104 Фізика та астрономія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Фізика (Теоретична фізика)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Енергетичний спектр та хвильова функція електронів у гібридних надпровідних нанодротах
  (2023) Драчинський, Роман; Кручинін, Сергій
  Ця робота присвячена аналізу нанодротів, що складаються як з надпровідних, так і з феромагнітних металів, з використанням циліндричної геометрії, як показано на рисунку 1.1. Ця геометрія була раніше вивчена в подібних мезоскопічних дротах Мота та ін.
 • Item
  Вплив хімічного складу та товщини плівок MgxZn1-xO на плазмон-фононну взаємодію в структурах MgxZn1-xO/6H-SiC
  (2021) Марушенко, Анастасія; Хоменкова, Лариса
  В даній роботі розглянуто взаємодію ІЧ випромінювання зі структурами, що являють собою плівки MgxZn1-xO, розташовані на підкладці 6H-SiC, визначенню впливу товщини плівки та її хімічного складу, концентрації носіїв заряду та структурної досконалості на спектри ІЧВ та спектри ППВВ вказаної структури.
 • Item
  Дослідження швидкісної характеристики реактора на хвилі ядерних поділів
  (2021) Ковальова, Ксенія; Павлович, В.
  На теперішній час перед людством постала доволі велика проблема, яка стосується навколишнього середовища та спроб зберегти його в первозданному вигляді. Однією з причин забруднення природи є використання ядерної енергетики. Незважаючи на бурхливий розвиток екологічних підприємств з підтримки навколишнього середовища, виявляється, що найближчим часом, 50-100 років, на думку фізиків, відмовитись повністю від використання сучасних напрацювань - неможливо. Адже розробки різних джерел енергії не гарантують повну екологічність.
 • Item
  Термостатистичні підходи у побудові індукованих моделей гравітації
  (2022) Михайлів, Остап; Гаврилик, Олександр
  Мета дипломної роботи: розробка індукованої моделі гравітації.
 • Item
  Інтегровна модель нелінійної динаміки дипольного моменту трирівневого атома
  (2020) Горбиць, Вадим; Бернацька, Юлія
  Метою даної роботи є вивчення моделі взаємодії трирівневого атома із двома модами електромагнітного поля. Такі моделі актуальні в експериментах у яких велику роль відіграє взаємодія електромагнітного поля з матерією, наприклад у квантовій електродинаміці резонаторів, тому моя робота може внести вклад у дослідження реальних явищ. В першому розділі знаходиться вступ, в якому розкривається мета та актуальність задачі. В другому розділі виконано опис літератури по темі. Описані та охарактеризовані схожі моделі, наведені приклади розв’язків для деяких задач. В третьому розділі представлено постановку задачі, вивід основних рівнянь, опис результатів розрахунків та отримані із них висновки. В роботі описана динаміка еволюції трирівневого атома, проведений аналіз чисельних розв’язків системи рівнянь Гейзенберга. Також проведено аналіз можливості виводу інтегровної моделі системи, частним випадком якої є система диференціальних рівнянь які описують взаємодію трирівневого атома з електромагнітним полем.
 • Item
  Дослідження магнітних наночастинок на основі марганцю та заліза
  (2020) Гордієнко, Олександр; Товстолиткін, Олександр
  Нанорозмірні частинки на основі марганцю та заліза становлять значний науковий інтерес завдяки можливості їх застосування в медицині, зокрема, в лікуванні онкологічних захворювань. Дипломна робота присвячена дослідженню магнітних наночастинок на основі лантан-стронцієвого манганіту, де частина іонів марганцю заміщена іонами заліза. У роботі виконано аналіз параметрів, які визначають ефективність нагрівання магнітних наночастинок в зовнішньому змінному магнітному полі, та окреслено шляхи керування цими параметрами. Дипломна робота є актуальною як з наукової, так і практичної точок зору. Перша та друга частина роботи містить інформацію з літературних джерел, необхідну для розуміння наведених у третій та четвертій частині експериментальних результатів. У експериментальній частині проведено розрахунки, на основі яких будувався макетний пристрій для створення змінного магнітного поля з необхідними параметрами, а також наведено результати калориметричних досліджень магнітних наночастинок, їх пояснення і аналіз. Список літератури містить посилання на джерела, використані для інтерпретації результатів. У цілому, студентом розроблено експериментальну макетну установку для дослідження калориметричних властивостей магнітних наночастинок і магнітних рідин на їх основі, проведено тестові випробування установки, виконано аналіз експериментальних результатів та опрацьовано відповідні літературні джерела. На мою думку, у розділі, де наведено огляд літератури, автору слід було б детальніше зупинитися на описі особливостей самоконтрольованої магнітної гіпертермії.