Кафедра кримінального та кримінального процесуального права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 281
 • Item
  Каузальність і кримінальний закон в аспекті правового прагматизму : монографія
  (Паливода А. В., 2023) Музика, Анатолій; Багіров, Сергій
  У монографії висвітлено науковий дискурс щодо включення положень про причинний зв’язок до Кримінального кодексу України. Під час реформування кримінального законодавства часто виникають дискусійні питання про те, яким положенням кримінального права місце в Кодексі, а які мають лишитися у відповідній теорії. На думку авторів видання, до таких спірних ініціатив належить рішення спеціалістів Робочої групи з питань розвитку кримінального права щодо формулювання норм про причинний зв’язок у проекті КК України. У монографії вивчено наукові позиції представників дорадянської, радянської і сучасної теорії кримінального права, які досліджували питання про доцільність включення норм про причинний зв’язок до Загальної частини кримінального кодексу. Вперше у вітчизняній науці кримінального права здійснено переклад з англійської, іспанської й італійської мов статей кримінальних кодексів окремих європейських держав і всіх штатів США, в яких теоретичні положення про каузальність набули нормативного характеру; проведено їх порівняльно-правове дослідження. Критично оцінено зміст таких статей та їх практичну користь із застосуванням прагматичного підходу. На цьому методологічному інструментарії затримана спеціальна увага. Акцентовано, що правовий прагматизм слугує "згортанню" уваги на злободенних практичних проблемах і, відповідно, надає можливість визначити власне сьогоднішні реальні шляхи їх розв’язання. Автори сподіваються, що видання може стати в пригоді розробникам проекту КК України, народним депутатам України, науковим і науково-педагогічним працівникам, юристам-практикам, здобувачам наукового ступеня і студентам юридичних факультетів.
 • Item
  Щодо практики протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
  (Гельветика, 2022) Хавронюк, Микола
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення", 8 липня 2022 року.
 • Item
  Злочини російських військових в Україні: встановлення юридичних фактів як складова перехідного правосуддя
  (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022) Азаров, Денис; Венгер, Володимир
  Матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції "Українська кримінальна юстиція в умовах війни", 9-11 червня 2022 року. У цій публікації ми пропонуємо на суд читачів виклад концептуальних основ запровадження специфічного механізму перехідного правосуддя, який полягатиме у судовій фіксації юридичних фактів вчинення російськими військовими злочинів у ході війни проти України.
 • Item
  Provision of the right to non-interference into privacy during muster process with theparticipation of doctor (forensic expert)
  (2021) Deshko, Lyudmila; Udovenko, Zhanna; Bulycheva, Natalia; Galagan, Volodymyr; Bulychev, A.
  The article focuses on the fact that the right to non-interference in privacy is one of the guarantees for the realization of the right to health protection. It is emphasized that the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus has actualized in the democratic countries of the world the question of the permissible limits of state intervention in it, as well as the issue of ensuring during muster process involving a doctor. The purpose of the article is to investigate the concept of the right to noninterference in privacy and the problems of ensuring it, development of proposals to improve the legislation of Ukraine. The methodological ground of the study is based on general and specific methods of scientific knowledge (formal-logical method, comparative-legal, structural-logical). The empirical base of the study is international documents, decisions of the ECHR in medical and legal cases, current legal acts of Ukraine, governing this sphere of legal relations, and assessment of Ukrainian and foreign experts. As a result of the study it was argued that the restriction of the right to noninterference in privacy and subjective legal rights, which are its structural elements, is possible only in such a way that is guaranteed by law, and solely to achieve the goal of protecting the state, society and individual citizens. Based on the analysis of the practice of the ECHR in medical and legal cases, it was found that namely the involvement of a forensic expert or doctor helps to identify and record traces of a criminal offence, special signs, and that these persons can indicate to authorized officials, conducting muster process, the nature of the actions that pose a threat to the health of the person, who is to be mustered and which are prohibited by law, thereby determining the limits of admissibility of intervention. Proposals for amendments and supplements to the Criminal Procedure Code of Ukraine. The conclusions of the article acknowledges that the issues of the right to noninterference in private life, guarantees of the realization of the right to protection of health, and ensuring the right to non-interference in private life during muster process with the participation of doctor should continue a comprehensive investigation to ensure their effective implementation.
