121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Інженерія програмного забезпечення

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 55
 • Item
  Пряма та обернена задача ранжування альтернатив за сукупністю показників
  (2021) Безштанько, Володимир; Франчук, Олег
  Робота присвячена прямій та оберненій задачі ранжування альтернатив. У межах роботи сформульовано та розв’язано пряму та обернену задачі. Перший розділ присвячено прямій задачі ранжування альтернатив за сукупністю показників. Сформульовано пряму задачу, розглянуто відомі методи її розв’язання, обґрунтовано вибір модифікованого методу ELECTRE III для виконання задачі ранжування. Другий розділ присвячено оберненій задачі ранжування альтернатив. У межах розділу сформульовано обернену задачу та описано алгоритм оптимізації розв’язку оберненої задачі. Третій розділ присвячений дослідженню роботи алгоритмів. Наведено приклад роботи прямої та оберненої задач. Досліджено роботу алгоритмів за різних умов.
 • Item
  Development of a methodology for using microservice architecture in the construction of information systems
  (2021) Zhylenko, Oleksii; Cherkasov, Dmytro
  In this work will be defined what is microservice architecture, the most important quality attributes and system level requirements. We will gather guidelines grouped by quality attributes that should be used to reduce in future total cost of ownership system under develop. Created methodology will be used in synthetic Java project to demonstrate it on real example.
 • Item
  Дослідження методу аналізу ієрархій для задач з великою кількістю альтернатив
  (2021) Якимчук, Соломія; Франчук, Олег
  В магістерській роботі досліджено фундамент і практичний механізм реалізації методу аналізу ієрархій, а також наведено алгоритм роботи методу для великої кількості альтернатив. Метод аналізу ієрархій прийнято вважати загальною теорією вимірювання, він застосовується для виведення шкал відносин як з дискретних, так і безперервних парних порівнянь в багаторівневих ієрархічних структурах. Порівняння можна провести на основі реальних величин або можливих, що відображають можливі вподобання. Метод знаходить широке застосування в задачах, пов'язаних з прийняттям багатокритеріальних рішень, стратегічне планування, прогнозування та навіть в задачах вирішення конфліктів, і призначений для аналізу нелінійних структур, які застосовуються для виконання як дедуктивного, так і індуктивного виводу без використання силогізму.
 • Item
  Програмна система дослідження слабоструктурованих задач багато-критеріальної оптимізації
  (2021) Тригуб, Роман; Франчук, Олег
  Серед багатокритеріальних задач прийняття рішень, що особливо часто виникають напрактиці, актуальними залишаються задачі вибору альтернатив. Математично такі задачі описуються набором альтернатив, для кожної з яких задаються значення певних показників (критеріїв). Розв’язком такої задачі вважається альтернатива, яка має найкращі (засукупністю) значення критеріїв, які в загальному випадку відрізняються різною вагомістю. Існуючі на сьогодні програмні продукти розв’язання наведеного класу задач обмежуються лише знаходженням найкращої альтернативи, тоді як запропонована програмна система крім вирішення цієї нетривіальної задачі ще дозволяє розробити для будь-якої з "програвших" альтернатив рекомендації (так би мовити "настанови до дій"), дотримання яких дозволить їй стати найкращою. Алгоритм, який генерує ці інструкції є основним науковим результатом роботи, а його реалізація у вигляді програмної системи – основним практичним результатом. Зауважимо, що для обраної користувачем альтернативи програмна система згенерує в певному сенсі "інтелектуальний" список рекомендацій, виконання якого дозволить даній альтернативі перемогти. Під "інтелектуальністю" розуміється формування таких інструкцій для даної альтернативи, які б, з одного боку, потре- бували якомога менше зусиль (змін) альтернативи в порівнянні з її попереднім станом, та,зіншого, цих зусиль (змін) вистачалобдлятого, щобданаальтернатива стала найкращою. Розроблена програмна система має універсальний характер, може застосовуватися в різноманітних сферах людської діяльності для розв’язання складних задач багатокритеріальної оптимізації.
 • Item
  Теоретичні й прикладні аспекти аналізу даних великої розмірності
  (2021) Шаповал, Олександр; Глибовець, Микола
  В рамках даної роботи проведено огляд теоретичних та практичних аспектів даних великої розмірності, проаналізовано поняття якості даних та приклади сучасних механізмів їх забезпечення розроблена архітектура програмного застосунку для оцінки якості даних в системі для обробки та зберігання маркетингових матеріалів на базі хмарних технологій