Вип. 31. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Світлої пам'яті Сергія Геннадійовича Рябова (15.08.1954-16.04.2008 р.)
  (2008) Кисельов, Сергій
  Некролог присвячений пам'яті професора кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергія Геннадійовича Рябова.
 • Item
  Політична культура в контексті загальнокультурного процесу України
  (2008) Кисельов, Сергій; Рябов, Сергій
  У статті розглядається процес становлення політичної культури в Україні. Автори роблять теоретичний аналіз понять "політична культура" та "громадянська культура". Досліджується вплив політичної культури на проблеми національної безпеки. Робиться наголос на необхідності розбудови системи громадянської освіти як чинника формування політичної культури.
 • Item
  Політична освіта - важливий засіб демократизації свідомості молоді України
  (2008) Іванов, Микола
  Статтю присвячено формуванню засобами політичної освіти свідомості української молоді в умовах сучасної соціальної трансформації. Охарактеризовано можливі шляхи удосконалення системи політичної освіти. Підкреслено важливість формування нового покоління політичної еліти - відповідальної, належно освіченої, відданої цінностям відкритого суспільства.
 • Item
  Історична пам'ять як засіб мобілізації національної свідомості
  (2008) Трегуб, Оксана
  У статті автор розглядає важливість колективної історичної пам'яті для формування національної свідомості. У даному контексті приділено окрему увагу поняттю нації, підходам до її визначення у політичній науці.
 • Item
  Russian ultranationalist party-politics and "uncivil society"
  (2008) Umland, Andreas
  The relative electoral impotence of Russian extreme right so far and a certain decline in Russian ultra-nationalist party and parliamentary politics since the mid-1990s cannot be interpreted as a sure sign for a lasting disappearance of the extremely right-wing threat in Russia. For instance, late 19th and early 20th century German history has shown that a decline of extreme right-wing parties may, in some instances, represent an indicator not of diminishing anti-Semitism or other xenophobias, but, instead, of their deep infiltration into civil and political society. An inclusion of non-party organizations and networks espousing various kinds of extreme right-wing ideas might thus be helpful in reaching a more comprehensive estimation of the strength of ultra-nationalist ideas and forces in contemporary Russian society, and the future political potential of Russian extreme right.
 • Item
  Ізоморфізація інститутів постдемократій і дефектних демократій: спроба логічного аналізу
  (2008) Яковлєв, Максим
  У статті порівнюються концепції постдемократій та дефектних демократій із метою з'ясування причин ізоморфізації їхніх політичних інститутів. Для дослідження і порівняння змісту й обсягу цих понять використовується науковий апарат логіки.
 • Item
  Teaching transition in trsnsitional countries: report from Kiev
  (2008) Hacker, Pol
  This publication is the report of professor who has developed a course "Transition in Comparative Perspective" for students of NaUKMA.
 • Item
  Political culture and nationality in Ukraine
  (2008) Molchanov, Mychailo
  An article contains the research of political culture in Ukraine, ethno-political and historical aspects of its development. The author emphasizes the existence of unique political culture, investigates its features formed in the context of other states formations influence.
 • Item
  Помаранчева революція як етап трансформації політичного режиму в Україні
  (2008) Романова, Валентина
  Статтю присвячено аналізу феномену Помаранчевої революції в контексті трансформації політичного режиму в Україні. Революційні та постреволюційні події розглядаються як етапи трансформаційного циклу, типового для країн, що здійснюють транзит від авторитаризму. Події листопада 2004 - січня 2005 pp. стали на заваді консолідації політичного режиму, що формувався на попередніх етапах трансформаційного процесу. В такий спосіб Помаранчева революція змінила логіку вже розпочатого трансформаційного циклу в Україні. Невизначеність постреволюційного періоду пояснюється у статті становленням композиції політичних суб'єктів (акторів), а також норм і правил політичної діяльності (інститутів), що відповідає вимогам політичного режиму, який трансформується за зміненим, нелінійним сценарієм.
 • Item
  Помаранчева революція і нігілізм
  (2008) Щербенко, Едуард
  У статті показано сутність революційних змін на прикладі Помаранчевої революції 2004 р. Автор досліджує правомірність використання поняття революції для опису відповідних політичних перетворень в Україні, підкреслює важливість спонтанності та встановлення нових начал для пояснення сутності даної події.
 • Item
  Розвиток польської партійної системи після 1989 р.
  (2008) Антошевський, Анджей
  У статті розглянуто особливості розвитку партійної системи Польщі у період після 1989 р. Увагу приділено як теоретичним питанням, так і розгляду діяльності окремих політичних партій.
 • Item
  Україна - Росія: проблемне питання "стратегічного" партнерства
  (2008) Чекаленко, Людмила
  У статті розглянуто основні напрями становлення нової моделі україно-російських відносин, яку характеризує перехід від певного романтизму 90-х рр. XX ст. до жорсткого прагматизму сьогодення. Увагу зосереджено на правових питаннях державного кордону, що є визначальними у забезпеченні суверенітету країни, запропоновано варіанти розв'язання пов'язаних із цим проблем.
 • Item
  Ультраправі партії
  (2008) Хербут, Ричард
  У статті наведено теоретичні підходи до дослідження ультраправих партій, описано модель екстремістської правої партії, у даному контексті приділено увагу ролі ідеології та виборчої діяльності.
 • Item
  Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах: критичний аналіз ідей Герберта Маркузе
  (2008) Мельник, Юрій
  У статті розглянуто ідеї Герберта Маркузе, зокрема його погляди на роль сучасного розвиненого технологічного суспільства у стримуванні соціальних змін. Автор приділив велику увагу огляду таких праць, як "Одномірна людина" та "Есе про звільнення".