Вип. 16. Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Деякі сучасні напрями біотехнології у лекційному курсі для маґістрів біології
  (2004) Михальський, Леонід
  У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти викладання деяких напрямів біотехнології у лекційному курсі для магістрів біології. Наведено коротку характеристику основних напрямів сучасної біотехнології: зокрема тих, що пов'язані з охороною здоров'я людини: одержання нових діагностичних препаратів, інтерферонів, імунодепресантів, вакцин, біфункціональних препаратів. Розглянуто перспективи використання маніпуляцій з генами для боротьби зі спадковими та вірусними хворобами і пухлинами.
 • Item
  Палінологічна вивченість відкладів пізньольодовиків'я та голоцену Волинського Полісся
  (2004) Безусько, Людмила; Безусько, Алла; Гетьманенко, А.
  Проаналізовано та критично переглянуто матеріали палінологічних досліджень пізньольодовикових і голоценових відкладів Волинського Полісся протягом XX-початку XXl cт. Встановлено, що палінологічні характеристики цих відкладів мають як різний ступінь, так і різний рівень вивченості. Обґрунтовано необхідність подальших палінологічних та радіовуглецевих досліджень пізньольодовикових і голоценових відкладів Волинського Полісся. Зроблено висновок про перспективність палінологічного вивчення пізньольодовикових та голоценових відкладів розрізів, що розташовані на територіях природоохоронного фонду Волинського Полісся.
 • Item
  Еритроїдні клітини-попередники у осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації
  (2004) Барабуха, М.; Капленко, М.; Білько, Денис
  На етапах проліферації і диференціації досліджено еритроїдні клітини-попередники в культурі клітин in vivo в осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській AEC. Результати свідчили про збільшення ефективності клонування примітивних еритроїдних клітин-попередників і вмісту фетального гемоглобіну в зрілих еритроїдних елементах. Поява в периферичній крові еритроцитів, наповнених фетальним гемоглобіном, пов'язується з підвищеною проліферацією бурстутворюючих одиниць і прискореною диференціацією еритроїдних попередників, що свідчить про зміни у клітинно- біохімічних процесах, спрямованість яких, мабуть, має адаптивний характер.
 • Item
  Оцінка потенціалу експансії стовбурових клітин кордової крові та кісткового мозку
  (2004) Білько, Надія; Дорошенко, О.
  При лікуванні важких захворювань гемопоетичної системи виникає потреба трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин. Основним об'єктом такої трансплантації є кістковий мозок, альтернативою є кордова кров. Результати проведених нами досліджень колонієутворюючої активності кровотворних клітин - попередниківу двостадійній тривалій культурі в дифузійних камерах in vivo свідчать про вищий проліферативний потенціал кровотворних клітин кордової крові порівняно з кістковим мозком. Це дає змогу говорити про більш високу здатність стовбурових клітин кордової крові до тривалого відновлення кровотворення і може бути пов'язане з наявністю в ній дуже ранніх клітин-попередників.
 • Item
  Дезінфікуюча дія перекису водню та лізоформіну на грамнегативні бактерії, які контамінують виробництва харчової промисловості
  (2004) Фуртат, Ірина; Нів'євська, Т.; Горбатько, Л.; Михальський, Леонід
  У статті представлено результати дослідження дезінфікуючої дії перекису водню та лізоформіну на бактерії родини Enterobacteriaceae, що контамінують підприємства харчової промисловості. Встановлено, що досліджені ізоляти є більш стійкими до дії дезінфектантів порівняно з колекційними штамами Pseudomonas aeruginosa CCM1961 та Serratia marcescens CCM1257. Деякі ізоляти характеризувалися різною чутливістю до лізоформіну та перекису водню. У зв'язку з цим ефективність дезінфекції можна суттєво покращити завдяки навперемінному застосуванню дезінфектантів різної хімічної природи. Для застосування у виробництві можна рекомендувати концентрації лізоформіну 312 ррт і більше та перекису водню - 3,5-7 %.
 • Item
  Дія різнометальних комплексів міді, кадмію та нікелю на бактеріофаг Т4
  (2004) Придаус, Н.; Харіна, А.; Поліщук, В. П.
