021: Xімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Взаємодія ізоціанатів зі сполуками, які містять поліризований С=С-зв'язок
  (2003) Нізельський, Юрій; Мніх, Hадія; Козак, Наталія
  The review is concerned to the synthesis, reaction mechanism and catalytical systems both properties and structure ofisocyanate - unsaturated compounds, containing C=C-polarized bond, copolymers. The possible methods are discussed to synthesize the metal contained polymers. The synthesis and properties investigation of transition metal unsaturated b-diketonate copolymers with isocyanates are of interest for polymer science.
 • Item
  Термоокислювальна деструкція напів-ВПС, модифікованих хелатними сполуками тривалентних 3d-металів
  (2003) Козак, Наталія; Нізельський, Юрій; Нестеренко, Гелена
  Термоокислювалъна деструкція одночасних напів-ВПС на основі поліуретану та поліметилметакрилату, модифікованих ацетилацетонатами тривалентних За-металів характеризується появою стадії рівномірної втрати ваги на кривих термогравіметричного аналізу. Температурний інтервал цієї стадії корелює з кількістю введеної в реакційну суміш металоорганічної сполуки. Зміни, що спостерігаються в процесі термоокислювальної деструкції при модифікуванні напів- ВПС, відбуваються головним чийому низькотемпературних стадіях розкладу і залежать від іону металу (Cr, Co чи Fe) та кількості модифікатора.
 • Item
  Поведінка гумусових речовин у водних розчинах і на поверхнях розділу фаз
  (2003) Стельмашук, В.; Савчина, Л.; Антонюк, Наталя
  Огляд присвячено аналізу колоїдно-хімічних властивостей, структури і стану молекул гумусових речовин у водних розчинах.
 • Item
  Роль сольватації та адсорбції в конформаційних перетвореннях дипептидів на поверхні кремнезему: квантово-хімічне дослідження
  (2003) Дацюк, A.; Лобанов, В.; Гребенюк, А. Г.; Терець, M.
  Методом СУП МО ЛКАО у напівемпіричному наближенні РМЗ розраховано рівноважні геометріїта ентальпії утворення молекулярної та іонної форм р-аланіл-Ь-гістидину з різним оточенням. Показано, що процеси сольватації та адсорбції не викликають помітних змін у структурі як молекулярної, так і іонної форм карнозину. Адсорбція дипептиду з розчину є термодинамічна вигіднішою, ніж із газової фази.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання взаємодії поверхні кремнезему з вуглеводами плазматичної мембрани
  (2003) Цендра, O.; Лобанов, В.; Гребенюк, А. Г.; Терець, M.
  Напівемпіричним методом РМЗ виконано квантово-хімічні розрахунки просторової та електронної будови адсорбційних комплексів деяких цукрів на поверхні гідроксильованого кремнезему та продуктів їхнього хімічного прищеплення до твердотільної поверхні. Оцінка ентальпій утворення комплексів та поверхневих сполук не дала змоги зробити однозначний висновок про повноту перетворення цукрів на поверхні SiO2.