Фінтех в управлінні містом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Луцишин, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто, як фінтех (FinTech) впливає на сучасне управління містами та як ці технології допомагають вирішувати глобальні міські виклики. Виявлено, що в сучасному місті фінтех використовують для оптимізації надання комунальних послуг, а через мобільні застосунки й онлайн-платформи мешканці міста легко сплачують рахунки за ці послуги та моніторять витрати. Фінтех також є важливим каталізатором реформ у сфері міських транспортних систем, через мобільні застосунки сьогодні можна замовити таксі, стежити за переміщенням міського транспорту, оплачувати проїзд, управляти транспортними потоками, що робить громадський транспорт доступнішим і зручнішим для мешканців міст. Усе це дає змогу уникати заторів і поліпшити громадську безпеку. Встановлено функціональну детермінованість між сучасними фінансовими технологіями та управлінням містами, розкрито можливості, які надає фінтех для оптимізації процесів управління міською інфраструктурою. Проаналізовано кейси, як міста можуть використовувати фінансові технології для розв’язання своїх проблем і підвищення якості комунальних послуг. Розкрито проблематику впровадження фінтех-рішень для ефективного ухвалення управлінських рішень з аналізом врахування думки громадськості. Підкреслено важливість врахування фінансової стійкості міст під час використання інноваційних фінансових рішень для розвитку сучасних міст. Акцентовано увагу на розвитку інновацій та нових фінансових можливостей для міст і їхніх мешканців під час використання технологій для підвищення якості життя громадян та розвитку місцевої економіки.
Description
This study examines how FinTech is influencing modern urban governance and how these technologies are helping to address global urban challenges.It was found that in the modern city, FinTech is used to optimize the provision of public services, and mobile applications and online platforms allow city residents to easily pay bills for these services and monitor costs. FinTech is also an important catalyst for reforms in the field of urban transport systems, through mobile applications today you can order a taxi, monitor the movement of urban transport, pay for fares, manage traffic flows, which makes public transport more accessible and convenient for city dwellers. All this allows you to avoid traffic jams and improve public safety.The functional determinacy between modern financial technologies and city management is established, the opportunities provided by FinTech for optimizing city infrastructure management processes are revealed. Cases of how cities can use financial technologies to solve their problems and improve the quality of communal services are analyzed. The problem of implementing FinTech solutions for effective management decision-making with an analysis of public opinion is revealed. The importance of taking into account the financial stability of cities when using innovative financial solutions for the development of modern cities is emphasized. Attention is focused on the development of innovations and new financial opportunities for cities and their residents when using technologies to improve the quality of life of citizens and the development of the local economy.
Keywords
фінтех, управління містом, інновації, міська інфраструктура, смарттехнології, електронні платежі, блокчейн, кібербезпека, розумне місто, інтернет речей, цифрові рішення, фінансова стійкість, публічно-приватне партнерство, зелена інфраструктура, цифрова трансформація, стаття, FinTech, city management, innovation, urban infrastructure, smart technologies, electronic payments, blockchain, cybersecurit, Smart Cities, Internet of Things (IoT), digital solutions, financial resilience, public-private partnership, green infrastructure, digital transformation
Citation
Луцишин О. О. Фінтех в управлінні містом / Олег Луцишин // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 82-89.