178: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Дуальна пара власних значень сингулярно несиметрично рангу один збурених операторів
  (2016) Вдовенко, Тетяна
  Розглядається задача на власнi значення сингулярного несамоспряженого збурення рангу один самоспряженого оператора A несиметричним потенцiалом (δ1 6= δ2) у виглядi A˜ = A+αh·, δ1iδ2. Надається конструтивний опис оператора вигляду A˜, що має двi новi точки точкового спектра у випадку слабо сингулярного збурення.
 • Item
  Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу
  (2016) Дрінь, Cвітлана; Іщук, Вікторія; Щестюк, Наталія
  Дослiджено використання послiдовностей детермiнованого хаосу в фiнансово-економiчному моделюваннi. Запропоновано модель класу ARIMA з замiною її стохастичної складової на хаотичну у виглядi однiєї iз послiдовностей динамiчного хаосу. Застосовано запропоновану модель до моделювання руху ризикованих активiв та до процесу надходження валових iнвестицiй.
 • Item
  Пряма спектральна задача з блочними матрицями типу Якобі, що відповідають сильній двовимірній проблемі моментів
  (2016) Дудкін, Микола; Козак, Валентина
  Дослiдження симетричних матриць типу Якобi, що вiдповiдають сильнiй двовимiрнiй дiйснiй проблемi моментiв, започаткованi в, доповненi задачею про вiдновлення мiри за матрицями, полiномами другого роду та аналогом функцiї Вейля.
 • Item
  Напівгрупи Рісса над циклічною групою простого порядку скінченного зображувального типу
  (2016) Дяченко, Сергій
  У цiй статтi ми розглядаємо напiвгрупи Рiсса над циклiчною групою, порядок якої є простим числом p, та описуємо напiвгрупи скiнченного зображувального типу у модулярному випадку, тобто, коли характеристика основного поля рiвна p.
 • Item
  До моделювання системи прийняття рішення
  (2016) Михалевич, Вадим
  Показано, що, моделюючи систему прийняття рiшення, можна, не зменшуючи загальностi, обмежитись параметричними ситуацiями у випадку, коли стан ситуацiї пiдкорюється невизначеностi, що описується статистичною закономiрнiстю (на вiдмiну вiд ситуацiї, коли стан задається стохастичним розподiлом, що призводить до звуження класу систем прийняття рiшення).
 • Item
  Про деякі застосування теорії керування марковськими полями спеціальної структури
  (2016) Чорней, Руслан
  У роботi розглядаються деякi застосування теорiї керованих марковських полiв, заданих на деякому скiнченному неорiєнтованому графi. Граф описує систему "сусiдської залежностi", еволюцiя випадкового процесу описується через локальну i синхронну змiну станiв вершин графу, що залежать вiд рiшень, що приймаються в них. Наведено приклад застосування теорiї до NK-автоматiв Кауффмана та керування лiсовим господарством задля зменшення збиткiв вiд пошкодження вiтром.
 • Item
  Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсіяння для потенціалу Reid93 за методом фазових функцій
  (2016) Жаба, Віктор
  Для обрахунку фаз одноканального нуклон-нуклонного розсiяння розглянуто вiдомий метод фазових функцiй. За допомогою методу фазових функцiй чисельно отримано фазовi зсуви нуклон-нуклонного розсiяння: nn (1S0-, 3P0-, 3P1-, 1D2-, 3F3-станiв), pp (1S0-, 3P0-, 3P1-, 1D2-станiв) i np (1S0-, 1P1-, 3P0-, 3P1-, 1D2-, 3D2-станiв). Розрахунки проведено для сучасного реалiстичного нуклон-нуклонного потенцiалу Reid93. Чисельно розрахованi фазовi зсуви добре узгоджуються з результатами, отриманими iншими методами. За розрахованими фазовими зсувами обчислено повний перерiз i парцiальну амплiтуду розсiяння, значення яких мало вiдрiзняються вiд величин, отриманих за вiдомими фазами в iнших роботах.
 • Item
  Розширення функціональних можливостей рідинного флуорометра
  (2016) Ісаєва, Оксана; Гулє, Євген; Рудько, Галина
  Проведено модифiкацiю рiдинного спектрофлуорофотометра з метою використання його для дослiдження твердотiльних зразкiв. Виявлено можливi артефакти, якi з’являються в спектрах за рахунок розсiяння збуджуючого свiтла на шорстких та вiдбиваючих поверхнях твердих тiл. Проведено систематизацiю артефактiв.