 • Item
  Мета покарання за необережні злочини як актуальний напрям наукових досліджень
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Багіров, Сергій
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку", м. Київ, 10 грудня 2021 р.
 • Item
  Про систему загальних засад звільнення від покарання
  (Evropský politický a právní diskurz, 2022) Горох, Олексій; Коломієць, Сергій
  Although the guidelines of release from punishment are required by law enforcement practice, they are not sufficiently developed in the Criminal Code of Ukraine and in legal doctrine. The purpose of the article is the doctrinal formulation of the system of guidelines of release from punishment. With the use of dialectical, systemic and hermeneutic scientific methods, the authors of the article formulated the definition of the concept of "system of guidelines of release from punishment" and, taking into account the characteristics of criminal law system objects, developed a scientifically based system of guidelines of release from punishment. It is proposed to define the system of guidelines of release from punishment in the legislation through general, group and special rules of release from punishment. It is substantiated that the general (universal) rules of the guidelines of release from punishment should apply to all types of release from punishment without exception. Such rules should become rules on taking into account: 1) the goal of release from punishment (ensuring justice); 2) legality in release from punishment; 3) provisions of the General part of the Criminal Code of Ukraine; 4) prohibitions on release from punishment of persons who have committed certain crimes. It is argued that the group rules of the guidelines of release from punishment should apply to the types of release from punishment combined into groups: 1) release from punishment in connection with the expiration of the statute of limitations for the realization of criminal responsibility (Part 5 of Article 74, Article 80 of the Criminal Code of Ukraine ); 2) release from punishment due to the impracticality of the person actually serving the punishment (Articles 75, 79 of the Criminal Code of Ukraine); 3) release from punishment in connection with the correction of a convicted person (Articles 81, 82 of the Criminal Code of Ukraine); 4) exemption from punishment in connection with the state of health of the convicted person (Part 1 of Article 83, Article 84 of the Criminal Code of Ukraine). It has been proven that, taking into account the general and group rules of release from punishment, the courts should apply special rules of release from punishment for minors, in the case of a combination of crimes or sentences, on the basis of an agreement on reconciliation or admission of guilt.
 • Item
  Геноцид українського народу у 2022 році: логіка правової аргументації
  (Право, 2022) Азаров, Денис
  Матеріали доповіді учасника міжнародної наукової конференції "Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні", м. Харків, 5 травня 2022 року.
 • Item
  Інститут пробації за проєктом нового Кримінального кодексу України
  (2022) Горох, Олексій
  Поява в законодавстві нових кримінально-правових інститутів потребує наукового обґрунтування. Мета статті полягає у визначенні авторського бачення моделі інституту пробації в проєкті нового Кримінального кодексу України. Для досягнення поставленої мети з використанням історико-правового, компаративістського, діалектичного, системного, герменевтичного та інших методів проаналізовано міжнародні стандарти поводження з правопорушниками, національне та іноземне законодавство, доктринальні положення, висвітлено сформульовані пропозиції до проєкту нового Кримінального кодексу України. За результатами проведеного дослідження науково обґрунтовано положення правового інституту пробації в проєкті нового КК. Наведено міркування, якими керувалася робоча група з питань розробки нового кримінального законодавства, формулюючи нові законодавчі положення. Обґрунтовано визначення поняття пробації та засобів пробації, окреслено осіб, до яких застосовується пробація. Наведено аргументи щодо доцільності закріплення загальних засад пробації та правил скасування, зміни або доповнення засобів пробації. Визначено тривалість пробації щодо різних осіб, а також правові наслідки пробації.
 • Item
  Observance of the rule of law in release from punishment
  (2022) Gorokh, Oleksiy
  The principle of the rule of law is one of the comprehensive principles of law, which means it is in particular found in the field of criminal law. The specifics of the rule of law in this field is that it shapes the systems of principles of different criminal law institutes (in particular, the institute of criminal offence, the institute of punishment, the institute of the release from punishment). It should be admitted that the institute of the release from punishment has not been given sufficient attention in the research papers. The paper defines principles of the institute of the release from punishment based on the principle of the rule of law. The research is focused on the analysis of the observance of the rule of law in law-making and law enforcement in regards of the core elements of the rule of law within the release from punishment. The case study of law-making and court decisions of different countries demonstrated the aspects that do not ensure: the access to law of the convicted and the victim when the release from punishment is considered; legal uncertainty in formulating legal acts about parole; human rights for those on parole for life-sentenced prisoners; the rights of victims when the release from punishment with probation is applied, in case of amnesty or severe disease. The result of the research is the basic ‘checklist’ for law-makers and law enforcers to observe the rule of law applying the release from punishment.
