Чинники і особливості сучасної інфляційної динаміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Гриценко, Андрій
Бандура, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто особливості сучасної інфляційної динаміки, які складно пояснити в рамках відомих теорій. На базі авторської СМІ-моделі економічних циклів пояснюються феномен низької інфляції в США та порівняно низькі темпи економічного зростання за рекордно високої зайнятості протягом 2008–2019 років. У цій моделі сукупна грошова маса M2 розділяється на дві частини: 1) нейтральну (що не впливає на темпи зростання) та 2) на нейтральну (що впливає на темпи зростання). Емпірично доводиться, що здійснення монетарної політики "кількісного пом’якшення" через фінансові ринки (з метою зниження коротко- та довгострокових процентних ставок) слабо впливає на темпи економічного зростання, але здебільшого зумовлює зростання фондового ринку, яке поглинає нейтральну грошову масу, стримуючи інфляційні процеси. Однак стимуляція швидкої капіталізації економіки з боку національного банку створює умови для виникнення фінансової "бульбашки" на фондовому ринку та зростання вірогідності значної корекції вартості фінансових активів у разі виникнення нової рецесії. Оцінено перспективи настання нової рецесії в економіці США, яка може ініціювати також і рецесію в Україні. Показано, що позитивним наслідком політики "кількісного пом’якшення" є рекордна за всю історію спостережень тривалість фази зростання бізнес-циклу США, що сприяло рекордному зниженню рівня безробіття в цей самий період. До негативних наслідків цієї політики відносять найменші (за останні 50 років) середні темпи економічного зростання протягом фази зростання та відносно низький рівень продуктивності праці з 2010 року. Водночас існування розвинених фінансових ринків та стимулів для інвестицій у фінансові активи може бути ефективним інструментом стримування інфляції. Тому всіляке сприяння розвитку фінансових ринків з боку всіх регуляторів було б корисним і для України.
The article considers the features of contemporary inflation, which are difficult to explain within the framework of well-known theories. We used the authors’ CMI-model of economic cycles to explain the phenomena of low inflation in the US economy and relatively low economic growth under the record high employment during 2008-2019. In this model, the aggregate money supply M2 is divided in two parts: 1) neutral (that does not affect the growth rate) and 2) non-neutral (that affects the growth rate). We proved empirically that the implementation of the "quantitative easing" monetary policy through the financial markets (to reduce the short- and long-term interest rates) has little effect on the economic growth rate, but mainly causes the growth of the stock markets, which absorb neutral money supply, holding back the inflation process. However, this policy may cause a financial bubble in the stock markets and increases the probability of a significant correction in the value of financial assets in the case of a new recession. We evaluated the outlooks of the beginning of a new recession in the US economy that can cause a new recession in Ukrainian economy as well. The positive effect from the “quantitative easing” monetary policy is a record duration (for the entire history of observations) of the US recovery that contributed to the record low unemployment. The negative effects of this policy include the least (for the last 50 years) average economic growth rates during the recovery and relatively low level of labor productivity since 2010. At the same time, the existence of developed financial markets and stimuli for investments in financial assets may serve as an effective instrument to hold back the inflation. Therefore, any contributing from all regulators in development of financial markets would be also useful for Ukraine.
Description
Keywords
бізнес-цикл, рецесія, темпи зростання, монетарна політика, інфляція, фондовій ринок, нейтральні гроші, фінансові індекси, стаття, inflation, business cycle, financial market, monetary policy, (non)neutral money, recession, growth rate, financial index
Citation
Гриценко А. А. Чинники і особливості сучасної інфляційної динаміки / Андрій Гриценко, Олександр Бандура // Економічна теорія. - 2020. - № 1. - С. 77-93.