007: Політологія. Соціологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Соціальні проблеми на селі та шляхи їх розв'язання з точки зору сільських жителів: (за матеріалами дослідження в Донецькій області)
  (1999) Іванова, О. Л.
  Стаття містить результати дослідження, проведеного в жовтні 1998 р. в межах спільного українсько-британського проекту підтримки розвитку агробізнесу в Донецькій області. В результаті проведення 32 фокус-груп в 9 селах Старобешевського та Слав'янського районів, було визначено основні соціальні проблеми та потреби жителів досліджених сіл. Серед них було виділено 9 найгостріших проблем: безробіття, транспортне сполучення, організація дозвілля, медичне обслуговування, водопостачання, газопостачання, побутове обслуговування, проблеми з паливом та опаленням, робота шкіл та дошкільних закладів. В статті аналізуються пропозиції селян по вирішенню цих проблем. Надаються рекомендації щодо можливих на місцевому рівні шляхів подолання визначених проблем.
 • Item
  Педагогічна система реалізації поняття "культура мислення"
  (1999) Голубєва, Марія
  В статті подається визначення категорії "культура мислення". Це поняття має історичний характер, складну структуру: рівень формально-логічний та діалектичний. В цій науковій роботі наводяться педагогічні прийоми формування культури мислення студентів.
 • Item
  Чинники виникнення психологічних проблем у волонтерів та шляхи оптимізації їхньої роботи
  (1999) Грига, Ірена; Брижовата, Оксана
  Проведено вивчення психологічних проблем і чинників, які спричиняють останні, у волонтерів, що працюють з "вуличними" дітьми в м. Києві, на основі аналізу результатів трьох фокус-груп. Показано, що психологічні проблеми волонтерів були однаковими для всіх трьох груп. Пред ставлені головні чинники/стресори для кожної групи. Вони можуть служити предікторами стресу і вигорання та повинні братися до уваги при підготовці, підтримці, заохоченні та плануванні діяльності волонтерів. Обговорені шляхи оптимізаціїроботи волонтерів.
 • Item
  Закономірності просоціальної поведінки та проблема прогнозування професійного успіху
  (1999) Копець, Людмила; Гордієнко, Валерій
  У статті розглядається проблема просоціальної поведінки і можливості передбачення професійного успіху особи на основі знання про її просоціальну поведінку. Проведене дослідження показало, що просоціальні диспозиції можуть розглядатись як стабільні детермінанти професійного успіху для багатьох типів професійної діяльності. В роботі даються вказівки на те, як можна оцінити просоціальні диспозиції особистості, вивча ючи подієві групи.
 • Item
  Про механізми формування суб'єктивних оцінок рівня добробуту
  (1999) Патракова, Анжела
  Якщо говорити про суб'єктивні оцінки, то, ма буть, найбільш зна чущою є оцінка людиною свого рівня добробуту — це одна з найважливіших складових соціального самопочуття. Оскільки суспільство, в якому ми живемо, радикально перетворюється і з кожним днем щось змінюється, удосконалюється, то з суб'єктивними оцінками нелегко працювати, вони дуже швидко змінюються, і щоб розуміти, як їх використовувати й інтерпретувати, потрібно знати механізми їх формування. Механізмам формування цих оцінок і присвячена дана стаття. Процес формування самооцінок рівня добробуту уявляється нам таким. Суб'єктивна оцінка різними категоріями населення свого матеріального достатку визна чається відношенням забезпе ченості (реального рівня достатку) до рівня домагання даної категорії населення. Соціальне самопочуття респондентів (як і будь-які інші суб'єктивні оцінки) базується на ре зультатах соціального порівняння. Саме воно забезпечує оцінку індивідуумом своєї соціальної ситуації (задоволеності) і визначає певний рівень його соціальних домагань. Забезпеченість для країни в цілому змінюється дуже повільно, рівень домагань — швидко, тому, на наш погляд, швидкі зміни пов 'язані з рівнем домагань.