 • Item
  Дисциплінарна відповідальність суддів: стандарти, підстави і процедури : практичний посібник
  (2021) Бойко, Андрій
  Метою цього посібника є висвітлення прикладних проблем дисциплінарної відповідальності суддів в Україні. Розглядаються питання, що охоплюють міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності суддів,стадії дисциплінарного провадження та звернення до виконання рішень дисциплінарних органів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України. Посібник також містить коментар до кожної з підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Значна увага приділяється правовому аналізу обґрунтованості рішень дисциплінарних органів та дотримання єдності дисциплінарної практики у діяльності Вищої ради правосуддя. У посібнику звертається увага на роль та особливості діяльності дисциплінарних інспекторів. У додатках подані зразки процедурних документів, що ухвалюються дисциплінарними органами Вищої ради правосуддя на різних стадіях дисциплінарного провадження. Посібник стане корисним джерелом інформації та ресурсом для членів дисциплінарних органів, дисциплінарних інспекторів, суддів, адвокатів, а також для інших юристів-практиків, які цікавляться питаннями дисциплінарної відповідальності суддів.
 • Item
  Врахування психологічного змісту необережності у державній політиці щодо запобігання злочинам проти безпеки дорожнього руху
  (2021) Багіров, Сергій
  Тези доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика", м. Харків, 5 листопада 2021 р.
 • Item
  Випадковий необережний злочинець: історія провідної тези наукового поняття
  (2021) Багіров, Сергій
  Тези доповіді учасника науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора Тетяни Андріївни Денисової "Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та новації", м. Харків, 16 квітня 2021 р.
 • Item
  Необґрунтоване врахування судом обставин, які обтяжують покарання за необережні злочини
  (2021) Багіров, Сергій
  У науковій статті доводиться, що характер наслідків і ознаки потерпілих осіб під час вчинення необережного злочину більшою мірою детерміновані ситуативними чинниками – місцем, часом і обстановкою вчинення злочину – аніж волею суб’єкта злочину. У необережних злочинах спостерігається певна диспропорція між психічним ставленням суб’єкта до свого діяння і наслідками необережної поведінки. З огляду на це, безумовне і "автоматичне" врахування судами деяких обставин, які обтяжують покарання, під час його індивідуалізації для суб’єкта необережного злочину сприймається як теоретично необґрунтоване.
 • Item
  Гарантії забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя під час апеляційного і касаційного провадження
  (2021) Галаган, Володимир; Удовенко, Жанна
  Стаття присвячена дослідженню питань подання апеляційних та касаційних скарг і матеріалів, що додаються до них, під час підготовки та здійснення судового розгляду на стадіях апеляційного та касаційного провадження. Особливістю використання цих матеріалів є те, що в них можуть бути відомості конфіденційного характеру, що належать до обставин особистого і сімейного життя та не підлягають розголошенню. Застереження щодо їх використання наразі в законодавстві не визначені, у зв’язку з чим запропоновано та обґрунтовано низку змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України.
 • Item
  Декриміналізація і нові способи запобігання кримінальним правопорушенням – вимоги часу
  (2021) Хавронюк, Микола
  У статті аналізуються статистичні дані судової влади України та Офісу Генерального прокурора за 2015 і 2020 роки, в їх порівнянні, з метою отримати відповіді на питання: які кримінальні правопорушення у ці два роки найчастіше обліковувалися; за якими кримінальними правопорушеннями провадження найчастіше направлялися до суду; за які кримінальні правопорушення найбільше засуджено осіб; які основні та додаткові покарання найчастіше застосовувалися судами України; наскільки тенденції стану і динаміки злочинності та караності в України відповідають аналогічним тенденціям в інших державах Європи. Результатом дослідження є виявлення деяких фактів і тенденцій, які стосуються, зокрема, надмірної криміналізації діянь і консервативності державної реакції на кримінальні правопорушення. Ці результати мають враховуватися урядом під час розробки державних програм протидії злочинності і проєктів змін до кримінального законодавства.