  На модельній системі бактеріофаг Т4 - бактерія E. coli B вивчено вплив різнометальних комплексів міді, кадмію та нікелю на інфекційні властивості вірусу та морфологічні особливості фага. Встановлено зниження інфекційного титру під дією різнометальних комплексів [Cu(En)2CdCl4 DMF], [CuNiCl(H2L)]. Досліджено вплив металів на морфологію віріонів.
 • Item
  Метаболіти мутантів Streptomyces Globisporus 1912
  (2004) Поліщук, Л. В.; Лутченко, В.; Мацелюх, Богдан
  Наведено дані дослідження комплексу вторинних метаболітів мутантів Streptomyces globisporus 1912. В результаті спонтанного та індукованого мутагенезу отримано штам суперпродуцент ландоміцину E (3-1), ряд мутантів (А2, Bl, В2, 4ж, 7ж, КЗ-Б), які втратили здатність синтезувати антибіотик ландоміцину E, а також мутанти, що набули здатності продукувати каротиноїди (4ж, 7ж, R3-4), нову речовину з антибіотичними властивостями (Bl, 141, 142, 143) чи накопичувати в значних кількостях регуляторний ізофлавоноїд (Bl, 7ж).
 • Item
  Використання молікутами невуглеводних субстратів
  (2004) Токовенко, І.; Малиновська, Л.
  Досліджено здатність представників родів Mycoplasma ma Acholeplasma засвоювати різні невуглеводні субстрати. Встановлено, що при рості молікутів на середовищі CM ІМВ-72 з додаванням одного з досліджуваних субстратів, їх можна умовно розподілити у спадному ряду таким чином: гліцерин —> сукцинат натрію —> ацетат натрію —> ацетат калію. Підкреслено відмінність між молікутами та бактеріями при споживанні ними вищезгаданих субстратів.
 • Item
  Вірусні хвороби ефіроолійних культур троянди, м'яти та лаванди
  (2004) Сенчугова, Н.
  Розглянуто віруси та вірусні хвороби ефіроолійних рослин троянди, м'яти та лаванди з урахуванням сучасної класифікації, прийнятої Міжнародним комітетом з таксономії вірусів.
 • Item
  Біохімічні та функціональні властивості плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов експериментального емоційно-больового стресу та гіперхолестеринемії
  (2004) Кучменко, О.
  Статтю присвячено вивченню біохімічних і функціональних властивостей плазматичних мембран кардіаміоцитів за умов експериментального емоційно-больового стресу та гіперхолестеринемії.
 • Item
  Особливості фармакокінетики кверцетину при його парентеральному введенні в різних лікарських формах експериментальним тваринам
  (2004) Ярош, О.; Будзіцька, К.; Савцова, З.
  Статтю присвячено визначенню біодоступності кверцетину з різних лікарських форм. Концентрацію як вільного, так і загального кверцетину визначали в динаміці (протягом 60 хв) в сироватці, згустку крові та печінці експериментальних тварин (щурів) після введення 10 мг/кг субстанції кверцетину, гранульованого кверцетину, ліпосомальної форми та препарату корвітину.
 • Item
  Особливості впливу лектинів Bacillus Subtilis 7025 та виготовлених за їхньою допомогою протипухлинних вакцин на органи імунної системи експериментальних тварин
  (2004) Караман, О.; Мельник, Т.; Федосова, Н.; Воєйкова, І.; Савцова, З.
  У статті наведено дані про вплив пектинів В. subtilis 7025, культивованої на різних середовищах, та· вакцин, виготовлених на основі обробки клітин карциноми Льюїс цими пектинами, на первинні та вториннії органи імунної системи експериментальних тварин. Цитотоксичний вплив вакцин порівняно з пектинам був більш однотипний та менш виражений. На відміну від лектинів, різницю у цитотоксичному впливі вакцин залежно від середовища культивування В. subtilis 7025 практично не виявлено. Показано, що одним з механізмів дії досліджуваних вакцин може бути індукція компенсаторної реакції імунної системи у відповідь на лімфотоксичний вплив лектинів.
