Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Курило, Ирина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто чинники, що зумовлюють історичні та сучасні трансформації інституту батьківства. Запропоновано визначення батьківства як комплексу взаємопов’язаних інституціональних та по- ведінкових компонентів, які опосередковують народження дітей, їх утримання, догляд і виховання як складову відтворення населення. Розроблено структурно-логічну схему комплексного дослідження батьківства в демографічному контексті, що передбачає: розгляд соціально-демографічних передумов батьківства (дітородних орієнтацій, стану репродуктивного здоров’я й планування сім’ї, демографічних структур); аналіз рівня та структури народжуваності; вивчення особливостей інституціонального та поведінкового «профілю» батьківства у різних сімейних осередках; дослідження соціально-економічного середовища функціонування інституту батьківства, у тому числі стану та результативності соціальноїполітики щодо батьківства й дитинства. Окреслено методологічний підхід до дослідження батьківства, що передбачає його розгляд у єдності демогенерування та деморепродукції. Акцентовано увагу на необхідності аналізу процесів «імпорту» нових цінностей та норм у сфері сімейного життя, наслідування нових взірців та норм батьківської поведінки. Проаналізовано тенденції розвитку батьківства в Україні у сучасних умовах: охарактеризовано специфічні риси соціально-економічного середовища функціонування інституту батьківства, проблеми й перешкоди для становлення «відповідального батьківства» і поширення відповідних соціальних практик у різних сімейних осередках та на різних стадіях життєвого циклу індивіда / сім’ї, а також визначено деякі принципи розвитку соціальної політики щодо батьківства.
Description
The factors which contribute to the historical and contemporary transformation of the institution of parenthood are analyzed. The author determines parenthood as a set of interrelated institutional and behavioral components which mediate childbearing, childcare and education as part of population reproduction. The structural and logical framework of comprehensive parenthood investigation in the demographic context is developed. This includes: consideration of socio-demographic preconditions of parenthood (childbearing intensions, reproductive health and family planning, demographic structures); analysis of fertility; investigation of institutional and behavioral peculiarities of parenthood in different types of families; study of the socio-economic environment in which parenthood is operating, including social policy on parenthood. A methodological approach to the parenthood based on integrity of demogeneration and demoreproduction is introduced. The author also focuses attention on the necessity of investigation of new patterns of family life, values and imitation of new models and standards of parental behavior. Current trends in parenthood in Ukraine are considered. Specific features of the socio-economic environment of parenthood functioning are identified. Problems and obstacles of«responsible parenthood» formation and spreading of these social practices in various families and different stages of family lifecycle are described. Some priority principles of development of social policy on parenthood are proposed.
Keywords
батьківство, сім’я, відповідальне батьківство, інтенсивне материнство, соціальна політика щодо батьківства, parenthood, family, responsible parenthood, intensive motherhood, social policy on parenthood
Citation
Курило Ірина Олексіївна. Батьківство у демографічному контексті : методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку / І. О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. - 2016. - № 3 (28). - С. 11-22.