Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries

Abstract
The article offers the theoretical and methodological analysis of the role of preservation, revival, and promotion of Ukrainian narratives, through the prism of holding ethno-festivals in the space of creative industries. The author carries out a retrospective analysis of the activities of ethno-festivals in the creative space in Ukraine as a tool for development and opportunities for cultural self-realization of representatives of creative industries. Emphasis is placed on the regional features of the authenticity of the Ukrainian people, creative initiatives, history, cultural values, customs and traditions, art and creativity during ethnofestivals. The importance of ethno-festivals in preserving traditions and historical and cultural heritage in Ukraine from generation to generation has been proven in the cultural aspect.
Статтю присвячено теоретико-методологічному аналізу ролі збереження, відродження та просування українських наративів, крізь призму проведення етнофестивалів у просторі креативних індустрій. Здійснено ретроспективний аналіз діяльності етнофестивалів у креативному просторі в Україні як інструменту розвитку та можливості культурної самореалізації представників креативних індустрій. Закцентовано увагу на регіональних особливостях автентики українського народу, креативних ініціатив, історії, культурних цінностей, звичаїв і традицій, мистецтва і творчості під час проведення етнофестивалів. Обґрунтовано, що в процесі етнофестивалів відбувається важливий момент передання культурних цінностей, збереження традицій та історико-культурної спадкоємності від носіїв до молодих поколінь. Аргументовано, що етнофестивалі є важливим маркером креативних індустрій у контексті універсальності ідеї і популярності події креативних ініціатив через культурну спадкоємність. Методологія дослідження передбачає застосування сукупності методів наукового дослідження загального та спеціального характеру. Ключовими методологічними підходами дослідження визначено історико-культурологічний, на основі якого проаналізовано розвиток етнофестивалів кінця ХХ – початку ХХІ ст. у креативних індустріях; культурологічний підхід забезпечив можливість довести, що етнофестивалі забезпечують синергію креативних ініціатив, історії, культурних цінностей, звичаїв і традицій, мистецтв і творчості, сприяючи сталому розвитку креативних індустрій та суспільства України загалом. За допомогою аналітико-синтетичного методу виокремлено особливості діяльності етнофестивалів у креативних індустріях в Україні; метод логічного узагальнення використано для теоретичного обґрунтування історико-культурологічного підходу до дослідження ролі етнофестивалів креативних індустрій у збереженні традицій та історико-культурної спадкоємності. Наукова новизна полягає в теоретико-методологічній систематизації етнофестивалів кінця ХХ – початку ХХІ ст. в середовищі креативних індустрій, крізь призму історико-культурологічного підходу. Проаналізовано основні наукові дослідження проблематики в культурно-креативному просторі України. Доведено в культурологічному аспекті вагомість етнофестивалів у збереженні традицій та історико-культурної спадкоємності в Україні від покоління до покоління.
Description
Keywords
culture, creative industries, ethno-festival, traditions, cultural heritage, cultural code of the nation, historical and cultural heritage, article, культура, креативні індустрії, етнофестиваль, традиції, культурна спадщина, культурний код нації, історико-культурна спадкоємність
Citation
Pletsan K. Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries / Khrystyna Pletsan // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. - 2022. - Т. 5. - С. 70-80. - https://doi.org/10.18523/2617-8907.2022.5.70-80
Collections