Вчителі Юрія Хмельницького

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Багро, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Віддавна розподіл соціальних ролей у навчальному процесі передбачає засвідчення учнем поваги до вчителя, який перебуває у патрономічній позиції наставника. Згодом соціальний контекст може змінитися, однак минулий досвід, безумовно, залишає слід у пам’яті людини. Якщо про приязні взаємини Богдана Хмельницького зі своїм вчителем добре відомо в історіографії, то про вчителів його сина Юрія відомо набагато менше. Cтереотип щодо навчання Юрія Хмельницького в Києво-Могилянській академії є доволі поширеним, однак аналіз джерельних свідчень показує, що підстав упевнено твердити це немає. Такі припущення з’явилися в польських історико-літературних текстах для виопуклення специфічних рис особистості Юрія Хмельницького, далі перекочували до так званих «козацьких літописів», а звідти — в наукові історичні наративи. Серед його вчителів дослідники зазвичай згадують Йоаникія Ґалятовського та Іларіона Добродіяшка. Більш того, ще з ХІХ ст. походить відоме свідчення про Гавриїла Олешковича, який нібито також навчав гетьманського сина. Всі вони були ченцями, хоч їхній кар’єрний зріст протікав по-різному. Біографія кожного з них дозволяє не лише судити про їхнє викладання у гетьманському домі, але й поглянути, чи вони згодом перетиналися зі своїм колишнім учнем. Ґалятовський та Олешкович перебували під протекцією Лазаря Барановича, і їх обох згодом пробували використати як своєрідних агентів впливу у спілкуванні з Юрієм Хмельницьким. Першого у 1676 р. гетьман Іван Самойлович попросив звернутися до колишнього учня із закликом відмовитися від політичних амбіцій, другого у 1661 р. залучив до переговорів із Юрієм єпископ Мефодій, щоб переконати гетьмана повернутися під зверхність московського царя. Натомість Добродіяшко був ченцем КиєвоПечерського монастиря, тож, найімовірніше, перебував під впливом Інокентія Ґізеля, однак згодом покинув цю обитель та знайшов притулок у Софійському монастирі під захистом єпископа Мефодія. У такій ситуації він украй негативно відгукувався про свого колишнього учня за відмову коритися московському цареві та вихваляв свого нового благодійника. Утім, Хмельниченко на той час уже склав гетьманський уряд.
Description
The distribution of social roles in the learning process has long been based on the student’s demonstration of respect for his or her teacher, who is in a patronizing position as a mentor. Over time, the social context changes, but past experiences certainly leave their mark on people’s memories. While the friendly relationship between Bohdan Khmelnytskyi and his teacher is well-known in historiography, we know much less about the teachers of his son, Yuriy. Therefore, it is obvious that there is a need to close this gap. The historiography is dominated by the stereotype that Yuriy Khmelnytskyi studied at the Kyiv-Mohyla Academy. However, an analysis of source evidence shows that there is no particular reason to assert this possibility. Such assumptions appeared in Polish historical and literary texts to reflect the character’s specific traits. Then they migrated to the so-called "Cossack chronicles", and through them passed into scientific historical narratives. Among Yuriy Khmelnytskyi’s teachers, researchers usually mention Ioanikii Galiatowskyi and Hilarion Dobrodiashko. Moreover, since the nineteenth century, there is evidence of Havrylo Oleshkovych, who also taught the hetman’s son. All of them were monks, but they had different career paths. A review of the biographies of each of them allows us not only to make a judgment about their teaching in the hetman’s house but also to see whether they later crossed paths with their former student. Galiatowskyi and Oleshkovych were under the protection of Lazar Baranovych. They were both later used as agents of influence in dealing with Yuriy Khmelnytskyi. In 1676, the former was asked by Hetman Ivan Samoilovych to appeal to his former student to give up his political ambitions. In 1661, Bishop Methodius engaged the latter in negotiations with Yuriy in order to persuade the hetman to return to the rule of the Moscow tsar. Dobrodiyashko, on the other hand, was a monk of the Pechersk Monastery. Therefore, he was most likely influenced by Innokentiy Gizel. However, he later left his monastery and found refuge in St. Sophia Monastery under the protection of Bishop Methodius. In this situation, he spoke extremely negatively about his former student for refusing to obey the Moscow tsar and praised the deeds of his new benefactor. By that time, however, Khmelnytskyi had already relinquished his hetman’s powers.
Keywords
Юрій Хмельницький, Іоаникій Галятовський, Іларіон Добродіяшко, Гавриїл Олешкович, навчання, освіта, вчитель, учень, стаття, Yuriy Khmelnytskyi, Ioanikii Galiatowskyi, Hilarion Dobrodiashko, Havrylo Oleshkovych, learning, education, teacher, student
Citation
Багро С. О. Вчителі Юрія Хмельницького / Сергій Багро // Київська Академія. - 2023. - Вип. 20. - С. 166-238. - https://doi.org/10.18523/1995-025X.2023.20.166-238