083: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Феномен екопоселення у світі та в Україні
  (2008) Дієва, Т.
  Ця стаття присвячена розгляду феномену екопоселень. Зроблено спробу в стислій формі дати відповідь на два запитання: як з'явився феномен екопоселень взагалі та яким чином він з'явився в Україні. Екопоселення вважають відгалуженням нових соціальних рухів та руху за сталий розвиток, з одного боку, а з іншого - закоріненими в більш ранніх утопічних та хіпі-комунах. Рух екопоселень пропонує альтернативну модель для екологічно, економічно та соціально сталого розвитку спільнот. В Україні рух екопоселень представлений рухом Родових поселень, головна ідея якого поля¬ гає у створенні родових поселень.
 • Item
  Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села: дослідження невідомих рукописних автографів
  (2008) Зотова, А.; Хутка, Світлана
  Ця стаття зосереджена на аналізі досі невідомого й неопублікованого циклу текстів Микити Шаповала, присвячених соціологічному вивченню села і міста України. Представлено короткий опис рукописних автографів, наявних в архівному фонді. Викладено концептуальні засади і термінологіч¬ ний тезаурус соціологічного дослідження міста і села, розроблених М. Шаповалом.
 • Item
  Як можливий меланхолійний гердер або відторгнута самоідентифікація. Погляд егоїста
  (2008) Фурдига, О.
  Соціальна незадоволеність як наслідок меланхолійної культури не часто стає предметом ви­ вчення соціологів. Так само як маргінальні групи чи ексклюзія в суспільстві рідко розглядаються з позицій відторгнення несформованих соціально-психологічних претензій індивідів. Автор викорис­ товує підхід Дж. Батлер для поглиблення аналізу проблем соціальної меланхолії в сучасному пост¬ модерному світі.
 • Item
  Гендерні аспекти відносин серед наркозалежних: брак контролю як головний фактор соціальної вразливості для жінок, які споживають ін'єкційні наркотики.
  (2008) Максименко, К.
  У статті пропонується аналіз гендерних аспектів відносин, враховуючи розподіл власності, пра­ ці, влади та сфер відповідальності, серед представників спільноти споживачів ін'єкційних нарко­ тиків. Об'єктами власності розглядаються сексуальність, господарська власність, результати праці і наркотична речовина. Через гендерний розподіл праці, прав власності та сфер відповідаль¬ ності виражається фактичний баланс влади серед наркозалежних жінок та чоловіків, а також демонструються соціальні проблеми, які заважають наркозалежним жінкам вести більш безпеч­ ний спосіб життя і звертатися по допомогу до соціальних служб.
 • Item
  Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань)
  (2008) Марценюк, Тамара
  У статті на прикладі сексуальних домагань показано відсутність зв'язку між результатами соціологічних досліджень і законодавством щодо регулювання гендерних відносин в Україні. Здійснено критичний аналіз поняття «сексуальні домагання», як альтернативу запропоновано використовувати більш широке визначення «Гендерні домагання». Проаналізовано приклади досліджень дискримінації за ознакою статі на ринку праці в Україні і поширеність сексуальних домагань на робочому місці; наголошено на незбігу результатів різних досліджень. Розглянуто необхідність налагодження зв'язку між процесами регулювання і дослідження гендерних відносин в Україні задля подолання гендерної дискримінації на ринку праці.
 • Item
  Понаднормова праця у дослідженнях стилів життя
  (2008) Гаригіна, О.
  У статті розглянуто феномен понаднормової праці як різновиду дозвілля, за яким можна розрізняти смаки та стилі життя населення. Аналіз ґрунтується на репрезентативних даних дослідження міського населення України. Результати спростовують ідею того, що факт понаднормової праці має бути залучений до набору показників для стратифікації суспільства за стиля¬ ми життя.
 • Item
  Особливості проблеми виміру та подолання бідності в Україні
  (2008) Євдокимова, В.
