082: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Дослідження процесів політико-інституційної взаємодії: концептуалізація понять
  (2008) Яковлєв, Максим
  Стаття присвячена уточненню термінологічної бази дослідження процесів політико-інсти- туційної взаємодії між політико-адміністративними акторами різних рівнів. У статті представ¬ лено огляд понятійного апарату теоретико-методологічних концепцій навчання політиці, по¬ ширення політики, інституційних трансплантацій та інституційного ізоморфізму. Вводяться по¬ няття донорів та акцепторів інституційних трансформацій.
 • Item
  The Orange Revolution in the context of S. Huntington's theory of "Waves of Democratization"
  (2008) Shveda, Y.
  Події, які відбулися в Україні у 2004 р. і отримали романтичну назву «помаранчева революція», стали предметом зацікавленого аналізу численних вітчизняних і зарубіжних дослідників. Тим часом серед різного роду узагальнень знаходимо надто мало таких, які намагаються пов 'язати їх із загальними процесами трансформації політичних систем перехідних суспільств. Саме в розумінні того, що все, що відбувається сьогодні в Україні, є складовою частиною процесу трансформаційних змін посткомуністичних суспільств, і лежить ключ до їх адекватного сприйняття та розуміння. У статті зроблено спробу проаналізувати події, пов'язані з «помаранчевою революцією» в Україні, на основі теорії «хвиль демократизації» відомого американського ученого С. Гантінгто- на. Ця стаття є розгорнутим викладом виступу, виголошеного на засіданні «круглого столу» щорічних зборів Американської асоції політичних наук.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів: застосування транзитологічного підходу та моделей розподілу політичної влади
  (2008) Ткачук, Марина
  Розглянуто особливості транзитологічного підходу до аналізу суспільно-політичних трансформацій та його критику. Автор обстоює думку, що для дослідження всієї складності зміни політичної системи, режиму та політичної культури необхідне поєднання різних наукових підходів, одним із яких може бути дослідження моделей розподілу політичної влади. Автор досліджує елітистську модель демократії, розроблену Й. Шумпетером, вказуючи на низку її особливостей.
 • Item
  Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні
  (2008) Гаращенко, Світлана
  У статті розглянуто концептуальні та нормативно-інституційні основи політики впровадження гендерної рівності в Україні.
 • Item
  Німецька федеральна реформа 2006 року: нові законодавчі компетенції федерації та земель
  (2008) Могилевець, О.
  Статтю присвячено основним аспектам федеральної реформи 2006 р. у Федеративній Республіці Німеччина. Розглянуто головні зміни у поділі владних повноважень між федерацією та землями після федеральної реформи у Німеччині.
 • Item
  Ідейні засади європейської інтеграції
  (2008) Львова, О.
  У статті визначено головні ідейні засади європейської інтеграції: цивілізаційна однорідність країн - членів ЄС, прагнення дотримання миру та стабільності між європейськими націями, претензії Європи на лідерство на міжнародній арені. На думку автора, ідейні засади європейської інтеграції формувалися впродовж історії і чітко викристалізувалися після Другої світової війни.
 • Item
  Європеїзація політичного процесу в країнах Центральної та Східної Європи як чинник здійснення децентралізаційної реформи
  (2008) Лендьел, М.
  Автор аналізує зміст концепції європеїзації політичного процесу в країнах континенту, дотичні концепти політичної обумовленості та багаторівневого управління для пояснення впливу політики Європейського Союзу на розвиток країн Центральної та Східної Європи. Зокрема, вплив європеїзації розглядається на прикладі здійснення децентралізації публічного управління у країнах згаданого регіону, спрямування якої значною мірою визначалося стандартами, розробленими європейськими регіональними структурами.
 • Item
  Взаємопов'язаність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці
  (2008) Зубко, Д.
  У статті стверджується думка про взаємозв'язок інтересів Європейського Союзу та України як визначальний фактор налагодження двосторонніх відносин: у той час як ЄС націлений на побудову безпечного простору навколо своїх кордонів, Україна має на меті отримання членства в Союзі.
 • Item
  Політична культура тоталітарного суспільства
  (2008) Чабанна, Маргарита
  У статті розглянуто особливості політичної культури тоталітарного суспільства, прояви якої протягом тривалого часу зберігаються у посттоталітарній державі та ускладнюють процес формування громадянської політичної культури в Україні.
 • Item
  Теоретичні засади та політичні стратегії комунітаризму крізь призму комунітарної критики лібералізму
  (2008) Красноголов, Ю.
  Стаття присвячена комунітаризму, який розглядається як політична теорія, ідеологія, стратегія. На основі порівняльного аналізу комунітаризму і лібералізму автор висвітлює джерела походження та розкриває основні теоретико-практичні засади комунітаризму. У статті пропонується розгляд комунітарної політичної теорії як альтернативи суспільно-політичного розвитку. Як комунітарна політична стратегія представлена концепція політики мультикультуралізму.
 • Item
  Дослідницький простір політичної культури
  (2008) Зуйковська, А.
  Розглянуто сучасні підходи до політичної культури суспільства. У межах теорії політичної культури окреслено коло проблем, які потребують розв'язання, зокрема структурної організації політичної культури, чинників її формотворення та видозміни, функціонального зв'язку з політичною системою.
 • Item
  Громадянство: концепції та перспективи
  (2008) Трегуб, О.
  У статті розглянуто сучасні концепції, які пояснюють особливості функціонування інституту громадянства, а також перспективи його розвитку. Інститут громадянства розглядається як дієва відповідь на проблеми сучасного багатовимірного світу.
 • Item
  Проблема свободи у спадщині Платона
  (2008) Кисельов, Сергій
  Стаття присвячена одній з неоднозначних проблем у спадщині античного філософа Платона - проблемі політичної свободи. Автор розглядає поняття свободи індивіда у поєднанні з поняттям свободи держави. Існування індивідів у державі має умовою їхнє взаємне обмеження.
 • Item
  Просвітницький проект раціоналізації політики та його межі
  (2008) Амельченко, Наталя
  Стаття присвячена Просвітницькому проекту раціоналізації політики та формам його реалізації, серед яких найважливішими є перетворення політики на державне управління і тлумачення політики як сакрального міфу та ритуалу. Основний висновок автора полягає в тому, що сучасна політика потребує нових концептуальних підходів, оскільки просвітницька парадигма розуміння політичного втрачає свою наукову валідність.