 • Item
  Бандитизм [електронний ресурс]
  (2021) Хавронюк, Микола
  Стаття розміщена у Великій українській енциклопедії (Київ, 2021).
 • Item
  Попередня перевірка первинної інформації (дослідча перевірка): доцільність її виокремлення як стадії кримінального провадження
  (2021) Шкелебей, Вікторія; Яцик, Тетяна
  У статті досліджено питання доцільності законодавчого закріплення попередньої перевірки первинної інформації (дослідчої перевірки). Визначено завдання дослідчої перевірки. Запропоновано строки дослідчої перевірки для кримінальних проступків та кримінальних злочинів. Обґрунтовано значення дослідчої перевірки в практичній діяльності. Підтверджено доцільність закріплення постанови слідчого, дізнавача, прокурора про відкриття кримінального провадження, постанови про відсутність підстав відкриття кримінального провадження як результату проведення дослідчої перевірки. Доведено необхідність законодавчого закріплення можливості оскарження постанови слідчого, дізнавача, прокурора про відкриття кримінального провадження, постанови про відсутність підстав відкриття кримінального провадження.
 • Item
  Judicial control as a guarantee of non-interference in private life during the pre-trial investigation: An observation under the European Court of Human Rights
  (2021) Galagan, Volodymyr; Ablamskyi, Serhii; Udovenko, Zhanna; Ablamska, Victoria
  The article is devoted to the topical issue of judicial control over non-interference in the private (personal and family) life of participants in criminal proceedings. The study was conducted in the context of the analysis of the practice of the European Court of Human Rights, the legal positions of which should be consistently applied in criminal proceedings; evidence of this are the legal requirements on this issue. The notion and concept of judicial control is a necessity component that helps to guarantee the respect of human dignity and integrity. It is a common and established principle that, during the pre-trial process, it is the position of those ensuring justice in making sure that the life of people is respected and safeguarded. It is noted that in accordance with the national legislation of Ukraine, judicial control is a separate function of the court’s activities at the stage of pre-trial investigation, directly carried out by the investigating judge. The situation will become precarious and detrimental when the private life of people is not respected to the fullest. Therefore, it is the responsibility of those ensuring public order during the pre-trial investigation phase to ensure the respect of the private life of the presumed suspect for the proper implementation of the justice process. In ensuring this right, it is established that the empirical and analytical methods of research are necessary, in order to show the effective role played by the European Court of Human Rights in respecting the right to private life during the interrogative phase of inquiry. From the findings, it is seen that, though the Court has played a prominent and pertinent role in the respect of private life, the suspect continues experiencing difficulties when his/her private life is at stake, and it always affects the extent of the justice system.
 • Item
  Resilience in the Context of the Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement
  (2021) Petrov, Roman; Holovko-Havrysheva, Oksana
  This article examines the extent of the practice of resilience in the process of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement (AA). Also, it analyses the main legislative and institutional tools promoting resilience of Ukraine’s market integration with the EU. Two cases are considered in this study. The first case is the launch of negotiations on the EU-Ukraine Agreement on Conformity and Acceptance of Industrial Products (ACAA). The second case is an EU-Ukraine Trade Dispute on Export Woods Ban. In both cases the EU institutions and Ukraine display a high degree of flexibility to pursue a policy of resilience to achieve a high degree of EU Internal Market rapprochement. In the case of Ukraine, the institutional mechanism of the EU-Ukraine AA remains unused as a forum to discuss effectively and to find solutions for impeding problems in the bilateral cooperation agenda. Therefore, a coherent, transparent, and effective institutional cooperation framework in the bilateral EU- Ukraine relations is still needed.
 • Item
  Поки робота над проєктом Кодексу триває, чекаємо пропозицій, а не обурення (відповідь Б. Розовському)
  (2021) Хавронюк, Микола
  1 квітня 2021 р. в газеті "Голос України" опублікована стаття завідувача кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля професора Бориса Розовського "Кримінальному кодексу слід надати нагадування: "Багато розстріляних були посмертно реабілітовані!".