Типологія та політико-правові засади франкізму: сучасні інтерпретації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Іваницька, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено концептуальний аналіз політичної практики франкістського авторитарного режиму, його ідеологічних засад та суспільно-політичних доктрин, розглянуто їхні історичні витоки, фактори та причини формування, складники, сутність, еволюцію та трансформацію ідеологічних принципів і доктрин відповідно до історичних етапів, які пройшов у своєму розвитку іспанський франкістський режим упродовж 1939–1975 років. Доведено відсутність у франкістській Іспанії уніфікованої ідеології, на кшталт націонал-соціалістичного чи фашистського режимів, використання франкізмом розмаїтого консервативного політико-ідеологічного спектра, репрезентованого націоналістичними, традиціоналістськими, конфесійними рухами, коріння яких часто сягає давнього історичного минулого Іспанії. Вивчено їхні історичні, політико-філософські, соціальні витоки та складники, простежено особливості їхнього становлення, розвитку, модифікації та еволюції відповідно до трансформації політичної, соціально-економічної та зовнішньополітичної практики франкізму. Досліджено правові основи режиму, сутність теорії та практики "органічної демократії", шляхи та механізми організації державної влади, становлення та еволюцію універсального статусу глави держави, який забезпечив ефективність і спадковість королівської влади і мирний перехід до демократичних реформ. Авторка статті акцентує увагу на прямій взаємозалежності розвитку й еволюції стабілізаційно-реформаторської франкістської авторитарної політичної системи та унікальної моделі переходу Іспанії до повноцінної демократії, набуття нею в короткі терміни суб’єктності в міжнародних відносинах і членства в євроатлантичних структурах.
Description
The article proposes a conceptual analysis of the political practices of the Francoist authoritarian regime, including its ideological principles and socio-political doctrines. The study delves into their historical origins, factors and reasons for formation, components, essence, and the evolution and transformation of these ideological principles and doctrines throughout the historical stages that the Spanish Francoist regime underwent from 1939 to 1975.The argument is presented that Francoist Spain did not adhere to a unified ideology, similar to national-socialist or fascist regimes. Instead, a diverse conservative political-ideological spectrum was employed, encompassing nationalist, traditionalist, and confessional movements, rooted in the ancient historical past of Spain. The article explores the historical, political-philosophical, and social origins of these movements, as well as their components, peculiarities of formation, development, modifications, and evolution in alignment with the transformation of Francoism’s political, socio-economic, and foreign policy practices.The legal foundations of the Francoist regime, the essence of the theory and practice of "organic democracy," and the ways and mechanisms of government organization are examined. The article also explores the formation and evolution of the universal status of the head of state, which ensured the efficiency and heredity of royal power and facilitated a peaceful transition to democratic reforms.The author focuses on the direct interdependence of the development and evolution of the Francoist authoritarian political system, aimed at stabilization and reforms, and the unique model of Spain’s transition to a full-fledged democracy. The article discusses Spain’s rapid acquisition of subjectivity in international relations and its membership in Euro-Atlantic structures.
Keywords
Франко, ідеологія, каудилізм, антикомунізм, націоналізм, фалангізм, католицизм, монархізм, законодавство, органічні закони, стаття, Franco, ideology, caudilism, anti-communism, nationalism, phalangism, catholicism, monarchism, legislation, organic laws
Citation
Іваницька О. П. Типологія та політико-правові засади франкізму: сучасні інтерпретації / Ольга Іваницька // Empirio. - 2024. - Т. 1, № 1. - C. 22-33.