Міжстильові прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Суховець, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Останнім часом у славістиці велику увагу присвячують нарізно оформленим сполученням, що перебувають на межі між словом і фразеологізмом. Найчастіше такі сполучення називають еквівалентами слова. Попри те, що досліджено семантику, форму вираження та деякі аспекти функційно-стилістичних властивостей цих одиниць на матеріалі різностильових текстів, водночас не обстежено міжстильового функціонування еквівалентів слова. Авторка статті встановлює склад прислівникових еквівалентів слова, найчастіше вживаних в усіх або більшості функційних стилів сучасної української мови. У дослідженні застосовано метод суцільної вибірки, дистрибутивного аналізу, компонентного аналізу, контекстуального аналізу, функційного та стилістичного аналізу, а також матричний метод, метод опозиційних відношень та метод кількісних підрахунків. Джерелами дослідницького матеріалу стали опубліковані протягом 2010–2021 років тексти, зокрема перекладні, шести функційних стилів сучасної української мови — конфесійного, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного й художнього. Міжстильовий характер найчастіше мають прислівникові еквіваленти слова з узагальненою семантикою часу та способу дії. Найчастотнішими серед них виявилися сполучення так само, все (усе) одно, час від (од) часу, весь час, з (із) часом, на сьогодні. Наразі не спостерігається чіткої закономірності у вживанні прислівникових еквівалентів слова в конкретному функційному стилі української мови. Послуговування ними в тому чи тому тексті, тому чи тому акті мовлення залежить лише від мовних уподобань чи інтенцій мовця, автора тексту. Однак водночас суттєво відмінний у цьому аспекті офіційно-діловий стиль, який найпослідовніше зберігає власну традицію подання інформації. Вивчення одиниць, уживаних у різних функційних стилях, дасть змогу простежити, наскільки змінюються межі цих стилів, а також визначити роль нарізно оформлених, але цілісних за семантикою лексичних елементів на сучасному етапі розвитку системи української мови.
Description
In recent times, in Slavic linguistics, great attention is paid to the bound disjointed compounds that are on the border between the word and the phraseologism mostly called the equivalents of the word. Scholars have studied semantics, the form of expression, and some aspects of functional-stylistic features of these units on text materials of different functional styles, but, at the same time, no comprehensive research into the functioning of interdisciplinary equivalents of the word has not been done yet. The author of the article identifies the composition of adverbial equivalents of the word that are actively operating in all or most functional styles of the modern Ukrainian language. The research employed the integral extract method, the distributive analysis method, the methods of component and contextual analysis, the methods of functional and stylistic analysis, as well as the matrix method, the method of opposition relations, and the quantitative calculations method. The sources of the research material were texts published during 2010–2021, including translations, of six functional styles of the modern Ukrainian language — confessional, scientific, official-business, journalistic, colloquial, and artistic. An interdisciplinary character most often has adverbial equivalents of the word with generalized semantics of time and method of action. The most frequent among them were the compounds tak samo — same, vse (use) odno — anyway, chas vid (od) chasu — from time to time, ves chas — all the time, z (iz) chasom — with time, na sohodni — for today. For this time, there is no strict regularity in using the adverbial equivalents of the word in texts of different functional styles of the modern Ukrainian language. It all depends on the writer, the author of a specific text, or the predilection of the speaker. However, the official-business style significantly differs in this case, due to the distinct conventional presentation form of specific information. The study of units used in different functional styles will make it possible to trace the extent to which the boundaries of these styles are changing, as well as to determine the role of differently designed, but semantically coherent lexical elements at the current stage of the Ukrainian language system development.
Keywords
еквіваленти слова, прислівникові еквіваленти слова, нарізно оформлені сполучення, міжстильова лексика, функційний стиль, стаття, equivalents of the word, adverbial equivalents of the word, disjointed compounds, interdisciplinary lexicon, functional style
Citation
Суховець Ю. М. Міжстильові прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови / Юлія Суховець // Мовознавство. - 2023. - № 3. - C. 64-82. - https://doi.org/10.33190/0027-2833-330-2023-3-004