155: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Розвиток ідей правозахисту життя і гідності людини в українському суспільстві кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст.
  (2014) Журбелюк, Галина
  У статті проаналізовано історичні аспекти і особливості розвитку правозахисних ідей в умовах автономії України кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.
 • Item
  Право платників податків на захист та його реалізація: постановка проблемних питань
  (2014) Захарко, М.
  Статтю присвячено розгляду проблем права платників податків на захист, проблем адміністративного та судового механізмів оскарження рішень контролюючих органів.
 • Item
  Класифікація юридичних гарантій реалізації особою права на працю
  (2014) Яцкевич, Іван
  У статті проаналізовано систему юридичних гарантій у трудовому праві, розглянуто кілька їх класифікацій за різними критеріями, запропоновано власні критерії класифікації та визначено місце юридичних гарантій реалізації права на працю в системі юридиних гарантій.
 • Item
  Способи впливу права на державу
  (2014) Цельєв, Олексій
  Статтю присвячено деяким аспектам взаємодії права і держави. Розкрито роль права як засобу регулювання та обмеження державної влади, забезпечення її легітимності.
 • Item
  Європейська громадянська ініціатива
  (2014) Святун, Олексій
  У статті висвітлено правову природу та юридичні наслідки європейської громадянської ініціативи. Окремо обговорено питання про процедури її подання до Європейської Комісії, а також її розгляд.
 • Item
  Класифікація принципів тлумачення норм права
  (2014) Савенко, Микола
  У статті досліджено наукові підходи до розуміння принципів тлумачення норм права, їх виокремлення залежно від виду і об’єкта тлумачення, обґрунтовано необхідність їх класифікації та пропоновано авторську класифікацію принципів тлумачення норм права.
 • Item
  Актуальні проблеми оновлення системи принципів адміністративного права України
  (2014) Пухтецька, Алла
  У статті узагальнено актуальні проблеми формування системи принципів адміністративного права відповідно до сучасних тенденцій трансформації галузі адміністративного права, у т.ч. з урахуванням європейських принципів адміністративного права глобального, наднаціонального та локального рівнів, вироблених європейською адміністративно-правовою доктриною в результаті поглиблення європейських інтеграційних процесів, формування спільного правового простору.
 • Item
  Approximation of laws in the EU-Ukraine association agreement
  (2014) Petrov, Roman
  The article considers the scope of “approximation” of laws provisions in the EU-Ukraine Association Agreement that is the most voluminous and ambitious among all EU association agreements with third countries. There are many novelties introduced to this agreement. Most prominent of them are strong emphasis on comprehensive regulatory convergence between the EU and Ukraine and possibility for application of the EU acquis within the Ukrainian legal order. The process of effective implementation of the Association Agreement will constitute the greatest challenge for Ukraine. It has to prove their adherence to the EU’s common democratic and economic values, and ensure the proper functioning of their deep and comprehensive free trade areas.
 • Item
  Економічні засади міжнародного довкільного права
  (2014) Непийвода, Василь
  У статті обговорено економічні засади міжнародного довкільного права. Загалом економічне зростання спричиняє істотні перешкоди охороні довкілля. Розглянуто основні аспекти цієї проблеми: "трагедію спільного пасовища", суперечність між Північчю та Півднем, нерівність конкурентних умов і суперечності між інтересами поколінь. За таких умов принципи підтримного розвитку правлять за знаряддя примирення між економічним зростанням і охороною довкілля. Міжнародне довкільне право відіграє чималу роль в утвердженні підтримного розвитку, зважаючи на те, що багато дотичних до довкілля проблем мають міжнародний вимір, і їх можна розв’язати лишень шляхом дієвої міжнародної співпраці.
 • Item
  Обмеження реалізації права на свободу вираження поглядів та умови їх застосування відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
  (2014) Нагнічук, Оксана
  У статті розглянуто законні підстави обмеження права на свободу вираження поглядів, котрі використовує Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях.