  Статтю присвячено особливостям виміру та подолання бідності як соціально-економічного явища в умовах зародження демократичного суспільства. У дослідженні наводяться національні та міжнародні лінії її оцінки в Україні. Обґрунтовується необхідність здійснення державою ком¬ плексу соціально-економічних заходів, спрямованих на формування середнього класу як основного і потужного механізму вирівнювання доходної диференціації населення та забезпечення соціальної стабільності.
 • Item
  "What a wealth of data is waiting to be exploited!": social scientists' use of world bank's poverty reports on Ukraine
  (2008) Ryabchuk, А.
  For a social scientist interested in poverty in Ukraine, the World Bank would be one of the first reference points, since it is an important source of aggregate data, ranging from GDP per capita and the percentage of households below the poverty line, to the main determinants of poverty (such as age, gender, family composition, education, health, employment or geographical location). Nevertheless, while being helpful for social scientists as a starting point in their poverty research, the nature and the aim of World Bank's reports also have limitations that need to be taken into account. This paper explores the «strong» and the «weak» sides of these reports from a perspective of their potential use by social scientists. In par¬ ticular, attention is drawn to such issues as methology, data analysis and possible biases in explaining statistical results.
 • Item
  Соціологічний аспект стратегії розвитку єврорегіонального співробітництва у соціальному просторі Європи
  (2008) Щерба, Г.
  Стаття присвячена дослідженню ролі єврорегіонів, специфіки транскордонного та єврорегіонального співробітництва в контексті функціонування соціального простору в Європі. Автор акцентує увагу на проблемі розвитку єврорегіонів як основного компонента у процесі державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва.
 • Item
  Політична еліта України: застосування мережевого підходу для аналізу зв'язків
  (2008) Костюченко, Тетяна
  Стратифікованість суспільства, нерівність різних соціальних груп у відносинах влади і впливу зумовлює постійний розвиток напряму досліджень, пов'язаного із такою соціальною категорією, як еліта. У цій статті розглядається поняття «зв'язків», аналізується їх значення для елітних груп. Подається спроба використання аналізу соціальних мереж для дослідження взаємодії представників політики і бізнесу. Головним завданням цієї статті є спроба використання аналізу соціальних мереж для зіставлення різних типів зв'язків між представниками української політичної еліти та виявлення утворених «вузлових» осіб чи груп. Подано огляд результатів досліджень еліти, концепту соціального капіталу та його ролі для акторів соціальних мереж, а також приклади застосування мережевого підходу до керівників бізнесів.
 • Item
  Можливості застосування якісних методів у дослідженні процесів інституційної трансформації
  (2008) Бондар, Вікторія; Яковлєв, Максим
  У статті розглянуто можливості застосування якісних методів у дослідженнях процесів інституційної трансформації як стратегії міждисциплінарної взаємодії соціології та політології. Зокрема, на засадах постпозитивістського аналізу політики пропонується використання методів інтегративної, наративної та комбінативної етнографії, дослідження політичних ритуалів, біографічні методи та інтерпретативні методи для дослідження взаємодії політичних акторів у межах відповідних інституцій.
 • Item
  Українська освіта на порозі третього тисячоліття: загальний стан, проблеми та перспективи
  (Видавничий дім "Києво-Могиляська академія", 2008) Малиш, Ліна
  У статті подано загальну характеристику освітньої системи України: описано її базові структурні елементи, визначено основні освітньо-кваліфікаційні рівні, які можуть бути здобутими в її межах та окреслено типові освітні траєкторії, пов’язані з їх набуттям. Значна увага приділена також і кількісним характеристикам освітньої системи України (визначенню кількості осіб, що навчаються у різних типах освітніх закладів, рівня освіти українців в цілому та по окремих регіонах, оцінки українцями стану справ у освітній галузі, показників гендерної рівності в освітній галузі, кількості неписемних тощо), які порівнюються з аналогічними показниками для інших країн. На підставі отриманих даних у статті робляться висновки щодо актуального стану справ у освітній галузі та визначаються перспективи її подальшого розвитку.