126: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Непружне розсіяння електронів на системі диполь-провідна нанокулька
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Голіней, Ігор; Оникiєнко, Єгор
  Побудовано теорiю непружного розсiяння електронiв на системi, що складається з металевої частинки, яку вважаємо нанокулькою, й дипольної молекули, яку моделюємо як дворiвневу. Показано, що пiд час резонансу частот збудження диполя i локалiзованого на частинцi плазмона перерiз енергетичних втрат швидких електронiв може зрости на 12 порядкiв. Проаналiзовано залежностi спектрiв енергетичних втрат вiд кута розсiювання, орiєнтацiї дипольного момента молекули, взаємного розташування молекули й металевої кульки, частоти збудження молекули.
 • Item
  Дослідження залежності інтенсивності складових вимушеного комбінаційного розсіювання у спектрі суперконтинууму від акроскопічних параметрів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Єршов, Костянтин; Хоменко, Вадим; Башкатов, Юрій
  Для вимушеного комбiнацiйного розсiювання у спектрi фемптосекундного суперконтинууму отримано залежнiсть його iнтенсивностi вiд макроскопiчних параметрiв мiкроструктурованого волокна. Наведено результати експериментiв з дослiдження впливу параметрiв випромiнювання накачки на iнтенсивнiсть розсiювання.
 • Item
  Про використання фемтосекундного суперконтинууму як джерела для оптичної когерентної томографії
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Ходько, Аліна; Хоменко, Вадим; Войцехович, Валерій; Качалова, Олена
  Розглянуто можливостi практичного застосування фемтосекундного суперконтиниууму. Виявлено оптимальнi характеристики фемтосекундного суперконтиниууму для подальшого використання як джерела для оптичної когерентної томографiї.
 • Item
  Хто насправді автор ідеї про кванти світла
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Голод, Петро
  Проаналiзовано погляди М. Планка та А. Ейнштейна на проблему квантування електромагнiтного випромiнювання. На пiдставi цього аналiзу стверджується, що саме Планк першим розглядав свiтло як сукупнiсть квантiв i спирався на цю гiпотезу при виведеннi формули для спектральної густини енергiї теплового випромiнювання (формули Планка).
 • Item
  Моделювання і керування показниками Ляпунова у ґратці зв'язаних осциляторів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Яценко, Віталій; Кочкодан, Олександр
  У статті описано метод моделювання та керування показниками Ляпунова в ґратці на основі дискретних відображень.Розроблено метод для динамічної емуляції моделі ґратки зв'язаних осциляторів складної просторової динаміки в епілептичному мозку, який виявляє характерні просторово-часові зміни, що спостерігаються при наближенні приступу епілепсії.
 • Item
  Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Щестюк, Наталія
  Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним.
 • Item
  Експонента Громова-Хаусдорфа майже еквідистантного простору
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Панова, Альона
  У статті охарактеризовано простір, що є експонентою Громова-Хаусдорфа простору з майже сталою метрикою. Показано, що всі різносторонні трикутники в цьому просторі є виродженими. Доведено, що група ізометрій експоненти Громова-Хаусдорфа n-точкового майже еквідистантного простору ізоморфна Sn-2 або ізоморфна S2, або є трівіальною.
 • Item
  Про наближення сплайнами розв'язків систем диференціальних рівнянь на дійсній вісі
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кашпіровський, Олексій; Андросенко, Микола
  Для обмежених на дійсній вісі розв'язків системи лінійних диференціальних рівнянь, спектр матриці якої відокремлений від уявної вісі, встановлено можливість наближення кубічними сплайнами на основі методу сплайн-коллокації та отриманні оцінки точності такого наближення. Для випадку системи з малим параметром при похідній виведено локальні асимптотичні формули для параметрів сплайна.
 • Item
  Спряженність транзитивно-стабільних автоморфізмів F AutT2
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Морозов, Денис
  Статтю присвячено дослідженню спряженності транзитивно стабільних автоморфізмів кореневого однорідного дерева валентності 2 у групі скінченно-станових автоморфізмів цього дерева. Побудовано перетин класу спряженності в цій групі, що містить автоморфізм adding machine, з множиною транзитивно стабільних автоморфізмів.
 • Item
  Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку ручного нескінченного зображувального типу
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Дяченко, Сергій
  Розглянуто напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку. Доведено, що у модулярному випадку немає напівгруп ручного нескінченного типу.