 • Item
  Правова природа реалізації права на комерційні позначення у світлі забезпечення захисту їх правовласників
  (2014) Михайлюк, Галина
  У статті досліджено такі форми реалізації права або форми безпосередньої реалізації права, як використання, виконання, дотримання прав на комерційні позначення. Реалізація права (норм права) – це втілення приписів правових норм у правомірному поводженні суб’єктів права. Зокрема, наголошено, що прийняття нормативно-правового акта – попередній етап правового регулювання, а реалізація норм права – конкретний результативний прояв правового регулювання, оскільки об’єктом останнього є вольове поводження людей і саме такого типу поводження суб’єктів права (учасників суспільних відносин), що відповідає приписам правових норм – результату дії права та мети держави. Аналіз здійснено, ґрунтуючись як на засадах національного права, так і з урахуванням норм міжнародно-правових актів у досліджуваній сфері.
 • Item
  Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін
  (2014) Мокрицька, Ірина
  У статті, відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України, розглянуто питання, що мають проблемний характер і стосуються реалізації права на захист в умовах змагальності сторін на стадіях кримінального судочинства.
 • Item
  Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні
  (2014) Медведєва, Марина
  У статті проаналізовано стан імплементації міжнародних стандартів із захисту процесуальних екологічних прав, зокрема закріплених в Оргуській конвенції 1998 року, в Україні. Зроблено висновок, що процес узгодження національних правових актів з положеннями цього міжнародного договору в Україні є незадовільним, а інколи навмисно затягується і гальмується.
 • Item
  Тлумачення поняття "закон" в аспекті принципу правової визначеності
  (2014) Матвєєва, Юлія
  У статті розглянуто питання розуміння закону як основоположного акта регулювання суспільних відносин. Розкрито вимоги принципу правової визначеності до закону, а також підходи відомих теоретиків права, зокрема Лона Фулера, до досконалих правових актів.
 • Item
  Нормативний зміст права людини на питну воду
  (2014) Марутяк, Ю.
  У статті висвітлено поняття права людини на питну воду та охарактеризовано його нормативно-правовий зміст. Стаття ґрунтується на аналізі міжнародно-правових актів та актів національного законодавства низки держав, зокрема України.
 • Item
  Методика вирішення юридичного казусу в приватному праві Німеччини та України
  (2014) Майданик, Роман
  У статті розглянуто значення, поняття і типи вирішення юридичного казусу в приватному праві України, висвітлено засади методології і методи правозастосування в приватному праві Німеччини, досліджено поняття "праводомогання" і методику його перевірки в німецькому приватному праві.
 • Item
  Категорії "проблемний банк", "неплатоспроможний банк" у законодавстві України
  (2014) Лобач, Ольга
  У статті розглянуто категорії "проблемний банк", "неплатоспроможний банк", запроваджені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з ухваленням якого в Україні змінено порядок регулювання відносин банківської неспроможності, що визначений тепер процедурою виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.
 • Item
  Mechanisms of contract enforcement and dispute resolution
  (2014) Kyselova, Tatiana
  The paper highlights importance of informal private enforcement of contracts for understanding the functioning of court system in post-Soviet society. It analyses the notion of contract enforcement that derives from inter-disciplinary area of new institutional economics and distinguishes the features of public and private contract-enforcement mechanisms.
 • Item
  Окремі аспекти фінансового контролю у сфері функціонування банківських резервів
  (2014) Кравченко, Наталія
  Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів фінансового контролю у сфері функціонування резервів банківської системи. Автором визначено і узагальнено заходи впливу до порушників вимог законодавства щодо резервування.
 • Item
  Порівняльна характеристика судової аргументації в різних правових системах
  (2014) Кістяник, Володимир
  У статті досліджено методи використання судової аргументації в різних правових системах, а також вплив такої судової практики на правозастосовчий процес в Україні.