020: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Основні проблеми дослідження професіогенезу особистості в сучасній психології
  (2002) Гордієнко, Валерій; Копець, Людмила
  Статтю присвячено проблемі розвитку особистості в процесі професіоналізації. Розглядаються типи професіогеиезу (позитивний та негативний), особливості існуючих підходів до його вивчення та перспективи досліджень. Проаналізовано закономірності взаємодії особистісного і професійного становлення та окреслена особистісна й соціальна професіогенетична феноменологія цієї взаємодії.
 • Item
  Фізичне виховання студентів НаУКМА : ретроспектива, сучасність, майбутнє
  (2002) Кравченко, Леонід; Зеленюк, Оксана; Макареня, В.
  У статті викладено основні етапи становлення та розвитку кафедри фізичного виховання, підсумки науково-методичного забезпечення навчального процесу, здобутки у галузі фізичного гарту студентів та їхніх спортивних досягнень.
 • Item
  Фізичне виховання, спорт та здоров'я у життєвих пріоритетах студентів НаУКМА
  (2002) Дієва, Т.; Іпполітова, І.; Іщенко, В. О.; Чепур, А.
  This article is devoted to values orientations of NaUKMA students towards physical training, sport and health. The results of sociological survey shows that for NaUKMA students health generally is important but sport and physical training are not and they spend less time on them compared to another spheres of life. They either do not consider such factors as beauty and physical fitness important for choosing a leader in their collectives.
 • Item
  Сучасні політичні орієнтації молоді України
  (2002) Бондар, Вікторія
  The paper analyses results of the public opinion survey among young people on their understanding of the current socio-politicalprocesses in the Ukrainian society. Besides of general trends it is identified dependency of attitudes on respondent's gender, age, education, place of residence.
 • Item
  Престиж професій і занять в українському суспільстві
  (2002) Оксамитна, Світлана
  У статті представлено результати загальнонаціонального репрезентативного опитування щодо престижу професій і занять в українському суспільстві. Окрім загальних тенденцій, виявлено більшу чи меншу міру залежності оцінки престижу професій від статі, віку, освіти, місця проживання та соціального статусу індивідів. Представлені також: результати порівняння даних з двома попередніми дослідженнями.
 • Item
  Депресія як психологічний наслідок статусної невідповідності : випадки Польщі та України
  (2002) Погоріла, Наталія
  Ця стаття дає напрямок вивченню психологічних наслідків так званої статусної невідповідності. Аналізується вплив на депресію трьох складових матеріального статусу - доходів, домашнього майна та розміру помешкання - на матеріалі двох порівняльних репрезентативних досліджень, що їх було проведено у Польщі 1992 року та Україні зимою 1992-1993 років. Виявлено, що деякі типи часткової матеріальної деривації призводять до глибшої депресії, ніж повна матеріальна депривація.
 • Item
  Регіональні історичні ідентичності в Україні : приклад Львова та Донецька
  (2002) Середа, В.
  This article analyses variations in historical identities found on a regional level in Lviv and Donetsk. It focиses on analysis of major constituent elements of historical identity such as holidays (state-designed and local), historical personalities, main periods/events and the image(s) of Other(s) and the degree of identity variation in both regions. The author also provides a general overview and definition of such concepts as «historical identity» and «collective memory». Data for this study was obtained from examination of two regional newspapers Donetskiie Novosti (Donetsk) and Vysokyi Zamok (Lviv) for the 1998-2000 period and triangulation outcomes of newspaper analysis with available sociological surveys. These surveys included questions concerning different aspects of historical preferences of the inhabitants of regions under consideration.
 • Item
  Структура та динаміка етнічної толерантності населення України (1994-2001)
  (2002) Іщенко, В. О.; Чепур, А. Ю.
  Статтю присвячено дослідженню рівня етнічної толерантності населення України, головних факторів, що впливають на рівень толерантності до представників конкретних національностей, розподілу етнічної толерантності залежно від лінгвоетнічної групи, регіону проживання, віку, статі, рівня освіти й типу поселення. Аналіз змін, що стався у рівні та структурі етнічної толерантності з 1994-го по 2001 p., виявляє деякі загрозливі тенденції, які у випадку їх збереження у майбутньому можуть стати серйозною перешкодою для модернізації українського суспільства.
 • Item
  Трансформація ціннісно-нормативної системи в Україні в перехідний період
  (2002) Осипчук, Анна Дмитрівна
  У статті аналізуються особливості соціокультурної трансформації в пострадянських країнах, і зокрема в Україні, де нині одночасно відбуваються не тільки різні за змістом, а й часто протилежні один до одного соціокультурні процеси, які разом із змінами в інших сферах призводять до формування нових (подекуди суперечливих) ціннісно-нормативних систем з притаманними їм специфічними рисами. Також: розглядається роль ціннісно-формуючих факторів (співвідношень), особливості нових типів ціннісно-нормативних систем та конфліктів у соціокультурній сфері як наслідків зазначених змін.
 • Item
  Парадигма держави, що стимулює розвиток у соціології : концептуальний аналіз
  (2002) Кутуєв, Павло
  У статті розглядається концепція держави, що стимулює розвиток у західній соціології модернізації. Обговорюються ідеально типові риси такої держави й аналізуються приклади політики розвитку, яку утверджують ці держави. Парадигма держави, що стимулює розвиток, порівнюється із структурно-функціоналістськими та критичними (такими як світ-системний аналіз) спробами концептуалізації стратегій розвитку на шляху до модерного суспільства.