126: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Непружне розсіяння електронів на системі диполь-провідна нанокулька
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Голіней, Ігор; Оникiєнко, Єгор
  Побудовано теорiю непружного розсiяння електронiв на системi, що складається з металевої частинки, яку вважаємо нанокулькою, й дипольної молекули, яку моделюємо як дворiвневу. Показано, що пiд час резонансу частот збудження диполя i локалiзованого на частинцi плазмона перерiз енергетичних втрат швидких електронiв може зрости на 12 порядкiв. Проаналiзовано залежностi спектрiв енергетичних втрат вiд кута розсiювання, орiєнтацiї дипольного момента молекули, взаємного розташування молекули й металевої кульки, частоти збудження молекули.
 • Item
  Дослідження залежності інтенсивності складових вимушеного комбінаційного розсіювання у спектрі суперконтинууму від акроскопічних параметрів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Єршов, Костянтин; Хоменко, Вадим; Башкатов, Юрій
  Для вимушеного комбiнацiйного розсiювання у спектрi фемптосекундного суперконтинууму отримано залежнiсть його iнтенсивностi вiд макроскопiчних параметрiв мiкроструктурованого волокна. Наведено результати експериментiв з дослiдження впливу параметрiв випромiнювання накачки на iнтенсивнiсть розсiювання.
 • Item
  Про використання фемтосекундного суперконтинууму як джерела для оптичної когерентної томографії
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Ходько, Аліна; Хоменко, Вадим; Войцехович, Валерій; Качалова, Олена
  Розглянуто можливостi практичного застосування фемтосекундного суперконтиниууму. Виявлено оптимальнi характеристики фемтосекундного суперконтиниууму для подальшого використання як джерела для оптичної когерентної томографiї.
 • Item
  Хто насправді автор ідеї про кванти світла
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Голод, Петро
  Проаналiзовано погляди М. Планка та А. Ейнштейна на проблему квантування електромагнiтного випромiнювання. На пiдставi цього аналiзу стверджується, що саме Планк першим розглядав свiтло як сукупнiсть квантiв i спирався на цю гiпотезу при виведеннi формули для спектральної густини енергiї теплового випромiнювання (формули Планка).
 • Item
  Моделювання і керування показниками Ляпунова у ґратці зв'язаних осциляторів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Яценко, Віталій; Кочкодан, Олександр
  У статті описано метод моделювання та керування показниками Ляпунова в ґратці на основі дискретних відображень.Розроблено метод для динамічної емуляції моделі ґратки зв'язаних осциляторів складної просторової динаміки в епілептичному мозку, який виявляє характерні просторово-часові зміни, що спостерігаються при наближенні приступу епілепсії.