Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Поєднання елементів політичної методології, семасіології та етимології забезпечує міждисциплінарний лінгвістично-політологічний підхід до дослідження концептополів політичної науки. На основі цього підходу у статті виокремлюються обмеження та окреслюються можливості етимологічного рівня в дослідженні значень концептів політичної науки та теорій міжнародних відносин. Етимологічний рівень аналізу розглядається як частина традиційного підходу до визначення концептів, що його американський політолог, методолог і дослідник міжнародних відносин Ґ. Ґертц назвав семантичним для того, щоб показати, наскільки він відрізняється від запропонованого ним причинно-наслідкового та реалістського бачення концептів. У статті введений Ґ. Ґертцем термін на позначення традиційних методів роботи з політологічними концептами – семантичний підхід – порівнюється із засадами класичних семантичних досліджень понять і термінів, що, зокрема, передбачає розкриття утилітарно-прагматичного алгоритму роботи з концепціями політології та теорій міжнародних відносин самого Ґ. Ґертца, а також потребує викладу його критичних зауважень до традиційного підходу до роботи з концепціями. У статті показується, що позиції його критики, особливо теза про неможливість операціоналізації поняття до рівня математичної формалізації (або надмірне ускладнення цього процесу через філософські диспути навколо смислів і понять), відповідають основним обмеженням етимологічного аналізу понять і термінів. Аналіз обмежень і можливостей цього рівня роботи з концептами, доповнений виразними ілюстративними прикладами, доводить, що, по-перше, розкриття етимології слова не завжди сприяє кращому розумінню значенню та вживанню поняття, і, по-друге, вказує на те, що класичне для мовознавства діахронічне дослідження значень поняття та відстеження еволюції його семантичного поля суголосне теоретико-методологічному опрацюванню процесів трансформації смислів політичного концепту в часі, без якого неможливі ґрунтовні як теоретико-методологічні, так і практичні наукові розвідки в політології чи теорії міжнародних відносин. У статті також наголошується, що і сам утилітарно-прагматичний підхід Ґ. Ґертца до роботи з концептами також потребує подальшого критичного аналізу.
A combination of elements of political science methodology, semasiology and etymology serves as a basis for a linguistic-political approach to the studies of concepts’ sphere of political science. Based on such an approach, this article is aimed at analyzing limitations and potentials of an etymological level (of semantic analysis) in researching the meanings of concepts in political science and in the theories of international relations. The etymological level of analysis is regarded as a part of traditional approach to defining the concepts, for which an American social science methodologist, political scientist and scholar of international relations G. Goertz at the turn of XXI century has coined the term “semantic” approach to show that it is different to his causal and realist perception of concepts. In this article, the term “semantic approach”, introduced by G. Goertz, is compared to the traditional approaches and topics of research within the discipline of semantic studies. This, however, also required taking into account the algorithm of working with social science concepts that G. Goertz elaborated in his papers so that the two approaches can be critically compared. This article demonstrates that the main points of this critique, in particular his statement that by discussing the semantic meaning of a particular concept it is impossible to operationalize this concept, let alone boil it down to the level of mathematical formalization, correspond to the main limitations of etymological analysis of terms and definitions. By analyzing limitations and potentials of etymological level of analysis (illustrated by a number of vivid examples), it is claimed in this article that, firstly, by merely analyzing the origins of a word it is not always possible to understand its meaning and current usage, and, secondly, it is demonstrated that a classic diachronic approach that is widely used in linguistics to study terms and definitions correspondents to the theoretical and methodological work on the transformation of meaning of political concepts or international relations theories in time. For the further studies this article also suggests that the utterly pragmatic and very utilitarian approach to social science concepts developed by G. Goertz also requires a critical consideration.
Description
Keywords
концепти політичної науки, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, концептологія, політична теорія, методологія наукових досліджень, стаття, political science concepts, interdisciplinary linguistic-political studies, concepts’ studies, political theory, research methodology
Citation
Яковлєв М. В. Семантичний підхід до визначення концептів політичної науки: обмеження і можливості етимологічного рівня / Максим Яковлєв // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії. - 2020. - Вип. 28. - С. 224-230. - https://doi.org/10.30970/2307-1664.2020.28.30