020: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Вплив температури активного середовища на міжмодові інтервали газового лазера
  (2002) Конончук, Георгій; Стукаленко, В.; Терентьєва, Юлія
  Вивчено вплив спектральних параметрів активного середовища (АС) на стійкість зв'язку м іж частотами випромінювання лазера та міжмодового биття (ЧМБ). Система стабілізації оптичних частот, налаштована на незмінність ЧМБ, чутлива до змін температури АС. Випадкові варіації температури перебудовують резонатор через доплерівське розширення спектрального переходу і пов 'язану з ни.м дисперсію АС, що у випадку Не-Ые лазера обмежує стабільність оптичної частоти величиною 10 9 К 1. Розрахунок ЧМ Б виконаний на основі класичної теорії дисперсії і добре корелює з експериментом.
 • Item
  Моделювання руйнування неоднорідних систем із ресилінгом
  (2002) Мельник, Руслан; Лебовка, М.; Купчик, М.; Паховчишин, С.
  Вивчено особливості еволюції ступеня руйнування для комп 'ютерних моделей електричного пробою (перехід провідник-надпровідник ПН) і механічного руйнування (перехід провідник-діелектрик ПД) при наявності ресилінгу зв 'язків та дифузійного перемішування. Для моделі ПН спостерігались періодичні зміни ступеня руйнування і просторових картин пробою, з часом дифузійне перемішування призводило до незначного збільшення середнього ступеня руйнування. Для моделі ПД спостерігалось початкове збільшення, а потім зменшення ступеня руйнування і розділення системи на ряд стабільних перколя- ційних смуг руйнування, що пояснюється протилежною дією ресилінгу і дифузійного перемішування. Обговорюються можливі пояснення періодичної поведінки реологічних властивостей концентрованих суспензій.
 • Item
  Спрощена модель селективного фільтру калієвого іонного каналу, що базується на структурних даних
  (2002) Єсилевський, С.; Харк'янен, В.
  Recent x-ray structures of bacterial Kcsa K+ channel revolutionized the ion channel science. A widely used theoretical model, based on the conception of discrete binding sites in the channel, appears to be inconsistent with the structural data. We developed a model of multiply occupied Kcsa-like selectivity filter based on the best available data. The model explicitly considers ion-ion interactions. Parameters of the ion-ion interactions, such as shielding constant, are determined. The model correctly describes barrierless knock-on conduction in the filter and allows to study the influence of the large-scale filter motions on its properties. It is shown that the concerted motion of multiple ions in the filter may be described as a motion of single "quasi-ion " in the effective energy profile which is easily calculated numerically.
 • Item
  Точні аналітичні обчислення термодинамічних характеристик двох зв'язаних ланцюгів Ізинга
  (2002) Шерстенников, Ю.; Даниленко, В.
  Виконано аналітичне підсумовування за набором спінових змінних статистичної суми двох зв 'язаних ланцюгів Ізинга. При цьому врахована міжатомна (міжвузольна) взаємодія тільки для найближчих сусідів. Обраховано тепчоємність системи для ланцюгів з вільними кінцями.
 • Item
  Великомасштабні крайові збудження нестисливої зарядженої рідини в магнітному полі
  (2002) Голод, Петро; Голод, Т.; Лутчин, Р.
  У статті зроблено огляд основних підходів у дослідженнях сильно скорельованої двовимірної електронної системи, яка, перебуваючи в сильному магнітному полі, має властивості нестисливої зарядженої рідини, а її квантові властивостіпроявляються на макроскопічному рівні у дробовому квантовому ефекті Холла. Особливу увагу приділено динаміці крайових збуджень нестисливої рідини. Проаналізовано розклади за параметром кулонівської нелокальності в інтегральних виразах для нормальної складової швидкості на контурі, що охоплює рідину, та отримано інтегровані рівняння з вищими похідними для локальної кривизни контуру.
 • Item
  Релятивістичні теорії фоккерівського типу та феноменологічний опис гравітаційної взаємодії
  (2002) Опанасюк, Юрій
  У статті обговорюється застосування релятивістичних теорій прямої взаємодії фоккерівського типу до подальшої побудови феноменологічного формулювання гравітаційної взаємодії, необхідного для верифікації та аналізу застосувань загальної теорії відносності та інших теорій тяжіння до астрофізичних спостережень. Пропонується заміна незастосовних до проблем релятивізму фізичних моделей більш реалістичними. Обговорюється схема експериментальної перевірки релятивістичного тяжіння при великих швидкостях.
 • Item
  Graph Laplacians and Fourier Transforms on Boolean Domains
  (2002) Soma, T.; Ustimenko, V.
  Проблема власних значень Лапласіана графа на графі Хемінга ототожнюється з проблемою мод вібрації на континуумі. Показано, що власні вектори матриці Лапласіана графа утворюють базис функцій для перетворення Фур'є булеанової області.
 • Item
  Апроксимація гладких розв'язків операторно-диференціальних рівнянь
  (2002) Кашпіровський, Олексій
  Approximations of smoothes solutions of homogeneous and non-homogeneous operator - differential equations and estimations of approximation accuracy are obtained.
 • Item
  Математичне моделювання задач нерівноважного тепломасопереносу
  (2002) Лаврик, Володимир; Булавацький, Володимир
  Одержано розв'язки крайових задач теорії нерівноважної теплопровідності для однорідних і кусковооднорідних середовищ.
 • Item
  Афінна група як підгрупа групи бірегулярних автоморфізмів афінного простору
  (2002) Боднарчук, Юрій
  A compositions of elementary polynomial transformations with linear ones form an important class of invertible polynomial maps which is called tame ones . It is shown that every non-linear triangular polynomial transformation of the n— dimensional affine space (n > 2) with the affine subgroup generates all group of tame transformations. On the other hand the group of triangular transformation together with some affine ones generates the groups, which could be considered as nonlinear analogies of parabolic subgroups.
 • Item
  Славетний син України математик Михайло Остроградський
  (2002) Сита, Г.
  The short essay about life and scientific work of XIX century famous mathematician Mykhailo Ostrograclski is proposed.