161: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Соціальні чинники самоорганізації теориторіальної громади
  (2014) Лиховид, Д.
  Здатність територіальної громади до самоорганізації визначається низкою чинників, залежить, зокрема, від норм та інституцій, які створені та діють у громаді. Важливими факторами, що впливають на здатність громади до створення стабільно чинних інституцій, які слугують подоланню дилеми колективної дії, можна вважати: історичні фактори (Р. Патнам), ставку дисконтування (Е. Остром), а також розмір територіальної громади (Г. Зіммель, М. Олсон) тощо.
 • Item
  Ранні шлюби в Україні: хто і чому одружується в ранньому віці
  (2014) Марценюк, Тамара
  In an article the general trends of the early (or child) marriage in the Ukrainian society are clarified.
 • Item
  Жінки в політиці в Україні та Грузії: громадська думка і мережева підтримка
  (2014) Костюченко, Тетяна; Оксамитна, Світлана; Марценюк, Тамара
  Стаття ґрунтується на результатах опитувань громадської думки в Україні та Грузії щодо участі жінок у політичній діяльності, кваліфікованості чоловіків і жінок як політиків, ставлення до гендерних партійних квот.
 • Item
  Соціальний статус лікарів в українському суспільстві
  (2014) Оксамитна, Світлана; Степурко, Тетяна
  У статті йдеться про місце лікаря в соціальній структурі українського суспільства та яким є престиж професії лікаря.
 • Item
  Чинники престижу заняття українців
  (2014) Малиш, Ліна
  У статті розглянуто виміри престижу заняття в українському суспільстві та чинники престижу першого заняття українців. Основні висновки дослідження базуються на даних опитувань "Перехід від освіти до роботи", проведених КМІС у 2007 році на замовлення Світового банку та Європейської освітньої фундації.
 • Item
  Класові позиції і класові ідентичності: аналіз взаємозв'язку
  (2014) Симончук, Олена
  У статті подано результати емпіричного вивчення класових ідентичностей згідно з двома дослідницькими традиціями. Здійснений у рамках традиції вивчення зв’язку класових позицій і класових ідентичностей аналіз даних Міжнародної програми соціального дослідження 2009 року дав підстави констатувати, що велика частина населення України, низки постсоціалістичних і розвинених капіталістичних країн цілком адекватно усвідомлюють свою класову позицію; зокрема, близько двох третин представників робітничого і середнього класів ідентифікують себе з відповідними класовими позиціями; сила зв’язку між об’єктивним і суб’єктивним класами досить сильна в усіх порівнюваних країнах (причому в пострадянській Україні вона вища, ніж y розвинених капіталістичних суспільствах). У рамках традиції типологічного аналізу на ґрунті матеріалів глибинних інтерв’ю сконструйовано типології класових ідентичностей представників середнього і робітничого класів. Результати типологічного аналізу дали змогу уточнити висновки, зроблені на підставі даних масового опитування.
 • Item
  Вимірювальні характеристики української версії запитальника "Міра осмисленості життя"
  (2014) Виноградов, Олександр; Попова, А.
  The paper is devoted to the results of "Meaningful life measure" (MLM) questionnaire adaptation in Ukrainian: it’s consistency, convergent, construct and criterion validity.
 • Item
  Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до дітей
  (2014) Хутка, Світлана; Ковалевська, Ю.
  Виконаний огляд сучасних досліджень передання цінностей між батьками та дітьми дозволив, у першому наближенні, виділити – у відповідності до того, наскільки повно діти реплікують цінності своїх батьків, і які процеси (внутрішньосімейні, мікро- та макросоціальні) сприяють (ре-)трансляції цінностей, такі три групи відповідних студій: дослідження передання культурних цінностей; дослідження передання цінностей, сформованих під впливом структурно-стратифікаційної позиції індивідів; дослідження, які вимірюють ретрансляцію особистих, одиничних, специфічних цінностей (наприклад, релігійності, політичних вподобань, моральних устоїв тощо).
 • Item
  Агентне моделювння: основні ідеї та перспективи
  (2014) Грушецький, А.
  Агентне моделювання є сучасним методом вивчення соціальних процесів, який дозволяє аналізувати зв’язок між поведінкою агентів на мікрорівні та її наслідками на макрорівні. У цій статті аналізуються основні ідеї, принципи побудови моделей і наводяться приклади реалізації агентного моделювання для вивчення деяких суспільних процесів. Ми доходимо висновку, що агентне моделювання є перспективним методом, який дозволяє глибше розуміти і пояснювати соціальні процеси.
 • Item
  Theoretical assumptions of cultural consonance model
  (2014) Maltseva, Kateryna
  The present article offers an overview of one of the most successful theoretical frameworks in biomedical research on interactions between society and health – cultural consonance model. Formulated by William Dressler as a result of two decades of empirical research on health disparities in the United States and Brazil, cultural consonance offers insight into the relationship between individual’s inability to live up to a societal standard in their behavior or lifestyle, and negative health outcomes. In the present publication the intellectual roots, up-to-date key findings and current directions in cultural consonance research are discussed.
 • Item
  До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії
  (2014) Осипчук, Анна
  У статті розглянуто визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії, зокрема в теоріях синтезу. Окреслено два принципово відмінні шляхи визначення "практики" як діяльності загалом та як рутинізованих дій індивідів. Розглянуто особливості та онтологічно-методологічні перспективи використання таких визначень через обговорення підходів А. Реквітца, П. Бурдьє, Е. Гідденса.
 • Item
  Динаміка підтримки населенням суверенітету України у перших десятиліттях її державної незалежності (1991-2014 роки)
  (2014) Хмелько, Валерій
  На основі даних опитувань, проведених КМІС від листопада 1991-го по квітень 2014-го року за вибірками репрезентативними для дорослого населення України, проаналізовано особливості динаміки підтримки населенням суверенітету України у першому та другому десятиліттях її державної незалежності. Показано, що переважною тенденцією є зростання національної цінності державного суверенітету через ті цього процесу через зменшення мінливості його напряму. Визначені залежності цього процесу від змін доходів найбіднішого квантиля сімей і від змін чисельності сімей середнього й найнижчого рівнів споживчих спроможностей. Виявлено, що незвично стрімкі значні підвищення підтримки населенням суверенітету України траплялися вслід за розв’язуванням Росією войовничих дій.