Сенсорний пейзаж російської імперії у "Листах із Росії" Хуана Валери 1856-1857 років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Розлуцька, Соломія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто нові перспективи у роботі з подорожніми записками як історичним джерелом. На основі уважного прочитання "Листів із Росії" (1856–1857 рр.) іспанського дипломата та письменника Хуана Валери (1824–1905) вдалося дослідити роль сенсорних вражень та їх місце у конструюванні образу Росії. Особливу увагу зосереджено на аналізі та використанні методів і підходів історії відчуттів. За допомогою контент-аналізу вдалося виокремити чотири теми, до яких звертався іспанський дипломат: кольори, смаки, звуки та запахи. Завдяки міждисциплінарному підходу реконструйовано авторське сприйняття візуального та звукового пейзажів Росії, його рецепцію смаків (їжі та напоїв) російської еліти і простолюду, запахів, що траплялися під час подорожі. Наприклад, Російська імперія видавалася іспанському авторові блискучою та золото-срібною, а її звукосприйняття характеризувалося гучним звучанням тамтешніх дзвонів та мелодичним співом церковних хорів. Водночас, іспанський дипломат був відверто розчарований народною їжею та її запахами, а російська сільська місцевість, загалом, видавалась йому безбарвною. Уявлення іспанця про Росію конструювалося під впливом середовища його перебування у Санкт-Петербурзі. Зважаючи на те, що більшість часу автор проводив у товаристві російської еліти, цілісний чуттєвий пейзаж Росії вдалося відтворити лише у контексті її звуків та запахів. Тимчасом як у випадку з російською їжею та кольорами перед читачами постають незавершені образи, які лише частково відтворюють авторове бачення "простонародної" та "парадної" Росії. Наприклад, через обмежену мобільність автора, у тексті майже немає відомостей про палітру кольорів російського міста чи села. Незважаючи на це, дослідження цих явищ не лише оприявнило базові риси тогочасного російського повсякдення, а й дало змогу краще зрозуміти особистість Х. Валери та спосіб формування його уявлень.
The article considers new perspectives in working with travel notes as a historical source. Through the careful reading of “The Letters from Russia” (1856-1857) by Spanish diplomat and writer Juan Valera (1824-1905), the article examines the role of sensory impressions and their place in constructing Russia’s image. Particular attention focuses on the analysis of methods and approaches of sensory history. By applying content analysis, it was possible to identify four topics addressed by the Spanish diplomat: colours, tastes, sounds, and smells. Thanks to the interdisciplinary approach, we reconstructed the author’s perception of Russia’s visual and sound landscape, his attitude to the Russian elite’s and the ordinary people’s tastes (food and drinks), the smells that he encountered during the trip. For example, the Russian empire seemed to the Spanish author brilliant, golden and silver, and its sound perception was characterized by the loud sound of local bells and melodic singing of church choirs. At the same time, a Spanish diplomat was openly disappointed with the common people’s food and its smell, and the Russian countryside, in general, seems colourless to him. The Spaniard’s idea of Russia was established under the influence of his native environment and by the St. Petersburg elite. Given the fact that the author spent most of his time in the company of the Russian elite, he managed to recreate Russia’s holistic sensual landscape only in the context of its sounds and smells. In the case of Russian food and colours, readers can observe an unfinished image that only partially reproduces the author’s vision of “folk” and “parade” Russia. For example, due to the author’s limited mobility, the text contains almost no information about the color palette of a Russian city or village. Despite this, the study of these phenomena not only revealed the basic features of the then Russian everyday life but also allowed a better understanding of the personality of Juan Valera and the way of forming his ideas.
Description
Keywords
сенсорна історія, подорожня література, Іспанія, Росія, ХІХ століття, стаття, sensory history, travel literature, Spain, Russia, XIX century
Citation
Розлуцька С. Б. Сенсорний пейзаж російської імперії у "Листах із Росії" Хуана Валери 1856-1857 років / Розлуцька С. Б. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2021. - Т. 4. - С. 14-22.
Collections