Про механізми формування суб'єктивних оцінок рівня добробуту

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Патракова, Анжела
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Якщо говорити про суб'єктивні оцінки, то, ма буть, найбільш зна чущою є оцінка людиною свого рівня добробуту — це одна з найважливіших складових соціального самопочуття. Оскільки суспільство, в якому ми живемо, радикально перетворюється і з кожним днем щось змінюється, удосконалюється, то з суб'єктивними оцінками нелегко працювати, вони дуже швидко змінюються, і щоб розуміти, як їх використовувати й інтерпретувати, потрібно знати механізми їх формування. Механізмам формування цих оцінок і присвячена дана стаття. Процес формування самооцінок рівня добробуту уявляється нам таким. Суб'єктивна оцінка різними категоріями населення свого матеріального достатку визна чається відношенням забезпе ченості (реального рівня достатку) до рівня домагання даної категорії населення. Соціальне самопочуття респондентів (як і будь-які інші суб'єктивні оцінки) базується на ре зультатах соціального порівняння. Саме воно забезпечує оцінку індивідуумом своєї соціальної ситуації (задоволеності) і визначає певний рівень його соціальних домагань. Забезпеченість для країни в цілому змінюється дуже повільно, рівень домагань — швидко, тому, на наш погляд, швидкі зміни пов 'язані з рівнем домагань.
Description
For us, the process of formation of self-assessments of well-being level seems to be as follows. The subjective assessment of their material well-being by various groups of population is determined by the ratio between the real well-being and the level of claims in the respective group of population. The social self-perception, as well as every other subjective assessment, is based upon the results of a social comparison. It is this comparison that provides the assessment by an individual of his/her social situation (the degree of satisfaction), and sets a certain level of his/her social claims. The pace of changes in the material wellbeing of the country at large is very slow, while the level of claims is very fast changing, so, in our opinion, fast changes in the assessments are related to the level of claims. Stated below are the empirical data we obtained, which confirm this hypothesis.
Keywords
добробут, рівень, оцінка, механізм формування
Citation
Патракова А. Про механізми формування суб'єктивних оцінок рівня добробуту / А. Патракова // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 7 : Політологія. Соціологія. - С. 50-57.