021: Xімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Взаємодія ізоціанатів зі сполуками, які містять поліризований С=С-зв'язок
  (2003) Нізельський, Юрій; Мніх, Hадія; Козак, Наталія
  The review is concerned to the synthesis, reaction mechanism and catalytical systems both properties and structure ofisocyanate - unsaturated compounds, containing C=C-polarized bond, copolymers. The possible methods are discussed to synthesize the metal contained polymers. The synthesis and properties investigation of transition metal unsaturated b-diketonate copolymers with isocyanates are of interest for polymer science.
 • Item
  Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів
  (2003) Козак, Наталія; Нізельський, Юрій; Нестеренко, Гелена
  Термоокислювалъна деструкція одночасних напів-ВПС на основі поліуретану та поліметилметакрилату, модифікованих ацетилацетонатами тривалентних За-металів характеризується появою стадії рівномірної втрати ваги на кривих термогравіметричного аналізу. Температурний інтервал цієї стадії корелює з кількістю введеної в реакційну суміш металоорганічної сполуки. Зміни, що спостерігаються в процесі термоокислювальної деструкції при модифікуванні напів- ВПС, відбуваються головним чийому низькотемпературних стадіях розкладу і залежать від іону металу (Cr, Co чи Fe) та кількості модифікатора.
 • Item
  Поведінка гумусових речовин у водних розчинах і на поверхнях розділу фаз
  (2003) Стельмашук, В.; Савчина, Л.; Антонюк, Наталя
  Огляд присвячено аналізу колоїдно-хімічних властивостей, структури і стану молекул гумусових речовин у водних розчинах.
 • Item
  Роль сольватації та адсорбції в конформаційних перетвореннях дипептидів на поверхні кремнезему: квантово-хімічне дослідження
  (2003) Дацюк, A.; Лобанов, В.; Гребенюк, А. Г.; Терець, M.
  Методом СУП МО ЛКАО у напівемпіричному наближенні РМЗ розраховано рівноважні геометріїта ентальпії утворення молекулярної та іонної форм р-аланіл-Ь-гістидину з різним оточенням. Показано, що процеси сольватації та адсорбції не викликають помітних змін у структурі як молекулярної, так і іонної форм карнозину. Адсорбція дипептиду з розчину є термодинамічна вигіднішою, ніж із газової фази.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання взаємодії поверхні кремнезему з вуглеводами плазматичної мембрани
  (2003) Цендра, O.; Лобанов, В.; Гребенюк, А. Г.; Терець, M.
  Напівемпіричним методом РМЗ виконано квантово-хімічні розрахунки просторової та електронної будови адсорбційних комплексів деяких цукрів на поверхні гідроксильованого кремнезему та продуктів їхнього хімічного прищеплення до твердотільної поверхні. Оцінка ентальпій утворення комплексів та поверхневих сполук не дала змоги зробити однозначний висновок про повноту перетворення цукрів на поверхні SiO2.
 • Item
  Вплив молекулярної маси біанкерних поверхнево-активних олігомерів на процес модифікування поверхні трекових мембран
  (2003) Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло; Протасова, H.; Шевченко, Валерій; Вакулюк, Поліна
  У роботі досліджено процес гідрофілізації поверхні гідрофобних трекових мембран катіонними та аніонними біанкерними поверхнево-активними олігомерами (БАС) різної молекулярної маси. Установлено, що зі збільшенням гнучкої гідрофобної компоненти БАС (чим більша молекулярна маса поверхнево-активних олігомерів, тим краще відбуваються процеси) збільшується величина їх сорбції з водних розчинів на поверхні мембран, що веде до суттєвої зміни їх розділювальних характеристик, підвищення гідрофільності, зміни парової структури і природи поверхні мембрани.
 • Item
  Регенерація мембран після концентрування яблучного соку методом мембранної дистиляції
  (2003) Гунько, С.; Брик, Михайло; Луканін, О.; Нігматуллін, P.
  У статті досліджено процес регенерації гідрофобних мікрофільтаційних мембран типу МФФК-3 після їх використання для концентрування яблучного соку методом контактної мембранної дистиляції за допомогою хімічних реагентів. Установлено, що найбільш оптимальним способом відновлення мембран є обробка за допомогою розчину ферментного препарату Gammazym CPL. Визначено оптимальні параметри регенерації мембран за допомогою цього реагенту (концентрацію реагенту, температуру в холодній та гарячій камерах, час обробки, швидкість потоку).
 • Item
  Визначення зміни проникності ультрафільтраційних мембран за допомогою математичного моделювання
  (2003) Лаврик, Володимир; Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло; Алпатова, А.
  Описана методика математичного моделювання процесів забруднення нано- і ультрафільтраційних мембран може бути застосована при фільтрації не тільки гумінових кислот, а й інших розчинених речовин.