 • Item
  Комбіноване спектроскопічне і тест-визначення інтегральних показників якості препаратів з антиоксидантною активністю
  (2004) Запорожець, Олександр; Крушинська, О.
  Для оцінки інтегральних показників якості препаратів з антиоксидантною активністю запропоновано методологічні підходи до розробки та застосування тест-систем на основі хелатних комплексів Cu(II) і Fe(IH), адсорбованих на кремнеземних матрицях.
 • Item
  Нові методи фторування питної води
  (2004) Головаш, Е.; Селезньов, Б.; Бурлай, В.; Дучинський, І.; Шевченко, Т.; Головаш, Б.; Сундеєв, В.; Неделін, Ю.; Чечуга, А.
  Розглянуто сучасний досвід фторування води в Україні і за кордонам. Рекомендовано перспективні реагенти та устаткування для фторування води, які з успіхом можна використовувати при водопостачанні населених пунктів якісною водою.
 • Item
  Набухання наповненого високодисперсними кремнеземами 2-гідроксіетилметакрилату
  (2004) Больбух, Ю.
  Досліджено вплив природи поверхні наповнювача на структуроутворення в композиціях на основі 2-гідроксіетилметакрилату, що були синтезовані радикальною полімеризацією, ініційованою акриламідним комплексом нітрату кобальту, або при нагріванні в присутності вихідного та гідридвмісного кремнеземних наповнювачів методом набухання. Структуру матеріалів характеризували шляхом визначення максимального ступеня набухання матеріалів у воді та етанолі, золь- та гель-фракцій, молекулярної маси сегмента між зшивками. Встановлено, що поверхневі кремнієгідридні групи сприяють структуруванню в композиціях, проте їхній вплив має складний характер. Структуроутворення в наповненому полімері визначається силою взаємодії полімер-наповнювач (ковалентні зв'язки та адсорбція компонентів системи).
 • Item
  Піролітичний синтез вуглецевих наноструктур на Ni, Co / MCM-41 каталізаторах
  (2004) Каток, К.; Тьортих, Валентин; Павленко, А.; Бричка, С.; Приходько, Г.
  Досліджено процес газофазного піролітичного відкладення вуглецю на нікель- та кобальтовмісних однорідномезопоруватих МСМ-41 матрицях при розкладі ацетилену. Залежно від умов піролізу спостерігається утворення нанотрубок, нановолокон та аморфних часток вуглецю.
 • Item
  Теоретичне моделювання впливу адсорбції води на стабільність поліморфних форм монооксиду свинцю
  (2004) Гребенюк, Анатолій
  У рамках напівемпіричного методу СУП MO JIKAO МНДП виконано квантово-хімічні розрахунки енергетичних і геометричних характеристик молекулярних моделей кристалів а- та β-форм оксиду свинцю. Показано, що адсорбція молекул води приводить до стабілізації малих частинок сполуки.
 • Item
  Дослідження ефективності запровадження варіативності середньої хімічної освіти
  (2004) Верба, В.; Заладовська, О.; Василенко, С.
  Статтю присвячено дослідженню ефективності запровадження варіативності середньої хімічної освіти, а саме застосуванню різних навчальних програм, викладанню за альтернативними підручниками, використанню в навчальному процесі додаткової літератури, різних засобів навчання та їх вплив на процес здобуття хімічних знань школярами.
 • Item
  Екологія з точки зору медика, або елементи побудови екологічної медицини
  (2004) Замостьян, Віталій
  У статті пропонується нова точка зору на предмет екологічної медицини. Автор спробував розглядати медицину з екоцентричних позицій і свідомий того, що деякі питання статті є дискусійними. Є надія, що ця робота викличе конструктивну дискусію.
 • Item
  Картомоделі парків центральної частини м. Києва як основа оптимізації зелених насаджень
  (2004) Дідух, Яків; Клименко, Ю.; Альошкіна, Уляна
  Визначено характеристики, що застосовувалися для проведення інвентаризації в парках центральної частини м. Києва. До них належать зімкненість, походження, вікова структура, типи екотопів. Ці характеристики лягли в основу створення картомоделей парків за допомогою програми АгсМар 8.0, що значно полегшить прийняття управлінських рішень щодо оптимізації зелених насаджень.