алгоритмічною частиною програми призводить до зниження якості коду у плані легкості внесення змін, обмежує можливості ефективного покриття тестами та унеможливлює розділення бізнес логіки та алгоритму на окремі модулі, що утруднює повторне використання коду. Через зазначені вище труднощі на практиці досить часто використовують підхід до оптимізації метрик чи задоволення обмежень шляхом простого перебору альтернативних результатів роботи двовимірного пакування, та вибору найкращого варіанту, що задовольняє обмеженням. Недоліком такого підходу є той факт, що алгоритм двовимірного пакування на етапі знаходження рішення керується лише геометричними розмірами, та можливо простими метриками та обмеженнями, що можуть бути легко обчислені. Через це унаслідок певних особливостей роботи алгоритму чи статистичного розподілу вхідних даних різноманіття кінцевих результатів може бути обмеженим у плані взаємного розміщення об’єктів, що призводить до зниження якості знайденого рішення. Метою розробки даного алгоритму є реалізація можливості зміни взаємного розташування об’єктів без повторного вирішення вихідної задачі. Такі властивості знайденого рішення отримуються завдяки накладанню додаткових обмежень на властивості пакування та використанню спеціальної структури даних, що відображає певну множину рішень та може бути легко перетворена будь-яке з них.
 • Item
  Прогнозування стану підприємства на основі використання Ланцюгів Маркова
  (2021) Манжура, Анна; Гуминський, Віктор
  Метою курсової роботи є дослідження апарату ланцюгів Маркова як інструменту прогнозування розвитку бізнес системи. Було розглянуто поняття стохастичних та марковських процесів, їх класифікацію, визначено основні концепції ланцюгів Маркова та описано приклади їх застосування. Також виконано огляд ключових параметрів фінансово-економічного стану підприємства та основних документів фінансової звітності. В роботі надано аналіз та тематичне дослідження, де проблема прогнозування стану підприємства полегшується за допомогою запропонованої методології. У прак- тичній частині буде розроблено модель бізнес системи, на ефективність якої по- вністю впливають стохастичні фактори, та здійснено прогнозування майбутньої поведінки системи за допомогою апарату ланцюгів Маркова.
 • Item
  Застосування блокчейн-технології для створення ескроу рахунків
  (2021) Кушка, Михайло; Невмержицький, Євген
  Ідеєю роботи є застосувати блокчейн до описаного вище процесу купівлі-продажу нерухомості, а саме створення та ведення ескроу-рахунку на блокчейні. Таким чином сторонам можна не хвилюватися щодо надійності та чесності банку, у якому відкритий такий рахунок, а також, що не менш важливо, спростити весь процес купівлі-продажу нерухомості.
 • Item
  Моделювання складних процесів за допомогою клітинних автоматів
  (2021) Черепина, Єлизавета; Жежерун, Олександр
  Дана робота спрямована на розробку системи для моделювання розповсюдження інфекційних хвороб за допомогою клітинних автоматів. Для реалізації було використано мову програмування Python та pygame — набір крос-платформових модулів для Python, призначених для створення відеоігор.
 • Item
  Створення компонент хмарного сервісу для вивчення STEM дисциплін
  (2021) Баранов, Денис; Малашонок, Геннадій
  Головна мета - це забезпечити ведення облікових записів. Реєстрація та вхід до системи.
 • Item
  Рендеринг трави у реальному часі та її динамічна взаємодія з об’єктами
  (2020) Ярошепта, Олександр; Бучко, Олена
  В даній роботі були розглянуті технології рендеренгу трав’яного покрову, а також методи їхньої оптимізації. В якості методів рендерингу трави у віртуальному світі досліджено та проаналізовано способи описані Fan та Jahrmann.
 • Item
  Тензорні обчислення в системі комп’ютерної алгебри
  (2020) Вороняк, Остап; Малашонок, Геннадій
  У даній дипломній роботі розглянуто основні галузі використання та типи записів тензорів, огляд бібліотеки Tensorics. Реалізовано опис розробки програми, особливості та специфіка розробки та її призначення. Розглянуто функціонал реалізованої програми з додаванням знімків екрану.
 • Item
  3D реконструкція сцени за відео з декількох камер
  (2020) Томащук, Вадим; Крюкова, Галина
  Робота складається з чотирьох розділів. В першому розглянуто базові поняття виявлення та опису особливостей об’єктів, які є основою для будь якого обраного підходу 3D реконструкції сцени, а також розглянуто найпопулярніші алгоритми для кращого сприйняття цього етапу в процесі розробки. В другому розділі описана теоретична база епіполярної геометрії, вирівнювання та триангуляції, а також згадано про алгоритми відстежування та оцінки позиції об’єкта. Третій розділ повністю присвячений поетапній розробці практичного застосування та частково описується необхідна теорія, така як побудова карт невідповідностей та глибини. В четвертому розділі звернено увагу на недоліки проведеної роботи, оцінено ефективність практичного застосування та простір для подальшого вдосконалення.
 • Item
  Система для розв'язування задач з геометрії
  (2020) Смиш, Олег
  У роботі описано створення прикладу системи для розв’язування задач з геометрії за допомогою сучасних можливостей обробки природної української мови, на основі розробленого алгоритму опрацювання тексту, що базується на аналізі текстів геометричних задач та аналізі доступних засобів обробки живої мови. Кінцевий програмний продукт дає змогу вирішувати прості завдання з планіметрії.