061: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Some peculiarities of electronic excitation energy structure of the biologic polynucleotides and processes of triplet excitation trapping
  (2007) Yashchuk, V.; Kudrya, V.; Levchenko, S.; Yevtushenko, N.
  У даній статті розглянуто та проаналізовано деякі особливості перенесення енергії електронного збудження в ДНК та РНК. Дослідження спектрів поглинання та фосфоресценції ДНК та модельних сполук засвідчило, що саме АТ послідовності є основними пастками для триплетних збуджень в природні ДНК, а також саме вони визначають природу її фосфоресценції. Отримані дані підтверджують, що ієрархія електронних рівнів базових груп ДНК не лише не є випадковою, а й сприяє перенесенню енергії електронного збудження до фотостабільних центрів у ДНК, що в свою чергу забезпечує механізм самозахисту ДНК щодо згубної дії УФ випромінювання. Із спектрів поглинання та флюоресценції РНК і рибонуклеотидів визначено положення перших збуджених синглетних рівнів базових груп РНК (на перетині короткохвильового краю спектра флюоресценції та довгохвильового краю спектра поглинання). Положення перших збуджених триплетних рівнів було визначено використанням положення короткохвильового краю спектрів фосфоресценції. Показано, що основними пастками для триплетних збуджень в РНК є аденозинові групи та центри невідомої природи.
 • Item
  The non-regular 2-groups satisfying the condition: each cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection wiyh it
  (2007) Pylyavska, Olha; Shatohina, Ju.
  Y. Berkovich formulated the following problem: «Suppose that p-group (! satisfies the following condition: if C is a cyclic subgroup o f G then either ('< Z(G) or C n Z (C ) = {l}. Classify all such groups.» The authors have proved that each regular p-group satisfies this condition if and only if it is either abelian or a group o f exponent p. Here we regard the non-regular 2-groups. Some necessary conditions for non-abe/ian 2-group in which every cyclic subgroup is contained in the center or has a trivial intersection with it are pointed. The minima! example o f non-regular 2-group with 2 generators satisfying this condition is constructed.
 • Item
  Time analysis of the nuclear resonance scaterring of neutrons
  (2007) Prokopets, Hennadii
  Розсіяння резонансних нейтронів ядрами розглядається з точки зору еволюції у часі. Розраховано щільність імовірності часу затримки у даному процесі. З цією метою було розвинуто процедуру розрахунків, що враховує статистику резонансів і базується на експериментальних значеннях середніх міжрезонансних відстаней і середніх ширин резонансів. Як типовий приклад розглянуто випадок, коли мішенню є ядра ізотопу 58Ni. Для розсіяння назад було оцінено середні часові параметри проміжної ядерної системи. Дискутується вплив статистичних припущень на результат часових розрахунків. Показано, що ефект неповного врівноваження проміжної ядерної системи залежить від цих статистичних припущень.
 • Item
  До класифікації задач рішень
  (2007) Михалевич, Вадим
  To classify decision problems on the deterministic problems and problems with the uncertainty this paper provides a criterion of the uncertainty existence.
 • Item
  Математичне моделювання одновимірної задачі фільтраційної консолідації з урахуванням термоповзучості скелета ґрунту
  (2007) Лаврик, Володимир; Власюк, Анатолій.; Мартинюк, Петро.; Герасимчук, В’ячеслав.
  Побудовано математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням впливу теплопереносу та термоповзучості скелета грунту. Числовий разе’язок відповідної одновимірної крайової задачі знайдено методом скінченних різниць. Проведено ряд числових експериментів.
 • Item
  Використання методу спекл-інтерферометрії з побудовою фазового портрета до вивчення дифузних об’єктів
  (2007) Комаревська, Таісія
  У статті розглянуто метод спекл-інтерферометрії з використанням несучих смуг та побудовою фазового портрета об’єкта. Використання цього методу дозволяє реєструвати стан поверхні об’єкта, візуалізувати локалізацію внутрішніх напружень та оцінювати величину зміщень при деформації. У поєднанні з цифровими засобами реєстрації та комп’ютерною обробкою отриманих спекл-інтерферограм даний метод дозволяє розробити сучасні методи неруйнуючого безконтактного контролю якості поверхонь в режимі реального часу. Аналіз отриманих результатів дозволив запровадити критерії якості поверхні у вигляді стандартного відхилення та рангу, за допомогою яких можна оцінити дефектність та робочий ресурс досліджуваного об’єкта.
 • Item
  Структурні зміни макромолекул фотосинтетичних реакційних центрів RB Spharoides
  (2007) Комаревська, Таісія; Кшнякіна, Світлана; Заболотний, Михайло
  У роботі за допомогою методу голографічної інтерферометри з використанням фототермопластичних реєструючих середовищ досліджувалися плівки фотосинтетичних реакційних центрів (РЦ) RB Spharoides. Плівки були отримані шляхом природного сушіння водних розчинів РЦ при температурі 4 °С, їх товщина становила 0.3 0.5 мм. Встановлено, що при освітленні плівок РЦ відбувається зменшення контрасту інтерференційних смуг без зміни їх положення. Швидкість зменшення контрасту інтерференційних смуг збільшується зі збільшенням інтенсивності освітлення плівок. Зроблено припущення, що цей ефект може бути обумовлений утворенням у плівці кластерів, що мають розміри порядку довжини хвилі. Цей ефект може бути викликаний зміною взаємодії між білково-пігментними комплексами РЦ у результаті фотоіндукованих структурних перебудов у комплексі РЦ.
 • Item
  Про локальні апроксимації обмежених розв’язків нескінченних систем різницевих рівнянь
  (2007) Кашпіровський, Олексій; Semeniv, Oleh; Яценко, Віталій
  Для обмежених розв’язків нескінченних систем різницевих рівнянь одержані локальні асимптотичні формули наближень, які є аналогом локальних сплайнів мінімального дефекту. Такі наближення можуть бути використані при разв'язанні прикладних задач, в в яких виникають різницеві рівняння.
 • Item
  Великомасштабні збурення багатокомпонентного параметра порядку в плоских магнетиках зі спіном
  (2007) Голод, Петро; Кутній, Сергій; Приходченко, Анжела.
  Обговорюється модель магнетика зі спіном s = I, у якій окрім гайзенбергової обмінної взаємодії враховано також біквадратний обмін. В плоскому випадку у довгохвильовому наближенні знайдено топологічно стійкі збурення багатокомпонентного параметра порядку, які можуть спонтанно виникати і бути причиною руйнування квадрупольного впорядкування.
 • Item
  Теорія Ґалуа в монографічному викладі професора В. П. Єрмакова "Алгебраїчні рівняння, що розв’язуються в радикалах"
  (2007) Безущак, Оксана; Рябухо, Олена; Сущанський, В.
  Проведено аналіз однієї з перших публікацій з теорії Ґалуа на теренах України – мемуарів професора Київського університету св. Володимира Василя Єрмакова про розв’язування алгебраїчних рівнянь у радикалах та порівняльний аналіз з іншими тогочасними працями відомих математиків, присвяченими теорії Ґалуа.