037: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Сходознавчий гурток НаУКМА
  (2005) Зиновіїва, Юлія
 • Item
  Культурний героїзм у контексті української філософської традиції (концепції Д. Донцова та В. Липинського)
  (2005) Комаров, Радіон
  У статті досліджено героїчне як один з важливих аспектів національної ідентичності в кон­тексті української філософської традиції. Розглянуто його місце в концепціях українських мисли­телів Д. Донцова і В. Липинського (їхнє розуміння героїчного, його основні компоненти, символи, відтворення їх як компонентів цілісної культурної системи). Зроблено висновки про важливість феномену як культурної категорії, необхідної, зокрема, в українському контексті, та його подальші дослідження.
 • Item
  Петро Кудрявцев: абсолютні цінності в історико-філософському вимірі
  (2005) Пастушенко, Л.
  Статтю присвячено аналізові теоретичних засад історико-філософської концепції Петра Кудряв­цева, видатного представника духовно-академічної філософії кінця XIX - початку XX cm.
 • Item
  Філософські уподобання Івана Сікорського
  (2005) Менжулін, Вадим
  У статті розглянуто філософські традиції та персонали, якими цікавився впливовий київський психіатр та громадський діяч кінця XIX— початку XX cm. Іван Сікорський.
 • Item
  Київ у релігійно-філософському відродженні початку XX ст.: до постановки проблеми
  (2005) Ткачук, Марина
  Пропонована стаття вперше акцентує увагу на деяких методологічних аспектах вивчення релігій­но-філософських процесів у Києві початку XX cm. Аналіз цих процесів, на думку автора, потребує пере­дусім глибокого осмислення київської духовно-академічної та університетської філософської традиції та всебічного дослідження пам 'яток публічного релігійно-філософського дискурсу.
 • Item
  Як вивчалися біблійні старожитності в Київській духовній академії
  (2005) Головащенко, Сергій
  Біблійна археологія та деякі суміжні з нею дисципліни розглядаються як предмет наукового дослі­дження та викладання в КДА у другій половині XIX - на початку XX cm.
 • Item
  Індійська філософія у творчості С. С. Гогоцького (як приклад професійної відкритості)
  (2005) Завгородній, Юрій
  У статті розглянуто особливості представлення індійської філософської думки професором Універ­ситету Св. Володимира Сильвестром Гогоцьким (1813-1889). У першу чергу проаналізовано зміст «Фі­лософського лексикона» С. Гогоцького.
 • Item
  Гармонія людського мікрокосму в "науці виховної освіти" С. С. Гогоцького
  (2005) Кузьміна, Світлана
  У статті здійснено спробу реконструкції філософсько-педагогічної концепції освіти Сильвестра Гогоцького, речника київської академічної філософіїXIX ст., в якій освіта розглядається як чинник гармонії особистісного буття людини і культури.
 • Item
  Рецепція гегелівської філософії права в "Енциклопедії законознавства" Костянтина Неволіна
  (2005) Обухівська, Олена
  На підставі аналізу «Енциклопедії законознавства» Костянтина Олексійовича Неволіна - фундато­ра філософсько-правової науки в Київському університеті автор з 'ясовує сутність, специфіку і значу­щість інтерпретації гегелівської філософії права на вітчизняних теренах першої половини XIX cm.
 • Item
  Юродство як утілення феномену святого блаженства
  (2005) Лютий, Тарас
  Статтю присвячено проблемам походження, смислового наповнення та значення релігійного феномену юродства. Розглянуто ментальну та тілесну моделі його прояву; досліджено місце та роль юродивого у соціокультурній площині й екзистенційні аспекти його поведінки.
 • Item
  Концептуальні складові розуміння філософії у східнохристиянському богослов'ї
  (2005) Кузьминська, Марина
  На основі дослідження текстів св. Отців Церкви у статті розглядається східнохристиянське розу­міння значення та ролі філософії.
 • Item
  Складний горизонт досвіду і життєсвіт
  (2005) Мінаков, Михайло
  Статтю присвячено розглядові складної структури горизонтів досвіду та його вписаності у жит- тєсвіт. Аналізуючи найпростішу даність у досвіді, який зазнав феноменологічної редукції, описано внут­ рішній горизонт досвіду, або конкретний предмету його підставовій структурі, та зовнішній горизонт досвіду, що виводить досвід з суб'єктивного виміру до виміру мислимого-разом, до світу та Іншого. У статті також доведено, як первинний досвід конституює життєсвіт і створює підстави для опри- явнення типів його активності: пізнання, практичного досвіду, досвіду воління, цінностей і діяння. Зрештою показано, що такі досвіди становлять горизонт довір / докс практичного способу діяння, діяння за цінностями, завдяки чому взагалі відбувається конституювання часу світу і простору, речей, співсуб'єктів тощо.
 • Item
  Sensus communis І судження смаку в Канта
  (2005) Бондаревська, Ірина
  Для з 'ясування питання про витоки естетичного судження як теми для філософії в статті розкри­ то співвідношення понять «sensus communis» і «судження смаку» в теорії Канта. Доведено, що через sensus communis відкривається перспектива історичного розуміння ідеї естетичного судження як функції певного типу культури.
 • Item
  Гносеологічні засади політичної теорії Дж. Локка
  (2005) Гусєв, Валентин
  Розглядаються гносеологічні засади політичної теорії Д. Локка, спосіб обґрунтування її норматив­ного і демонстративного характеру.
 • Item
  Предмет філософії як інструмент аналізу історико-філософської доби
  (2005) Святко, Юрій
  Питання про предмет філософії вирішується у статті як з точки зору принципової єдності філо­софського знання, так і з огляду на прийняті у тексті визначення філософії, історії філософії та історико-філософської доби. У межах представленого розуміння предмета філософії дається характерис­тика історичних типів європейського філософування від античності до сьогодення.
 • Item
  Структура простору історико-філософського дослідження
  (2005) Горський, Вілен
  У статті аналізується структура простору культури, що є предметом історико-філософського дослідження. Складові його-історія філософської думки, історія філософської теорії, що складається зі «шкільної» та «академічної» філософії, та історія філософів як інтеграційна складова, що відтво­рює поле історії філософи як простір взаємодії особистостей - персонажів цієї історії.