082: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Дослідження процесів політико-інституційної взаємодії: концептуалізація понять
  (2008) Яковлєв, Максим
  Стаття присвячена уточненню термінологічної бази дослідження процесів політико-інсти- туційної взаємодії між політико-адміністративними акторами різних рівнів. У статті представ¬ лено огляд понятійного апарату теоретико-методологічних концепцій навчання політиці, по¬ ширення політики, інституційних трансплантацій та інституційного ізоморфізму. Вводяться по¬ няття донорів та акцепторів інституційних трансформацій.
 • Item
  The Orange Revolution in the context of S. Huntington's theory of "Waves of Democratization"
  (2008) Shveda, Y.
  Події, які відбулися в Україні у 2004 р. і отримали романтичну назву «помаранчева революція», стали предметом зацікавленого аналізу численних вітчизняних і зарубіжних дослідників. Тим часом серед різного роду узагальнень знаходимо надто мало таких, які намагаються пов 'язати їх із загальними процесами трансформації політичних систем перехідних суспільств. Саме в розумінні того, що все, що відбувається сьогодні в Україні, є складовою частиною процесу трансформаційних змін посткомуністичних суспільств, і лежить ключ до їх адекватного сприйняття та розуміння. У статті зроблено спробу проаналізувати події, пов'язані з «помаранчевою революцією» в Україні, на основі теорії «хвиль демократизації» відомого американського ученого С. Гантінгто- на. Ця стаття є розгорнутим викладом виступу, виголошеного на засіданні «круглого столу» щорічних зборів Американської асоції політичних наук.
 • Item
  Дослідження перехідних процесів: застосування транзитологічного підходу та моделей розподілу політичної влади
  (2008) Ткачук, Марина
  Розглянуто особливості транзитологічного підходу до аналізу суспільно-політичних трансформацій та його критику. Автор обстоює думку, що для дослідження всієї складності зміни політичної системи, режиму та політичної культури необхідне поєднання різних наукових підходів, одним із яких може бути дослідження моделей розподілу політичної влади. Автор досліджує елітистську модель демократії, розроблену Й. Шумпетером, вказуючи на низку її особливостей.
 • Item
  Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні
  (2008) Гаращенко, Світлана
  У статті розглянуто концептуальні та нормативно-інституційні основи політики впровадження гендерної рівності в Україні.
 • Item
  Німецька федеральна реформа 2006 року: нові законодавчі компетенції федерації та земель
  (2008) Могилевець, О.
  Статтю присвячено основним аспектам федеральної реформи 2006 р. у Федеративній Республіці Німеччина. Розглянуто головні зміни у поділі владних повноважень між федерацією та землями після федеральної реформи у Німеччині.