 • Item
  Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу
  (1999) Харченко, Наталія
  Поняття "бідність " може використовуватися стосовно широкого спектру соціально-економічних ситуацій; при цьому воно, лишаючись інтуїтивно зрозумілим, втра чає свою визначеність і стає загальною фразою. В статті робиться спроба розглянути сучасні способи міркування про бідність в офіційній, політичній, повсякденній та науковій сферах. Загальні теоретичні аспекти терміна "бідність " супроводжуються прикладами аналізу даних емпіричних досліджень. В центрі уваги головні риси бідності в Україні (диференціація домогосподарств за споживчими витратами, рівень бідності та його динаміка, вразливі групи). Крім того, авторка розглядає стратегії подолання бідності й суб'єктивне сприйняття рівня матеріальної забезпеченості населенням.It is very difficult to get an idea of what poverty in Ukraine is relying on the official data. The attitude towards this problem practically has not changed within the years of independence. And as it has been before there is no such notion as "poverty" in the official terminology, instead such notions are used more often as " the least socially protected strata of population", "low income people", "groups with scanty means". Thus people who are not aware of what is going on here may have an impression that with small exception the majority of people in Ukraine are well protected, secured and have decent incomes. This paper is an attempt to reconfigure our thinking about poverty in contemporary Ukraine. After review semantics of poverty the paper presents the main results of the first representative surveys for assessment of poverty level of people in Ukraine on the basis of international standards, including poverty profile, main coping strategies and subjective estimation of material status.
 • Item
  Особистість та соціально-статусний порядок дорадянської України
  (1999) Оксамитна, Світлана
  Протягом тривалого радянського періоду Україна розглядалася як одна з багатьох республік з типово соціалістичним політичним, економічним та соціальним устроєм. Суттєво відмінні погляди щодо соціального порядку серед українців тривалий час відтворювалися аж до початку нинішнього століття. Підставою для цього слугували численні особливості соціальних відносин між групами у суспільстві, можливості та обмеження досягнення соціальних статусів, права і місце жінок у сім'ї та громадському житті. Використовуючи переважно дорадянські джерела, авторка намагається показати деякі особливості соціально-статусного порядку серед українців.
 • Item
  Поняття бюрократії в творчості М. Вебера
  (1999) Вергун, Ольга
  У статті проаналізовано питання управління в державних організаціях, зокрема розглянуто веберівську теорію бюрократії. М. Вебер приділяв увагу формуванню та функціонуванню політичної еліти, при цьому позбавляючи народ від державного управління. М. Вебер пропонує спеціально навчати бюрократа, щоб він міг працювати, не оглядаючись на інших, суворо дотримуючись лише формальних та раціональних правил. Бюрократія, згідно з М. Вебером, технічно —найчисті ший тип легального панування. Проте, будь-яке суспільство не може бути лише бюрократичним, тому що на горі піраміди сидять монархи, президенти або ліберали. Вся повсякденна робота ле жить на плечах бюрократів, тих, для кого "політика є професією".
 • Item
  International aid and possibilities of combining social and democratic issues in NGO activity in Belarus
  (1999) Haran, Oleksii
  The article provides analyses of the international aid to Belarus in social sphere, including to social services NGOs. The author discusses the question of involving Belarusian population into the building of civil society through "non-politicized" social issues, thus strengthening potentially the prospects for democracy in Belarus. It is stressed that international foundations should have "human faces": it is important to make their help visible to common people. At the same time, "non-politicized" social sphere could not become the only focus of donors' activity. It is important to support combination of social and democratic issues in NGO sector as well as the activity of the structures directly attacked by the authorities (trade unions, human rights organizations, independent mass media).
 • Item
  Current Attemps to Reform the Machinery of the State in Ukraine
  (1999) Yakushik, Valentin
  The article "Current Attempts to Reform the Machinery of the State in Ukraine" written by Professor Valentin Yakushik, Director of the UKMA Centre for Social and Political Research, deals with the issues of peculiarities of the present stage in the evolution of the State apparatus in Ukraine, and in particular legal regulation of the State (Civil) Service. The prevailing theoretical and practical approaches towards the administrative reform and the forms and methods of using international experience in the sphere of Civil Service reform are analysed.