Метаморфози Божественного Абсолюту у світлі релігієзнавчої візії : (за твором професора Київської духовної академії Якима Олесницького "Из талмудической мифологии")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття продовжує цикл розвідок, які демонструють досвід релігієзнавчого прочитання значущих праць видатних київських професорів-академістів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. У цих працях нагромаджувався потужний масив емпіричного матеріалу, релевантного з погляду історії та теорії релігієзнавчих досліджень. Відповідно, нині актуалізується реконструкція поля теоретичних положень, важливих для становлення "науки про релігію" у вітчизняній інтелектуальній традиції. Репрезентовано творчість гебраїста та біблієзнавця Якима Олесницького. Цей дослідник одним із перших у вітчизняній гуманітарній науці проаналізував агадичний шар талмудичної писемності крізь призму порівняльно-релігієзнавчого та релігійно-історичного підходів. Було виявлено метаморфози біблійних образів та сюжетів, подій давньої історії єврейського народу, що виникли під впливами різних міфологічних, філософських, фольклорних традицій. Відбувалася реальна деміфологізація агади з позицій історичної та літературної критики. На підставі релігієзнавчого прочитання тексту Я. Олесницького у цій статті простежено деякі метаморфози власне теїстичних уявлень у процесі постання талмудичного юдаїзму. Вони проаналізовані під кутом зору актуальних для філософії й феноменології релігії категорій: релігійного досвіду, надприродного, Іншої реальності як священної, Абсолюту. Визначено низку ініційованих Олесницьким пізнавальних ситуацій, цінних із погляду ширшого кола дисциплін: філософії й феноменології релігії, історії релігії, соціології та психології релігії, релігійної компаративістики. Цей досвід буде застосовано в подальших розвідках за матеріалами означеного твору знаного київського академіста.
The article continues the series of investigations that demonstrate the experience of religious reading of the significant works of prominent Kyiv professors-academics of the last third of the 19th – early 20th century. These works have accumulated a powerful array of empirical material relevant to the history and theory of religious studies. Accordingly, the reconstruction of the field of theoretical positions important for the formation of the "science of religion" in the domestic intellectual tradition is currently being updated. The work of the Hebrew scholar and biblical scholar Yakym Olesnytsky is represented. This researcher was one of the first in the domestic humanities to analyze the "aggadic" layer of Talmudic writing through the prism of comparative-religious and religious-historical approaches. Metamorphoses of biblical images and plots, events of the ancient history of the Hebrew people, which arose under the influence of various mythological, philosophical, and folk traditions, were revealed. There was a real demythologization of "aggadah" from the standpoint of historical and literary criticism. On the basis of a religious reading of J. Olesnytsky’s text, this article traces some metamorphoses of theistic ideas in the process of the rise of Talmudic Judaism. They are analyzed from the point of view of the categories relevant to the philosophy and phenomenology of religion: Religious Experience, the Supernatural, the Another Reality as Sacred, the Absolute. A number of cognitive situations initiated by Olesnytsky, valuable from the point of view of a wider range of disciplines: philosophy and phenomenology of religion, history of religion, sociology and psychology of religion, religious comparative studies have been identified. This experience will be used in further research on the materials of the work of a well-known Kyiv academician.
Description
Keywords
Біблія, Талмуд, Агада, юдаїка, міфологія, Абсолют, релігієзнавчі студії, Київська духовна академія, Яким Олесницький, стаття, Bible, Talmud, Aggadah, Jewish Studies, Mithology, Absolut, Religion Studies, Science on Religion, Kyiv Theological Academy, Yakym Olesnytskyi
Citation
Головащенко С. І. Метаморфози Божественного Абсолюту у світлі релігієзнавчої візії : (за твором професора Київської духовної академії Якима Олесницького "Из талмудической мифологии") / Головащенко С. І. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2021. - Т. 8. - С. 48-59.
Collections